Bachelor of Science in de chemie

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Brede talentontwikkeling. Studenten worden gevormd met een stevige wetenschappelijke basis en een breed pallet aan vaardigheden en attitudes, met inbegrip van experimenteren, modelleren en simuleren, ondernemerschap, kritisch en creatief denken en samenwerken.
 2. Excellent onderzoek. De opleiding kent een hoogstaande internationale onderzoekstraditie waar ze studenten van bij het begin in betrekt. De sterke verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs toont zich bijvoorbeeld in stagemogelijkheden en de bachelor- en masterproef.
 3. Samen werken. Studenten appreciëren de innovatieve en projectmatige aanpak van gepassioneerde lesgevers met internationale onderzoeksexpertise en waarderen in het bijzonder het laagdrempelig en open contact tussen studenten, professoren en doctorandi.
 4. Studenteigen invulling. De studenten zijn lovend over de veelzijdigheid van het sterk vernieuwde en toekomstgerichte bachelorprogramma en over de keuzevrijheid die ze hebben op basis van persoonlijke interesses, talenten en ambities. Studenten worden zowel beroepsgericht als verdiepend gevormd in de bachelor en in de master.
 5. Toekomstgericht. Studenten zien in de Engelstalige master een belangrijke meerwaarde in functie van tewerkstelling. Afgestudeerden vinden snel werk in uiteenlopende (internationale) sectoren en -profielen in onderzoek (doctoraat), industrie of onderwijs.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Visie en programma. De opleiding heeft een sterke toekomstgerichte visie op chemie die rekening houdt met de brede waaier beroepsmogelijkheden die het vakgebied biedt. Zij zet haar visie om in een programma waarin chemie in al haar aspecten aan bod komt, zowel op het vlak van inhoudelijk kennis als van wetenschappelijke vaardigheden.
 2. Participatie. De systematische aandacht voor het oplossen van knelpunten zit vervat in het DNA van de opleiding. Studenten nemen actief deel aan het beleid van de opleiding.
 3. Toetsen. De opleiding voorziet in diverse evaluatievormen die evolueren naargelang de groeiende zelfstandigheid van de student.
 4. Openheid. De opleiding hecht groot belang aan de open en dynamische cultuur die bestaat tussen lesgevers, studenten en het werkveld en hun betrokkenheid bij het onderwijsbeleid van de opleiding.
 5. Chemie uitdragen. De opleiding reikt actief de hand naar het secundair onderwijs en brengt via verschillende initiatieven leerlingen in contact met chemie. Daarnaast draagt de opleiding actief chemie uit in de ruimere maatschappij.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. De opleiding plant een vernieuwing van het masterprogramma, waarin wordt voortgebouwd op de visie achter de bacheloropleiding.
 2. De opleiding wil de eigenheid van de opleiding naar (internationale) studenten, afgestudeerden en werkveld toe versterken via de adviesgroep, professoren, outreach, en dergelijke meer.
 3. De opleiding wil actief bijdragen aan de herorganisatie en vernieuwing van de practicuminfrastructuur.  

 

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.