Bachelor of Science handelsingenieur

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

Een handelsingenieur is een specialist in het ontwerpen, plannen en beheren van de goederen-, diensten- en informatiestromen binnen en tussen bedrijven. Een handelsingenieur gebruikt zijn/haar unieke kennis en vaardigheden om deze informatiestromen te analyseren, te integreren en te optimaliseren. Op die manier slaat een handelsingenieur een brug tussen (1) de bedrijfseconomische kant  en (2) de technologie-, productie-, onderzoek- en ontwikkelingsgerichte bedrijfsfuncties van het bedrijf. Daarbij gaat de aandacht enerzijds naar effectiviteit, efficiëntie en economische leefbaarheid, en anderzijds naar kwaliteit, productiviteit en duurzame innovatie.

 1. Multiperspectivisme: een handelsingenieur moet een goed begrip hebben van de technologische producten en processen die de waardeketen onderbouwen. Daarnaast moet h/zij ook de bedrijfseconomische context waarin de waardeketenproblematiek zich situeert, begrijpen. Onze opleiding is per definitie een multidisciplinaire vorming die bestaat uit een unieke combinatie van (bedrijfs-)economische, wetenschappelijk-technologische en domeinspecifieke componenten, aangevuld met een algemeen vormende component en ruime aandacht voor innovatie en ondernemerschap. De Engelstalige benaming van onze opleiding, Business Engineering, is hiervan een goede weerspiegeling: engineering the business.

 2. Talentontwikkeling: onze studenten verwerven niet alleen kennis maar leren die kennis ook toe te passen. In de bacheloropleiding leren we studenten wetenschappelijke technieken (bv. wiskunde, statistiek, informatica) aan, die ze nadien moeten inzetten om problemen bij het beheren van product- en informatiestromen binnen en tussen organisaties op te lossen. In de masteropleiding leren onze studenten om op een wetenschappelijk onderbouwde manier zelf nieuwe probleemoplossende technieken te ontwikkelen. Dit gebeurt op een zelfstandige manier of in teamverband.
 3. Kenniscreatie: kenniscreatie wordt in onze opleiding ondersteund door een methodologische leerlijn die je (1) leert om relevante onderzoeks- en bedrijfsproblemen te analyseren, en om (2) kritisch tegenover (de eigen) kennis te staan. De technisch-technologische kennis van de handelsingenieur wordt beschouwd als een vertrekpunt. Met een sterke bedrijfseconomische onderbouw, een brede kennis van de nieuwe technologieën en sterke focus op productie, diensten en logistiek, bouwen handelsingenieurs de brug tussen verschillende disciplines in het bedrijfsleven.
 4. Programma: onze opleiding combineert een domeinspecifieke vorming bestaande uit drie essentiële kerntrajecten van handelsingenieur - (1) operationeel onderzoek en data science, (2) operationeel beheer en (3) beleidsinformatica - met een brede algemene vorming in de toegepaste economische wetenschappen, een polyvalente technologisch-wetenschappelijke vorming in de basiswetenschappen en ingenieursdisciplines, en een algemene maatschappelijke vorming in verschillende ondersteunende en aanverwante wetenschappen (met inbegrip van communicatieve vaardigheden en samenwerken in teamverband).

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Voorbereiding: onze opleiding laat studenten van de eerste gemeenschappelijke bachelor Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelsingenieur kennis maken met de essentiële kerntrajecten van handelsingenieur. Dit ondersteunt studenten bij het maken van een gefundeerde keuze aan de start van het tweede bachelor jaar.
 2. Visie: onze opleiding positioneert zich duidelijk tegenover andere (toegepaste) economische opleidingen in het Vlaamse onderwijslandschap en voldoet aan de internationale standaarden van het domein business engineering. Onze gedetailleerde visie heeft een sterke focus, die duidelijk is voor studenten en aanwezig doorheen het volledige programma van de opleiding.
 3. Ruimte voor internationale ervaring: in onze opleiding zijn doorheen het programma mobility windows voorzien, die een internationale studie-ervaring mogelijk maken. Eén op drie van onze studenten studeert af met een buitenlandse studie-ervaring.
 4. Ruimte voor praktijkervaring en toetsing in reële bedrijfscontext: in de hogere jaren van de opleiding staat het verwerven van intellectuele competenties centraal. Dit gebeurt aan de hand van authentieke toetsing via simulaties en games, cases, onderzoeksprojecten, stages en de masterproef. Bij deze toetsing komen studenten in contact met een concreet vraagstuk uit de reële beroeps- of onderzoekscontext.
 5. Tevredenheid van studenten en alumni: de algemene tevredenheid van studenten en alumni over de opleiding is zeer hoog. Alumni geven aan dat ze in een breed aantal sectoren en functies aan de slag kunnen.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Onderzoekscompetenties: de opleiding zet in op de verdere ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden doorheen het volledige studieprogramma en voor alle studenten.
 2. Duurzaamheid en maatschappelijk engagement: de opleiding engageert zich om deze themas (nog) duidelijker en zichtbaarder in te bedden in het programma.

 3. Feedback: de opleiding streeft naar een verdere verbetering van het verstrekken van (tussentijdse) feedback, feedup en feedforward.

       

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.