Bachelor of Science in Speech Language and Hearing Sciences (Audiology)

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Logopedische / audiologische professional: Het gespecialiseerd opleidingsteam leidt studenten op tot maatschappelijk gedreven experten in alle domeinen van de logopedische en audiologische wetenschap en zorg.
 2. Wetenschapper in de logopedie / audiologie : Studenten ontwikkelen tijdens de opleiding de wetenschappelijke kritische vaardigheid tot het creatief genereren en toepassen van logopedische /audiologische kennis.
 3. Sterke integratie logopedische / audiologische theorie en praktijk: Het opleidingsprogramma bestaat uit een groot aantal werkcolleges, practica en stages waarin de theoretische kennis uit de interactieve colleges wordt ingeoefend. De opleiding beschikt over gespecialiseerde practica lokalen waarbij de nieuwste technologische ontwikkelingen in de logopedie en audiologie gebruikt worden.
 4. Creatieve communicator: De opleiding begeleidt de student tot de ontwikkeling van een professionele en academische communicator in de logopedie en audiologie met aandacht voor kritisch denken en de nodige vaardigheden om creatief en probleemoplossend te werken.
 5. Talentontwikkeling: De studenten krijgen keuzemogelijkheden in het samenstellen van hun studieprogramma in functie van de ontwikkeling van hun eigen talenten. Op basis van individuele interesses en talenten kan een student bepaalde opleidingsonderdelen (m.b.t. logopedie en audiologie, onderzoek, management of onderwijs) kiezen of een welbepaalde topic uitwerken via de masterproef. Er zijn ook verschillende mogelijkheden op gebied van stage en internationale uitwisseling beschikbaar.

 

Quality assurance: strengths

 1. Gespecialiseerde afstudeerrichtingen: De opleiding heeft sinds haar ontstaan twee sterk uitgebouwde afstudeerrichtingen (logopedie en audiologie) die onderzoeksmatig onderbouwd zijn wat zich vertaalt in algemene en logopedische / audiologische opleidingsonderdelen, stages, masterproef en internationaliseringstrajecten.
 2. Maatschappelijk relevant programma: De opleiding heeft een heldere visie die zich weerspiegelt in de leerresultaten en het programma. Het beoogde eindniveau is afgestemd op de (inter)nationale eisen binnen de logopedische / audiologische sector met aandacht voor recente academische en maatschappelijke evoluties.
 3. Enthousiast betrokken opleidingsteam: De opleiding wordt gedragen door sterk gemotiveerde lesgevers uit verschillende disciplines. De lesgevers combineren hun deskundige onderzoeksexpertise met een passie voor onderwijs en blijven zich voortdurend inzetten om aantrekkelijke interactieve en motiverende lessen aan te bieden.
 4. Betrokkenheid en inspraak van studenten: De studenten worden actief betrokken in het bewaken van de kwaliteit van de opleiding door te zetelen in diverse raden en commissies. Het persoonlijk contact tussen de studenten en het opleidingsteam zit in het DNA van de opleiding..
 5. Persoonlijke ruimte en diversiteit: Studenten krijgen de kans om zich maximaal te ontplooien. Studenten die er nood aan hebben kunnen extra begeleiding krijgen (monitoraat, zorgtraject,…) en studenten die een uitdaging willen aangaan, kunnen instappen in een honours programma. Daarnaast heeft de opleiding een groot aanbod aan internationaliseringsactiviteiten (buitenlandse stage, semesteruitwisseling, buitenlandse gastsprekers…).

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Interprofessionaal werken: De opleiding bouwt het interprofessioneel werken met andere gezondheidswerkers zoals artsen, psychologen, tandartsen, kinesisten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, enz. in de toekomst verder uit.
 2. Realistische verwachtingen van de student: De opleiding zet sterk in op het informeren en sensibiliseren van toekomstige studenten opdat ze met het juiste verwachtingspatroon de academische opleiding starten. De opleiding blijft hier verder aandacht aan besteden in nauw overleg met het werkveld.
 3. Een waaier van stagemogelijkheden: De opleiding verkent bijkomende mogelijkheden in het kader van stages waarbij elke fase van het stageproces blijvend kritisch geanalyseerd wordt en een optimale communicatie met studenten nagestreefd wordt.

   

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.