Bachelor of Science in Political Science

What?

Politiek wordt doorgaans geassocieerd met verkiezingen en allerlei partijpolitieke strubbelingen of ruzies in de regering. Politiek houdt evenwel veel meer in. Politiek beïnvloedt het dagelijkse leven en houdt verband met de sociale ordening, met de manier waarop de samenleving is georganiseerd. Het is als het ware de verkeerstoren van die samenleving. Het sleutelwoord daarbij is macht. Het streven naar macht, het behouden, het legitimeren en het verdelen van die macht is de motor van het politieke gebeuren, op alle niveaus. Wie de beslissingen neemt en hoe die tot stand komen, is bijgevolg één van de belangrijkste studieobjecten van de politieke wetenschappen. Daarbij gaan we ook in op de vraag waarom bepaalde beslissingen op een bepaalde wijze genomen werden.
Wie heeft welke belangen? Hoe belangrijk zijn ideologie of politieke principes in dat verhaal? Hoe wordt de politieke agenda bepaald? ... De politicologie probeert op een wetenschappelijk verantwoorde manier deze en andere vragen te beantwoorden en bv. de mechanismen te ontdekken die de besluitvorming bepalen. Op nationaal vlak bestudeert de politicoloog onder meer de invloed van partijen, drukkingsgroepen en de media, of het functioneren van de regering in het licht van de strategieën van de politieke partijen. Naast aandacht voor Belgische politiek is er uiteraard ook aandacht voor internationale politiek. Het grensoverschrijdende karakter van een stijgend aantal aspecten van het maatschappelijk leven impliceert dat de binnen- en buitenlandse politiek steeds inniger met elkaar verbonden raken, waardoor de hedendaagse wereldorde zeer complex geworden is. De studieonderwerpen van de politicoloog worden telkens vanuit verschillende invalshoeken benaderd: historisch, juridisch, psychologisch, demografisch, sociologisch, economisch …

For whom?

Cruciaal is dat je interesse hebt om het politieke gebeuren grondig en systematisch te bestuderen. Dit impliceert dat je sterk geïnteresseerd bent in politiek en samenleving, een ruime en kritische blik hebt, de actualiteit opvolgt, zelf wilt uitzoeken hoe politiekwetenschappelijke kennis tot stand kan komen en een open en analytische geest hebt. Verschillende verklaringsmodellen en theorieën vergelijken en kritisch afwegen schrikt jou zeker niet af. Je hebt geen specifieke voorkennis nodig. Een werkbare taalvaardigheid (Nederlands, Engels en Frans) is wel van belang, zowel om teksten goed en snel te kunnen analyseren als om zelf presentaties te maken, problemen te formuleren enz.

Course structure

De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen organiseert drie bacheloropleidingen, met name politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen en sociologie. Je kiest vanaf het eerste jaar voor één van de drie richtingen.

  • Bachelor

De bachelor in de politieke wetenschappen biedt je een brede maatschappelijke vorming met reflectie op en vanuit het politieke gebeuren. Bedoeling is richtingspecifieke kennis en competenties te verwerven. Je raakt vertrouwd met het politiekwetenschappelijk onderzoek dat je ook kritisch leert benaderen. Je kunt eigen accenten leggen in je opleidingsprogramma aan de hand van de keuzevakken en de minor in het tweede jaar. Dat komt ook tot uiting in de optiestructuur in het derde jaar. Je kiest voor de Major nationale politiek of voor de Major Europese en wereldpolitiek.

  • Master

Een master is een wetenschappelijke opleiding waar de student zich verdiept in het gekozen vakgebied. De verworven kennis, vaardigheden en attitudes moeten bewezen worden in een masterproef, een zelfstandig wetenschappelijk werkstuk. Het bachelordiploma in de politieke wetenschappen geeft rechtstreekse toegang tot drie masteropleidingen: de master in de politieke wetenschappen (met twee afstudeerrichtingen: internationale politiek en nationale politiek), de master in de EU-studies en de master Conflict and Development Studies.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (90 sp).

Where to?

De opleiding politieke wetenschappen biedt goede en heel uiteenlopende tewerkstellingskansen. Afgestudeerden weten immers hoe de politiek en samenleving in elkaar zitten, hoe beleid gemaakt of beïnvloed wordt. De arbeidsmarkt waardeert een brede maatschappelijke vorming en een kritisch, onderbouwd en creatief inzicht. Je ziet politieke wetenschappers in of rond bestuursinstellingen op alle mogelijke niveaus: bij gemeentes, steden of provincies, maar ook op Vlaams, federaal, Europees of zelfs internationaal niveau (zoals bij de VN of de NAVO). Je kan daar aan de slag als beleidsmedewerker of –adviseur, kabinetsmedewerker, woordvoerder, diplomatieke vertegenwoordiger…

Er zijn ook steeds afgestudeerden die opteren voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek of die een carrière beginnen in de media, bv. als journalist of redactiemedewerker. Ook voor bedrijven zijn politieke wetenschappers waardevol, bv. om subsidies aan te vragen of bepaalde belangen te verdedigen.