Bachelor of Science in Psychology (Clinical Psychology)

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Multiperspectivisme: de opleiding psychologie kent verschillende afstudeerrichtingen (klinische psychologie, bedrijfspsychologie & personeelsbeleid, theoretische & experimentele psychologie, onderwijs). Deze afstudeerrichtingen worden tevens verder ingevuld vanuit een geïntegreerde, maar multiperspectivistische visie (bijvoorbeeld verschillende psychotherapeutische benaderingen in de afstudeerrichting klinische psychologie, zuilen personeelsbeleid, arbeidspsychologie en organisatiepsychologie in de afstudeerrichting bedrijfspsychologie & personeelsbeleid, integratie cognitieve psychologie en neurowetenschappen in de afstudeerrichting theoretische & experimentele psychologie). Binnen de kennismaking met de verschillende visies in elk vakdomein staat durf denken centraal.
 2. Wetenschappelijke onderbouw: afgestemd op de internationale ontwikkelingen vormt de opleiding ‘reflective and scientist practioners’ die op een zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde manier diagnostiek en interventies kunnen aanpakken.
 3. Onderzoeksvaardigheden: de wetenschappelijke onderbouw van het programma vereist een brede en diepgaande vorming in onderzoeksvaardigheden en statistiek.
 4. Interdisciplinariteit: binnen de opleiding wordt menselijk gedrag bestudeerd en verklaard vanuit een multifactoriële benadering (het biopsycho-sociaal model), zowel binnen als tussen opleidingsonderdelen. De opleiding wordt dan ook gekenmerkt door de aanwezigheid van opleidingsonderdelen uit andere disciplines (maatschappijwetenschappen, neurologie, genetica, biologie, …). Ook binnen de diverse afstudeerrichtingen komen verschillende perspectieven aan bod.
 5. Vernieuwd programma: na recente grote programmahervormingen is de opleiding optimaal afgestemd op de recente internationale ontwikkelingen in het vakgebied, op de noden in de arbeidsmarkt, en op de evoluties in het wetgevend kader voor de uitoefening van het beroep psychotherapeut (afstudeerrichting klinische psychologie).

 

Quality assurance: strengths

 1. Professioneel docententeam: de opleiding wordt gedragen door gemotiveerde lesgevers uit verschillende disciplines. De lesgevers vertalen hun onderzoeksexpertise in kwaliteitsvol onderwijs. Dit blijkt uit de aanhoudende, zeer goede onderwijsevaluaties en opleidingsevaluaties door studenten.
 2. Studentenbegeleiding: de opleiding wordt ondersteund door een gekwalificeerd en dynamisch team dat instaan voor onderwijsondersteuning, studie-, studenten- en trajectbegeleiding, en studentenadministratie.
 3. Onderzoeksexpertise: de faculteit scoort zeer hoog op internationale rankings die de onderzoeksexpertise van de docenten internationaal vergelijken. Dit garandeert onderwijs dat optimaal afgestemd is op de meest recente ontwikkelingen in de discipline.
 4. Masterproef: de kwaliteit van de masterproeven is zeer goed, zoals blijkt uit de frequente publicatie van scripties (of onderdelen daarvan) in wetenschappelijke tijdschriften.
 5. Praktijkervaring: alle afstudeerrichtingen omvatten een lange (6 maanden) stage. Verder is praktijkervaring ook essentieel binnen diverse opleidingsonderdelen, vooral in de masteropleiding. Zo worden de studenten bijvoorbeeld begeleid door mensen uit het werkveld (praktijkassistenten).

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Diversiteit didactische werkvormen: door de grote studentenaantallen is de interactie tussen docent en student, en de variatie in didactische werkvormen, beperkt in het Bachelor programma. De opleiding zal de komende jaren hierop inzetten door middel van innovatieve didactische methodieken (leerpaden, portfolio’s, …) die reeds in 1e Bachelor zullen uitgerold worden. Dit wordt ondersteund door onderwijsinnovatieprojecten en zal onder meer gebeuren door permanente evaluatie en monitoring van leerprocessen.
 2. Betrokkenheid stakeholders: de opleiding scoorde in het meest recente visitatierapport onvoldoende voor de participatie van studenten, alumni en werkveld in de opleiding. Dit wordt verder uitgebouwd door de stimulering van studentenvertegenwoordiging in diverse beleidsorganen, het uitbouwen van een alumnivereniging, en de input van het werkveld in de leerinhouden.
 3. Feedback: de studenten geven terecht aan dat ze soms te laat of te weinig feedback krijgen op hun werkstukken. Er worden daarom meer afspraken gemaakt tussen de lesgevers over de timing van de opdrachten, wat ervan wordt verwacht en hoe de studenten er feedback over zullen krijgen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van recente technologische ontwikkelingen, onder meer in het online leerplatform en gebruik van portfolio’s doorheen de opleiding.