Bachelor of Science in de pedagogische wetenschappen (sociale agogiek)

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Multiperspectivisme: Als discipline is het de pedagogische wetenschappen eigen om het menselijke handelen in domeinen als opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken te benaderen en te bestuderen.
 2. Talentontwikkeling: Alumni en studenten spreken zich tevreden uit over de opleiding. Ze vermelden de ontwikkeling van een open blik en kritische ingesteldheid, het statuut van werkstudent en de bijhorende faciliteiten, en de uitstekende voorbereiding op de arbeidsmarkt.
 3. Kenniscreatie: De opleiding houdt steeds de vinger aan de pols om maatschappelijke en onderzoeksmatige ontwikkelingen in het vakgebied van nabij op te volgen. Getuige hiervan is de programmahervorming van de afstudeerrichting Orthopedagogiek naar Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies en het faciliteren van stagemogelijkheden in binnen- en buitenland.
 4. Programma: Het opleidingsprogramma van de opleiding Pedagogische Wetenschappen is een adequate vertaling van haar visie: een brede benadering met geleidelijke specialisatie in een programma dat een sterke verticale en horizontale samenhang vertoont. De realisatie van deze visie gebeurt a.d.h.v. competentiegericht onderwijs met aandacht voor leren in context, aandacht voor coaching en feedback enctiverende werkvormen die aanzetten tot (zelf-)reflectie en samenwerking.
 5. Integratie theorie en praktijk: Kennisontwikkeling in relatie tot praktijkverbetering staat centraal, waarbij toegepast onderzoek wordt uitgevoerd om bij te dragen tot actieve veranderingen in het werkveld en de maatschappij. Studenten worden met andere woorden opgeleid tot reflectieve praktijkwerker én onderzoeker.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Geleidelijke specialisatie: De verschillende werkvelden binnen de pedagogische wetenschappen worden initieel breed benaderd, met gaandeweg meer mogelijkheden tot specialisatie.
 2. Kwaliteitscultuur: In de opleiding heerst een kwaliteitscultuur: er is continu aandacht voor onderwijs en onderwijsinnovatie en de opleiding onderneemt actie waar nodig.
 3. Gemotiveerd lesgeversteam: De opleiding wordt gedragen door enthousiaste en geëngageerde lesgevers uit verschillende vakgroepen en disciplines. Uit de opleidings- en onderwijsevaluaties blijkt steeds weer de tevredenheid van de studenten over de aanspreekbaarheid, motivatie, inzet en kwaliteit van de lesgevers betrokken bij de opleiding.
 4. Vertrouwen: De opleiding hecht veel waarde aan het vertrouwen in de professionaliteit van de lesgevers en in de groeimogelijkheden van de studenten.
 5. Professionele ontwikkeling: Vanuit de faculteit worden verschillende initiatieven genomen om professionele ontwikkeling van de lesgevers te ondersteunen, zoals de recent ingevoerde onderwijsdagen en het stimuleren van het delen van good practices over de opleidingen heen.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Betrokkenheid van studenten bij de opleiding: Binnen de opleiding is men op zoek naar hoe studenten beter kunnen betrokken worden, zowel naar formele participatie binnen de faculteit als naar communicatie inzake de opleiding. Door een wervende aanpak vanuit de opleidingscommissie en de organisatie van gerichte (focus)gesprekken met de studenten, trachten we actief werk van te maken van een sterkere betrokkenheid.
 2. De infrastructuur: Studenten zijn algemeen tevreden over de infrastructuur, maar stippen daarbij wel aan dat er op de campus niet voldoende lokalen zijn om in groep samen te werken en dat de lokalen zich qua opstelling en inrichting vaak (nog) niet lenen voor het gebruik van alternatieve werkvormen.
 3. Samenwerking met andere faculteiten: Samenwerking met andere opleidingen buiten de eigen faculteit blijft een uitdaging. De opleiding zoekt aktief naar een samenwerkingsmodel.

   

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.