Bachelor of Science in Mathematics

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. De opleiding is gradueel opgebouwd met ruime keuzemogelijkheden en profilering, nl. (i) zuivere wiskunde, (ii) wiskundige natuurkunde en (iii) toegepaste wiskunde en informatica. Er zijn verbredende arbeidsmarktgerichte minoren en verdiepende majoren.
 2. De opleiding leert de student in kleine groepen gaandeweg actief omgaan met complexere en abstractere problemen uit klassieke theorieën en nieuwe onderzoeksgebieden via een gevarieerd aanbod aan werk- en evaluatievormen, waarbij er aandacht geschonken wordt aan recente ontwikkelingen (bv. zoekmachines, gps, sociale netwerken, etc.).
 3. Er is laagdrempelige begeleiding op maat en een sterk uitgebouwde studiebegeleiding (bv. tutoraat).
 4. De afgestudeerde komt vlot terecht in uiteenlopende sectoren zoals bedrijven, bank- en verzekeringssector, ICT, onderzoek, onderwijs, etc. . Afgestudeerden worden bovendien sterk gewaardeerd door het beroepenveld, o.a. door hun analyse- en abstractievermogen.
 5. Een gemotiveerd, internationaal team van lesgevers uit diverse takken van de wiskunde is sterk betrokken bij de studenten, de opleiding en het internationale onderzoeksveld.

 

Quality assurance: strengths

 1. De talenten van studenten worden ontwikkeld via een doordachte inhoudelijke programmaopbouw. De student wordt hierbij begeleid in zelfstandigheid, kritisch en creatief denken en bij de stapsgewijze oplossing van complexe wiskundige problemen. Ook bij het bachelorproject en de (kwalitatief hoogstaande) masterproef is de begeleiding excellent, wat onder andere blijkt uit een internationale benchmark.
 2. Er zijn mogelijkheden tot internationale uitwisseling met en naar gerenommeerde buitenlandse universiteiten. Dit wordt sterk begeleid door de opleiding.
 3. De samenhorige groep van studenten heeft veel inspraak in overlegorganen, studentenverenigingen, alumniverenigingen, LinkedIn, etc. en organiseert tal van activiteiten (bv. cursuscruisen, problem solving avonden, lezingen, etc.).
 4. Formele en informele feedback van alle belanghebbenden wordt steeds ter harte genomen en geremedieerd door de opleiding.
 5. Het internationaal team van lesgevers hanteert uiteenlopende onderwijstechnieken, gaande van de krijt-en- bord methode om wiskundige redeneringen op te bouwen tot het gebruik van state-of-the-art ontwikkelings- en simulatiesoftware.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. De opleiding zal haar communicatie over de eind- en opleidingscompetenties verder optimaliseren naar alle stakeholders.
 2. De opleiding zet sterker in op presentatie- en computervaardigheden en samenwerken tijdens de lessen in een hedendaagse infrastructuur.
 3. Het (internationale) werkveld en alumni zullen nog sterker betrokken worden bij de opleiding via stages, casestudies, gastsprekers, masterproef, etc.

     

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.