Bachelor of Science in Bioscience Engineering (Agricultural Sciences)

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Multiperspectivisme: We richten ons vooral op het verwerven en toepassen van kennis over de “life sciences” en “engineering” (wiskunde, biologie, chemie, fysica, aard‐ en omgevingswetenschappen, modelleren en simuleren, technologie) en op het beheersen van wetenschappelijke methodiek. Deze vormen het fundament waaruit creatieve kenniswerkers moeten ontluiken in de daaropvolgende masteropleidingen.
 2. Talentontwikkeling: Als student word je opgeleid in een breed gamma van wetenschappelijke disciplines waarbij enige vorm van specialisatie mogelijk is via de afstudeerrichtingen (cel- en genbiotechnologie, chemie en voedingstechnologie, land- en bosbeheer, landbouwkunde, milieutechnologie). Tijdens het eerste jaar wordt extra ondersteuning geboden voor een aantal hoofdvakken en voor algemene studie-aanpak.
 3. Kenniscreatie: De opleiding hecht veel belang aan een stapsgewijze opbouw van kennis en ingenieursattitudes. Onze studenten worden daarbij voortdurend aangezet tot kritische zelfreflectie. Een afgestudeerde van onze opleiding is een breed wetenschappelijk-geschoolde bachelor die zich verder kan vormen tot bio-ingenieur binnen één van de acht masteropleidingen in de Bio-ingenieurswetenschappen.
 4. Programma: Het programma kent een logische opbouw waarbij het kritisch en probleemoplossend denken en handelen, waarvoor een bio-ingenieur garant moet staan, centraal staat. Omdat hiervoor gedegen fundamentele kennis uit diverse kennisdomeinen noodzakelijk is, komen wiskunde, fysica, chemie, biologie en omgevingswetenschappen uitgebreid aan bod met een sterke focus op hun gebruik binnen diverse bio-ingenieurtoepassingen. Via de afstudeerrichtingen in het derde bachelorjaar kan de student zich enigszins specialiseren.
 5. Integratie theorie en praktijk: Het opleidingsprogramma bestaat uit een groot aantal uren werkcolleges en practica waarin de theoretische kennis uit de hoorcolleges in kleinere groepen wordt ingeoefend in specifiek daartoe bestemde practicum- en PC-lokalen. Het kritisch en probleemoplossend denken staat hierbij centraal, de praktische vaardigheden van onze studenten worden getraind en er wordt voldoende aandacht besteed aan technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Quality assurance: strengths

 1. Voorbereiding: Om goed voorbereid het eerste academiejaar in te zetten kunnen studenten deelnemen aan onze vakantiecursussen ‘Wiskunde’ en ‘Chemie’. In het eerste jaar wordt zowel vakinhoudelijke begeleiding als ondersteuning, gericht op studieplanning en –methode, geboden.
 2. Gemotiveerd lesgeversteam: De opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers uit verschillende disciplines. Onze lesgevers combineren hun onderzoeksexpertise met een passie voor onderwijs en een gedrevenheid om zich te blijven inzetten voor de kwaliteit van hun lessen. Zij zijn steeds beschikbaar voor bijkomende toelichting.
 3. Ruimte voor praktijkervaring: Binnen de opleiding wordt veel aandacht besteed aan het verduidelijken van de theoretische concepten onder de vorm van laboproeven, PC-oefeningen, excursies en bedrijfsbezoeken.
 4. Toetsing: Onze studenten waarderen dat ze goed geïnformeerd zijn over de vorm en de inhoud van de evaluaties zodat ze tijdens het studeren duidelijk weten waaraan ze zich kunnen verwachten. Verder is het onderwijzend personeel steeds beschikbaar voor gepersonaliseerde feedback bij examens en taken.
 5. Cursusmateriaal: Alle opleidingsonderdelen worden ondersteund met goed verzorgd en gestructureerd cursusmateriaal (syllabi, slides, labo-handleidingen, …).

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Wetenschappelijke communicatie: We willen meer aandacht schenken aan de ontwikkeling van wetenschappelijke communicatie. We willen dit bereiken door het uitwerken van een leerlijn wetenschappelijke communicatie die verweven zit in de opleiding en stapsgewijs toewerkt naar de bachelorproef, het eindwerk van de bacheloropleiding
 2. Verkleinen van het verschil in studielast tussen eerste en tweede/derde bachelorjaar: Het eerste bachelorjaar wordt over het algemeen als lichter ervaren dan de daaropvolgende jaren waardoor het falen in het tweede jaar hoog is. Het niveau van het eerste bachelorjaar zal beter worden afgestemd op de daaropvolgende jaren. We willen de studielast van de eerste twee jaren evenwichtiger spreiden. Door aanpassingen aan de inhoud van een aantal cursussen willen we ze beter afstemmen op de volgende jaren.
 3. Feedback op permanente evaluatie: Er wordt gewerkt aan een uniform feedback-beleid voor permanente evaluatie bij alle vakken binnen de bacheloropleiding. Deze feedback is gericht op zowel inhoudelijke aspecten als op de manier van wetenschappelijk rapporteren.