Bachelor of Science in Geology

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Multiperspectivisme: Geologie stopt niet aan de landsgrenzen en is per definitie een internationale discipline. De opleiding zet sterk in op probleemoplossend denken vertrekkend vanuit interdisciplinariteit en wil een kritische houding tegenover het geologische denken stimuleren. Doorheen de opleiding worden de studenten getraind om hun verworven kennis toe te passen in nieuwe contexten en worden ze aangespoord om wetenschappelijk inventief na te denken; gemotiveerd om levenslang te leren.
 2. Programma: Het vernieuwde programma beoogt een consolidatie van een brede wetenschappelijke basis door een geleidelijke opbouw van de basiskennis en vaardigheden van de geologie tijdens de bachelorjaren. De masterjaren zijn gecentreerd rond twee zwaartepunten die een reflectie zijn van de onderzoeksexpertise, namelijk geologie van bekkens en orogenen (plooiingsgebied van de aardkorst), en grondwater en minerale rijkdommen.
 3. Keuzevrijheid: In de masterjaren wordt voldoende ruimte gecreëerd (30 studiepunten) voor verdere verdieping (keuzevakken), een stage (professionalisering), internationalisering (Erasmus+) of onderwijs.
 4. Integratie theorie en praktijk: Het programma laat de masterstudent toe om te kiezen voor een lange professionele stage bij een bedrijf of een wetenschappelijk instituut in het binnen- of buitenland, waarbij de student alle stadia doorloopt van het professionele werkveld met bijzondere aandacht voor probleemoplossend en toegepast denken. Afgestudeerden vinden vlot werk.
 5. Uniek aan de opleiding geologie is het denken in vier dimensies (ruimte - tijd): De moderne geoloog is een bewuste wetenschapper die efficiënte oplossingen moet kunnen bieden voor een duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen op lange termijn.

 

Quality assurance: strengths

 1. Gemotiveerd lesgeversteam: De opleiding streeft om de recentste bevindingen van het geologisch onderzoek toe te passen in het verstrekte onderwijs. Tijdens de masterjaren komt onderzoeksgebaseerd onderwijs sterk aan bod in de opleidingsonderdelen van de majoren ‘Grondwater en minerale rijkdommen’ en ‘Bekkens en orogenen’.
 2. Relatie met het werkveld: Op vraag van de studenten werd een lange professionele stage in een onderneming of wetenschappelijk instituut ingebouwd in het masterprogramma, en komen de studenten in contact met real-life situaties. Binnen de opleidingsonderdelen wordt de relatie met het werkveld ook in de kijker gezet door het inschakelen van alumni als gastdocent of door een samenwerkingsverband.
 3. Aanspreekbaarheid: De opleiding Geologie is een relatief kleine opleiding waardoor overleg en coördinatie tussen de studenten en lesgevers erg laagdrempelig is en efficiënt verloopt.
 4. Werkvormen: Er wordt over gewaakt dat de variatie aan werk- en evaluatievormen de studenten voorbereiden op de uitdagingen van de toekomstige, geologische werksituatie en het probleemoplossend denken, met voldoende aandacht voor zowel mondelinge als schriftelijke communicatie.
 5. Veldstages: Het veld is en blijft het primaire werkterrein van de geoloog. De opleiding zet sterk in op (internationale) veldstages waar de student het bijgebrachte ruimtelijk geologisch inzicht moet kaderen in een dynamisch geologische dimensie.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Opvolging studierendement generatiestudenten. Meer belang zal gehecht worden aan de verspreiding van de precieze inhoud van de opleidingsonderdelen in het eerste bachelorjaar, een aanhoudende screening (SIMON) én communicatie van de verwachtingen naar de toekomstige studenten toe.
 2. De opleiding dient een continue monitoring te beogen voor een evenwichtige gespreide werklast in de bachelor- en masteropleiding. De opleiding geologie steunt immers op een variatie aan werkvormen waarbij de studenten tal van opdrachten krijgen (verslagen van veldstages of excursies, schrijven van papers, bespreking case studies, etc.). Instrumenten die voluit benut moeten worden voor het informeren van studenten omvatten o.a. het opstellen van een evenwichtige takenkalender, duidelijke richtlijnen en feedback op geregelde tijdstippen.
 3. Duurzaam ondernemen en de maatschappelijke relevantie van de geologie verder dient voortdurend in the picture gezet te worden.

 

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.