Bachelor of Arts in Oriental Languages and Cultures (China (UGent Track))

What?

Heel wat jongeren voelen zich aangetrokken tot de opleiding Oosterse talen en culturen. Dikwijls wordt hen gevraagd zich te verantwoorden voor hun ‘exotische’ keuze. Maar hun keuze getuigt niet van wereldvreemdheid, zoals wel eens aangenomen wordt, zelfs integendeel. Maar liefst één op twee wereldburgers spreekt één van de in Gent gedoceerde oosterse talen. Het taalaanbod is geen willekeurig allegaartje: het gaat om ‘sleuteltalen’. Hiermee bedoelen we dat het om talen gaat waarin belangrijke religieuze, wetenschappelijke en literaire teksten geschreven zijn. De teksten beïnvloeden het doen, laten en denken van een groot deel van de wereldbevolking, tot vandaag. Wie de studie van oosterse talen en culturen belangrijk vindt voor het Europa van de 21ste eeuw, is geen zonderling, maar staat midden in de wereld. Je bestudeert er de taal van een oosterse regio evenals de geschiedenis van het gebied, de sociale en politieke structuren, de religieuze en filoso­fische stromingen en de literatuur. Je leert die talen en culturen wetenschappelijk onderzoeken en de opleiding geeft je alle instrumenten voor een open dialoog met de wereld.

For whom?

Sta je open voor andere culturen? Wil je graag meer weten over India, China, Japan of de Arabische landen? Ben je nieuwsgierig naar andere religies en denkwijzen, en verleg je graag je grenzen? Wil je de Aziatische of Arabische bedrijfswereld verkennen? Dan is de opleiding Oosterse talen en culturen iets voor jou. Hier begint een verkenning van de wereld in al haar diversiteit. Voor de wereld vandaag is het van groot belang dat we mensen uit andere culturen leren begrijpen, respecteren en waarderen. De opleiding Oosterse talen en culturen vormt mensen die een brug kunnen slaan tussen oost en west. Er is geen speciale voorkennis vereist, enkel een bijzondere aanleg voor talen aangezien je talen (be)studeert die qua structuur en woordenschat sterk verschillen van de West-Europese talen. Daarnaast is een goede kennis van de moderne westerse talen welkom. Uiteraard heb je een grote interesse voor geschiedenis en maatschappij, en kun je je enthousiast inleven in andere culturen.

Course structure

> Bachelor
Je start het eerste jaar met een aantal algemeen vormende vakken die een brede omkadering bieden zodat je basisinzichten verwerft in de humane wetenschappen (faculteitsbreed). Het bachelorprogramma biedt je vervolgens een stevig kernpakket van taal- en cultuurvakken. Er is een ruim aanbod aan talen: Arabisch, Hindi, Sanskrit, Modern en Klassiek Chinees, Modern en Klassiek Japans. Als je Oosterse talen en culturen studeert in Gent, volg je de talen die horen bij de door jou gekozen regio. De taalvakken worden omringd door cultuurvakken. Via het cultuurpakket leer je meer over de geschiedenis, de maatschappij en actualiteit, de religies en de literatuur van de oosterse culturen. In het derde bachelorjaar (en/of in de master) krijg je de mogelijkheid om voor één semester (12 weken) aan een Indische , Chinese of Japanse partneruniversiteit te studeren of om in Caïro aan het Nederlands-Vlaams Instituut te studeren. Dankzij dit buitenlandsemester word je ondergedompeld in de taal en cultuur in het doelland zelf, wat een grote troef is voor je verdere studie- en beroepsmogelijkheden. Verder heeft de opleiding ook oog voor de aansluiting op de arbeidsmarkt. Via de aangeboden minors is het mogelijk om een vakkenpakket op te nemen uit een andere discipline. Die kan een link hebben met sectoren als de bedrijfswereld, internationale betrekkingen, de communicatie­sector of het onderwijs. De minor kan ook als voorbereiding fungeren op de stage in de master of je kan je talenkennis verruimen met een extra taal.

> Master
De tweejarige masteropleiding biedt een sterke internationale en academische oriëntering en voorziet d.m.v. stage in een vlotte aansluiting op de arbeidsmarkt. Elke afstudeerrichting biedt taal, cultuur en methodologie geïntegreerd aan. De masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef: een persoonlijk wetenschappelijk werk begeleid door een promotor.
Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Where to?

Met het diploma Oosterse talen en culturen heb je toegang tot al die beroepen waar een universitair diploma gevraagd wordt. Het biedt een meerwaarde daar waar kennis van en ervaring met niet-westerse talen of culturen van belang is.
De afgestudeerden zijn actief in tal van sectoren: de bedrijfswereld (vooral bedrijven met vestigingen in het Oosten), internationale betrekkingen, journalistiek, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, bibliotheekwezen, gespecialiseerde musea, specifieke studiediensten en sociaalpolitiek werk rond migranten, vluchtelingen ... Heel wat studenten Oosterse talen en culturen verblijven tijdens of na hun studie enige tijd in de oosterse wereld. Een dergelijke buitenlandse ervaring is natuurlijk een troef op de arbeidsmarkt.