Bachelor of Science in Engineering (Engineering Physics)

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Multiperspectivisme: We brengen onze studenten de nodige vaardigheden bij om creatief en probleemoplossend te werken. Kritische zin, perspectiefwisseling en openheid ten opzichte van afwijkende gezichtspunten staan daarbij centraal.
 2. Talentontwikkeling: Als student krijg je een zekere keuzevrijheid in het samenstellen van je studieprogramma naargelang je eigen interesses.
 3. Onderzoeksgebaseerd onderwijs: Als student kom je in contact met het speerpuntonderzoek van de UGent op het gebied van engineering physics via specifieke opleidingsonderdelen en masterproeven die de toepassing van recent fysisch onderzoek in engineering beklemtonen. Je verwerft hierbij diverse onderzoeksvaardigheden en komt in aanraking met innovatie-denken. Dit is zowel in industriële onderzoeks- en ontwikkelingsomgeving als eventueel in een later doctoraatstraject bruikbaar.
 4. Kenniscreatie: De opleiding hecht veel belang aan een stapsgewijze opbouw van kennis. Onze studenten worden daarbij voortdurend aangezet tot kritische zelfreflectie. Een afgestudeerde van onze opleiding is een flexibel inzetbare ingenieur.
 5. Divers competentieprofiel: Als afgestudeerde Master of Science in Engineering Physics heb je een divers competentieprofiel. Hierdoor kom je in aanmerking voor een brede waaier aan mogelijke beroepen.

 

Quality assurance: strengths

 1. Gemotiveerd lesgeversteam: De opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers uit verschillende disciplines. Onze lesgevers combineren hun onderzoeksexpertise met een passie voor onderwijs en een gedrevenheid om zich te blijven inzetten voor de kwaliteit van de lessen die ze geven.
 2. Toetsing: Onze studenten waarderen dat ze goed geïnformeerd zijn over de vorm en de inhoud van de evaluaties zodat ze tijdens het studeren duidelijk weten wat ze kunnen verwachten.
 3. Aanspreekbaarheid: Als kleine opleiding zetten wij in op een onmiddellijk en intensief persoonlijk contact tussen onze docenten en onze studenten gedurende het volledige studietraject.
 4. Onderzoekscompetenties: We zetten sterk in op de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden doorheen het volledige studieprogramma door kwaliteitsbewaking van de projectlijn die als een rode draad doorheen de opleiding loopt.
 5. Alumni-advies: De opleiding nodigt de studenten en afgestudeerden uit tot kritische reflectie over het programma en de uitstroommogelijkheden, om zo optimaal de overgang naar de arbeidsmarkt te garanderen.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Diversifiëring van de studentenpopulatie: Ondanks de continue aandacht voor diversiteit lijkt de opleiding er onvoldoende in te slagen vrouwelijke en buitenlandse studenten aan te trekken. We willen deze diversiteit verder stimuleren door studenten in contact te brengen met rolmodellen.
 2. Internationalisering: De opleiding stimuleert uitgaande uitwisseling (binnen en buiten Europa), maar hier wordt in eerder beperkte mate gebruik van gemaakt. Door betere contacten en afspraken met toonaangevende buitenlandse onderwijsinstellingen wil de opleiding deze internationalisering verder stimuleren.
 3. Profilering: Om voldoende aantrekkingskracht te blijven uitoefenen op jongeren, zeker binnen het groeiende opleidingsaanbod, zal de opleiding haar kwaliteit en continue relevantie duidelijker communiceren naar zowel scholieren als bedrijfswereld.