Bachelor of Arts in Art History, Musicology and Theatre Studies

What?

Eigen aan de opleiding Kunstwetenschappen aan de UGent is dat zij een brede, algemene opleiding in de Kunstwetenschappen aanbiedt, maar tegelijk de mogelijkheidheid voorziet van specialisatie in een artistieke discipline, zonder het contact met de andere disciplines te verliezen. Je start met een algemeen omkaderende basisopleiding en pas later ga je je progressief verdiepen in de specifieke vakgebieden én bestudeer je interartistieke confrontaties.

De artistieke disciplines die aan bod komen zijn:

  • Beeldende kunst en architectuur

De major Beeldende kunst en architectuur biedt de mogelijkheid tot een diepgaande specialisatie in de studie van de bouwkunst en de plastische kunsten. Beeldende kunst en architectuur uit alle periodes tot op vandaag worden bestudeerd, en diverse beeldende vormen krijgen aandacht, zoals schilder- en beeldhouwkunst, tekenkunst, grafiek, fotografie, film, design, historisch interieur enz. Ook de wisselwerking tussen de architectuur en beeldende kunsten is een belangrijk aandachtspunt.

  • Podium- en mediakunst

Zoals meestal in het buitenland het geval is, integreerde de Universiteit Gent de Podium- en mediakunsten binnen de kunstwetenschappen. In deze major onderzoek je de podiumkunsten in hun ruime betekenis: teksttheater, performance, muziektheater, dans en zelfs nieuwe vormen van circus en poppenspel. De mediale aspecten van de uitvoerende kunsten en film komen eveneens geregeld aan bod.

  • Muziek

De major Muziek brengt je een zo breed mogelijke muziekwetenschappelijke kennis en vaardigheid bij. De geschiedenis en de actualiteit van de Europese muziek staat centraal. In de systematische muziekwetenschap onderzoek je de vragen over de betekenis van muziek voor de mens. Het I.P.E.M, het Instituut voor Psychoacustica en Elektronische Muziek, werkt met de nieuwste technologieën en behoort tot de wereldleiders in het vak.

For whom?

Je bent geïnteresseerd in kunst in al haar vormen. Je hebt een artistieke gevoeligheid, je bent nieuwsgierig, je wilt ‘kijken, horen en voelen’ hoe kunst werkt, je bent kritisch,je gaat op eigen initiatief naar musea, tentoonstellingen, theater, concerten, en architectuur en monumenten kunnen je boeien. Vooropleiding speelt een kleine rol, je interesse en je engagement zijn van doorslaggevend belang. Daarnaast is een goed geheugen welkom omdat de studie toch vrij veel geheugenwerk vraagt. Voor muziek is het belangrijk dat je een actieve kennis van notenleer hebt. Daarnaast moet je op zijn minst een passieve kennis hebben van Engels, Frans en Duits voor het doornemen van vakliteratuur.

Course structure

Bachelor

De artistieke disciplines van de opeenvolgende bachelorjaren zijn evenwichtig uitgebouwd.
Aan de hand van algemeen vormende, inleidende opleidingsonderdelen wordt jou in het eerste jaar bachelor een brede omkadering geboden zodat je algemene basiskennis en -inzichten verwerft in de humane wetenschappen (o.m. wijsbegeerte, literatuur, archeologie, historische kritiek, antropologie). Daarnaast krijg je een historische en theoretische inleiding op de verschillende artistieke disciplines (beeldende kunst, architectuur, podium- en mediakunst, muziek) op basis waarvan je je verdere keuze in het tweede jaar kunt bepalen.De onontbeerlijke historische basiskennis wordt nog verder uitgediept in de discipline-overschrijdende vakken.Ook worden de basis-onderzoeksvaardigheden aangeleerd.

Het tweede jaar bachelor vormt de aanzet tot specialisatie. Hier kies je één van de drie majors: Beeldende kunst en architectuur, Muziek, of Podium- en mediakunst. Via de minor wordt een complementair studietraject uitgebouwd. Het derde jaar legt enerzijds de klemtoon op een verdere specialisatie in de gekozen major en anderzijds op de implementatie van de opgedane kennis in de praktijk (met name via de stage). De bachelorproef in het derde jaar bachelor vormt als proeve van autonoom en kritisch denken een voorbereiding op de master. Tot slot is er in de bachelor ook ruimte voorzien voor internationale uitwisseling.

Master

Het is de bedoeling van de Master in de kunstwetenschappen om een begin van expertise op te bouwen, om je voor te bereiden op onderzoeksgerichte en beleidsverantwoordelijke functies. Gerichte werkcolleges, inrichting van symposia en studiedagen al dan niet met medewerking van externe specialisten, samenwerkingen met musea en wetenschappelijke instellingen, en de aandacht voor interactieve dynamiek moeten je helpen om je in het specifieke vakgebied te specialiseren. Je bent in staat om autonoom probleemstellingen te formuleren en kritisch doordachte resultaten van je onderzoek af te leveren. Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Where to?

De opleiding biedt een waaier aan toekomstmogelijkheden afhankelijk van de gekozen major (specialisatie). Als afgestudeerde vind je op de arbeidsmarkt een rijk en gediversifieerd afzetgebied. Je komt in aanmerking voor functies in het ruime artistieke en culturele veld: de musea, de concert- en theaterhuizen, de bibliotheken, de archieven verbonden aan instellingen van kunsthistorische, archeologische of muziekwetenschappelijke aard, diensten voor monumentenzorg, erfgoedcellen en expertisecentra cultureel erfgoed, cultuurspreiding en dergelijke.