Bachelor of Science in Bioscience Engineering (Land and Forest Management)

What?

Bio-ingenieurs zijn de ingenieurs van de levende materie; ze slaan de unieke brug tussen de kennis van de biologische wereld en de ingenieursvaardigheden. Het ingenieursdiploma heeft alles te maken met de grondigheid waarmee de verschillende wetenschappen bestudeerd worden én met elkaar in verband gebracht worden. De opleiding tot Bio-ingenieur biedt een synthese van chemie en biologie, terwijl wiskunde en fysica de stap naar de technologie vormen.

De technologische kennis wordt echter steeds in een maatschappelijk- ethische context geplaatst en niet louter aangewend ter ondersteuning van productieverhoging van biologische processen. Ook de kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en volksgezondheid krijgen steeds meer aandacht.

Aanvankelijk was de studie gericht op de landbouw, het bodem-, water-, bos- en natuurbeheer en de scheikunde van de agro- en voedingsindustrie, maar parallel met ontwikkelingen in onderzoek, industrie en maatschappij, werden ook andere studiedomeinen sterk ontwikkeld: de bioprocestechnologie, de milieutechnologie en de cel- en genbiotechnologie.
De bio-ingenieur kan de uitdaging aan om op het kruispunt van technologie, biologie en biochemie enerzijds, en van milieu, natuur, landbouw, voeding en gezondheid anderzijds, een cruciale rol te spelen.

For whom?

Ben je geboeid door alles wat er om je heen gebeurt met bodem, lucht, water, dier en plant, en ben je geïnteresseerd in een ingenieursberoep? Wil je die kennis ook vertalen naar concrete toepassingen en oplossingen die in ons dagelijks leven een positieve weerslag kunnen hebben? Dan is de opleiding Bio-ingenieur iets voor jou!

De studies in de Bio-ingenieurswetenschappen vereisen aanleg en belangstelling voor exact-wetenschappelijke vakken, zoals chemie, biologie, fysica en wiskunde. Een goede voorbereiding in het secundair onderwijs is dan ook belangrijk.

Het slaagpercentage voor het eerste bachelorjaar ligt vrij hoog (59 %) ten opzichte van andere opleidingen. Toch zijn de studies van Bio-ingenieur niet gemakkelijk: het is een ingenieursopleiding, waarin wiskunde en fysica steevast een basisrol spelen. Algemeen kan je stellen dat wie uit een richting komt met zes uur wiskunde, goed zit. Toch zijn daarover geen absolute uitspraken mogelijk. Ook als de klemtoon tijdens je humaniora op wetenschappen lag, heb je alle kansen. Veel hangt af van je motivatie, intelligentie en uiteraard ook het aantal uren studie dat je tijdens het academiejaar aankan.

Course structure

  • Bachelor

Het bachelorprogramma is samengesteld uit volgende basisbouwstenen:

- Wetenschappelijke basisbouwstenen (biologie, chemie, wiskunde, fysica en aardwetenschappen), die een fundamentele kennis bijbrengen over alle aspecten die nodig zijn om de levende materie en de daarmee gerelateerde processen te begrijpen. Die wetenschapsvakken worden ondersteund door voldoende uren practica.

- De bouwsteen ingenieurstechnieken, die bedoeld is om de studenten aan te leren hoe de levende materie en de daarmee gerelateerde beheer- en productieprocessen onderzocht kunnen worden.

- De bouwsteen maatschappelijke vorming, die ethische en economische aspecten van de levende materie belicht, en dus het vakgebied in een ruimer maatschappelijk kader plaatst.

- De bouwsteen afstudeerrichtingsvakken, die de link legt naar de latere masteropleiding of (in mindere mate) de arbeidsmarkt, en voor het grootste gedeelte specifiek is voor een afstudeerrichting. Via de  afstudeerrichtingsvakken moet ook de koppeling tussen onderwijs en onderzoek duidelijker worden en een grotere rol spelen. In het vak project (bachelorproef) maak je zelfstandig en in groep kennis met de praktijk. Dit alles laat je toe om je reeds te specialiseren binnen de gekozen opleiding of om je eigen accenten te leggen, zodat je goed voorbereid de masteropleiding kunt aanvatten.

 

  • Master
Na je bacheloropleiding stippel je zelf je studietraject verder uit. Je hebt keuze uit zeven masteropleidingen. Elke master duurt twee jaar en bevat een pakket stamvakken, specifiek voor de gekozen opleiding. Aan de hand van een groot aanbod keuzevakken, majors, een eventuele (industriële) stage en je masterproef (scriptie) wordt het mogelijk om een studiepad te volgen dat aansluit bij je eigen belangstelling.

Where to?

Voor wie het bio-ingenieursdiploma behaalt, opent zich een waaier van mogelijkheden om zich professioneel te ontplooien in één van de vele sectoren waar bio-ingenieurs terecht kunnen: de industrie, de overheid, de dienstensector, het onderwijs, het onderzoek, de ontwikkelingssamenwerking en internationale samenwerking. Bio-ingenieurs bouwen voornamelijk een carrière uit in de industrie waarbij de voedingsnijverheid, de farmaceutische, de chemische en de (milieu)technologische sector de belangrijkste afnemers zijn. Steeds meer industrieën maken namelijk gebruik van biologische materialen en processen voor het vervaardigen van hun producten. Hiervoor hebben bio-ingenieurs het ideale profiel. Uit de cijfergegevens blijkt dat veel (gedoctoreerde) bio-ingenieurs als eerste functie in het onderzoek terechtkomen of een technische of adviseursfunctie waarnemen. Verschillende bio-ingenieurs evolueren in de loop van de tijd naar een management- of adviseursfunctie.