Bachelor of Science in Biology

What?

Biologie is de studie van het ‘leven’ in al zijn diversiteit en organisatieniveaus. Levende systemen, zij het een cel, een embryo of een ecosysteem, zijn zeer complex. De studie ervan vereist dan ook een goede kennis van verschillende deeldisciplines van de biologie, gaande van fysiologie, cel- en ontwikkelingsbiologie, taxonomie, populatiebiologie, tot ecosysteem-ecologie en natuurbehoud.

De opleiding brengt ons figuurlijk (en soms ook letterlijk) naar woestijnen, poolgebieden, wouden, zeeën en vele andere vertrouwde en minder vertrouwde plaatsen. Op alle mogelijke plekken van onze planeet komt immers een grote diversiteit aan levensvormen en ecosystemen voor. Maar biologie speelt zich evenzeer in het laboratorium af, achter een microscoop of met ingewikkelde meetapparatuur. Als fundamentele wetenschap is de studierichting Biologie tegelijk diepgaand én holistisch. Fundamentele concepten, processen en onderliggende mechanismen worden bestudeerd. Als bioloog werk je vaak zeer nauw samen met andere wetenschappelijke en toegepaste disciplines, zoals biochemie en biotechnologie, chemie, geografie of geologie.

For whom?

Als bioloog ben je gefascineerd door het ontstaan van het leven, en de evolutie die resulteerde in de diversiteit, de complexiteit en het functioneren van levende systemen. Je hebt een brede belangstelling voor de exacte wetenschappen en fundamenteel onderzoek, je kunt goed observeren, en je beschikt over de nodige handigheid om laboratoriumexperimenten te leren uitvoeren en/of veldwerk te verrichten. Je kunt de studie van de biologie vanuit veel vooropleidingen aanvatten: alle vakken worden immers gradueel opgebouwd en starten met de basisprincipes in het eerste bachelorjaar. Een sterke interesse in biologie en wetenschappen in het algemeen is je belangrijkste troef.

Course structure

  • Bachelor

Fundamentele kennis over de levende materie veronderstelt o.a. inzicht in biochemische, fysiologische en moleculaire eigenschappen. Om die te bestuderen doen wetenschappers een beroep op wetmatigheden en technieken uit de chemie, de fysica en de wiskunde. In het eerste jaar bachelor wordt er dan ook veel aandacht geschonken aan die fundamentele basisvakken. De globale doelstelling van het eerste bachelorjaar bestaat erin alle studenten op hetzelfde niveau te brengen met voldoende brede inzichten in de biologische diversiteit, bouwplannen en processen.
Vanaf het tweede jaar bachelor komen bijna enkel biologisch georiënteerde vakken aan bod. In het derde jaar bachelor is er reeds een ‘minithesis’ ingebouwd in het programma in de vorm van een bachelorproef (zelfstandig projectwerk van vijf weken).
Door deze opdracht ondervind je zelf wat wetenschappelijk onderzoek uitvoeren echt betekent. In het derde jaar kun je ook kiezen om gedurende een semester vakken te volgen in het buitenland.

De verschillende biologische disciplines komen aan bod, met het oog op specialisaties die vooral in de masteropleiding worden uitgewerkt. Een studie biologie omvat uiteraard niet alleen theorie; de praktijk is minstens even belangrijk! Je brengt al in het eerste jaar meer dan de helft van je tijd door in het practicum en het laboratorium. Tijdens praktische oefeningen en werkcolleges wordt in kleine groepen gewerkt onder begeleiding van assistenten. Je raakt vertrouwd met experimenten en wetenschappelijke observatie, en je studeert op die manier ook al een deel van de theoretische kennis door die in de praktijk te brengen. Er zijn ook velduitstappen gepland net zoals dag- en weekverblijven in Vlaamse en Noord-Franse natuurreservaten.

  • Master

De Master in Biology wordt (grotendeels) in het Engels gedoceerd. Op die manier word je voorbereid op het internationale aspect van het werkveld en leer je het Engelstalig jargon kennen. Wie kiest voor de Engelstalige master heeft dankzij een minor en major, twee keuzes voor verdere specialisatie. De minor is een verbredend traject dat je voorbereidt op een loopbaan in het onderzoek, het bedrijfsleven of het onderwijs. Afhankelijk van de gekozen minor, kies je in het eerste masterjaar ook een major. De major geeft een verdiepend inzicht in een onderzoeksgebied dat gesteund wordt door de onderzoeksexpertise aanwezig binnen de UGent. Naast de Engelstalige variant is er ook de (beperkte) Nederlandstalige Master in de biologie. Die is enkel bedoeld voor studenten die zich willen toespitsen op een onderwijsprofiel of een profiel binnen een bedrijfscontext waar het Engels minder relevant is.

Where to?

Vroeger vond je biologen vooral in het onderzoek en het onderwijs. Nu tref je ze in zowat alle sectoren van de arbeidsmarkt aan.

+++/---

Zo waardeert de bedrijfswereld de brede wetenschappelijke kennis van biologen, evenals hun kwaliteiten voor het uitvoeren van onderzoek. En daarnaast is er uiteraard de groeiende markt binnen de sector milieu. Het wetenschappelijk onderzoek blijft voor afgestudeerden voorlopig de belangrijkste afzetmarkt; zowat de helft van de afgestudeerden vindt hier een baan. De overheid en de privésector bieden elk voor 20% van de afgestudeerden een job. Onderwijs ten slotte biedt werk aan 10% van de afgestudeerden.