Bachelor of Science in de geografie en de geomatica

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Unieke opleiding. De opleiding is opgebouwd uit twee pijlers: geografie en geomatica. Dit is een unieke combinatie in het Vlaamse opleidingsaanbod. Doorheen de opleiding wordt de wisselwerking tussen mens en natuur in een ruimtelijke context uitgediept en dit met specifieke aandacht voor de meest recente technologische ontwikkelingen.
 2. Interdisciplinariteit en internationaal. Een brede wetenschappelijke vorming met input vanuit verschillende disciplines vormt de basis van de opleiding. Hierbij komen zowel theoretische concepten en praktijkvoorbeelden aan bod en worden professionele en technische kennis en vaardigheden toegepast. We moedigen studenten en docenten aan om internationale ervaringen op te doen alsook om maatschappelijke engagementen op te nemen.
 3. Excellent onderzoek. De opleiding kent een hoogstaande internationale onderzoekstraditie waarmee we de studenten doorheen de opleiding laten kennis maken en in betrekken. De sterke verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs is duidelijk aanwezig in diverse projectwerken, buitenlandse excursies, en bachelor- en masterproef, waardoor onderzoeksvaardigheden stapsgewijs worden aangeleerd doorheen de opleiding.
 4. Terrein en werkveld. Als student kom je op verschillende manieren in contact met het terrein – het werkveld van de geograaf en geomaticus – en met de maatschappij. Het werkveld wordt betrokken in de opleiding tijdens gastcolleges, practica, stages, veldwerk, (buitenlandse) excursies, meetkampen, etc.
 5. Brede tewerkstelling. Afgestudeerde geografen en geomatici zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt en komen vlot terecht in uiteenlopende sectoren zoals ruimtelijke ordening, milieu, erfgoed, mobiliteit, ontwikkelingssamenwerking, landmeetkunde, geo-ICT, de baggerwereld, etc., en dit zowel bij de overheid als bij privébedrijven. Veel van die jobs hebben een internationale dimensie.  

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Visie en programma. Het programma is opgebouwd uit duidelijke zwaartepunten in geografie en geomatica en als student kan je kiezen uit tal van verdiepende en verbredende keuzevakken en beroepsgerichte focussen (bv. de educatieve master).
 2. Brede opleiding. Door de nadruk op onderzoeksgerichte, wetenschappelijke, maatschappelijke en technologische aspecten, verwachten we van studenten dat ze een breed interesseveld en voldoende voorkennis van wiskunde en wetenschappen hebben. De opleiding is breder en meer verscheiden dan de schoolaardrijkskunde. De opleiding houdt bovendien een vinger aan de pols in het secundair onderwijs door samenwerkingen met leraren aardrijkskunde.
 3. Actief leren. De kleine studentengroepen geven de lesgevers de mogelijkheid om veel interactieve werkvormen te gebruiken. De studenten worden laagdrempelig en stapsgewijs begeleid in zelfstandig, kritisch en creatief (durven) denken en handelen.
 4. Toetsen. De opleiding voorziet in diverse evaluatievormen die evolueren naargelang de groeiende zelfstandigheid van de student.
 5. Na de studies. De opleiding beschikt over een sterk actieve alumniwerking, waardoor je ook na je studies in contact kan blijven met andere alumni tijdens zeer uiteenlopende activiteiten.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 

 1. Samenwerken en communicatie. De opleiding werkt momenteel aan een vernieuwend en gebalanceerd masterprogramma (vanaf 2020-21), dat verder bouwt op het programma van de bacheloropleiding. Dit proces gebeurt in onderling overleg met alle betrokkenen: studenten, alumni, docenten en het werkveld. Thematische samenwerking en afstemming zal de samenhang in het programma, de organisatie en cohesie van de opleiding versterken.
 2. Studie-efficiëntie. De opleiding blijft de werklast van studenten samen met hen monitoren, zet in op feedbackmomenten en begeleiding, zodat studenten in de voorziene studiejaren kunnen afstuderen.
 3. Talentontwikkeling en internationalisering. De opleiding wil verder gebruik maken van de sterke banden met het werkveld door het opnemen van een (internationale) stage in de masteropleiding. Uitgaande mobiliteit van studenten zal ook verder gestimuleerd worden via partnerschappen met buitenlandse universiteiten.

 

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.