Master of Arts in Art History, Musicology and Theatre Studies

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Multiperspectivisme: onze eigenheid schuilt in het aanbod van diverse artistieke disciplines (beeldende kunsten, architectuur, muziek, podium- en mediakunsten) in één opleiding Kunstwetenschappen. De verschillende kunstvormen worden behandeld vanuit een veelheid aan invalshoeken en wetenschappelijke benaderingen, steeds met het (audio)visuele en performatieve als verbindende factor. De crossdisciplinariteit tussen de diverse disciplines wordt gestimuleerd, o.a. door de studenten ook vakken uit de andere major(s) te laten opnemen.
 2. Samenwerking met het werkveld: onze docenten hebben nauwe banden met het werkveld (o.a. musea, erfgoedsector, kunstencentra, concertgebouwen, muziekwereld ...). Hun regelmatige contact met de stakeholders veruitwendigt zich ook in hun onderwijs, niet alleen in de vakinhoud maar o.a. ook via gastcolleges, excursies, opdrachten en oefeningen, verwijzingen naar tentoonstellingen, publicaties enz.
 3. Heldere programmaopbouw: het nieuwe programma dat ingaat vanaf 18-19 is helder gestructureerd, met een stapsgewijze opbouw van kennis (breed, specifiek en theoretisch), inzicht en vaardigheden (onderzoek en praktijk). Na een algemeen inleidend eerste jaar met heel wat faculteitsbrede vakken, kies je vanaf het tweede bachelorjaar voor één van de drie majors waarin je je verder wil verdiepen. Daarnaast volg je gemeenschappelijke vakken en kies je ook enkele vakken uit de andere majors. In de master specialiseer je je verder in de gekozen major en krijgt onderzoek een belangrijke plaats.
 4. lntegratie theorie en praktijk: hoorcolleges worden aangevuld met meer praktische kennis en hands-onervaring, o.a. via de stage, de buitenlandse excursie, werkcolleges en practica, de onderzoeksseminaries, de Jokerweek i.s.m. de opleiding architectuur, en de toekomstige werking rond het Vandenhovepaviljoen. In zulke formats scherpen wij de kritische zin van onze studenten aan, leren we hen probleemoplossend en creatief denken en werken, en leiden we hen op tot kritische professionals die in teamverband kunnen werken.
 5. Onderwijs gebaseerd op onderzoek: onze docenten zijn internationaal en nationaal actief in onderzoek, en vertalen dat naar hun onderwijs. Zij koppelen regelmatig terug naar actueel internationaal en nationaal onderzoek over de gedoceerde materie, en naarmate de opleiding vordert is ook het eigen onderzoek van de docenten meer voelbaar in de keuze van behandelde onderwerpen, invalshoeken en opdrachten. Daarbij gaat ook aandacht uit naar de toepasbaarheid en maatschappelijke component van dat onderzoek.

 

Quality assurance: strengths

 1. Gemotiveerd lesgeversteam: de opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers uit diverse disciplines. Onze lesgevers combineren hun onderzoeksexpertise met een passie voor onderwijs en een gedrevenheid om zich te blijven inzetten voor de kwaliteit van hun lessen, waarbij zij hoorcolleges afwisselen met andere werkvormen.
 2. Keuzemogelijkheden binnen opleiding: als student krijg je vanaf het tweede bachelorjaar een zekere keuzevrijheid in het samenstellen van je curriculum naargelang je eigen interesses: je kan kiezen tussen 3 majors en 5 minors, en vanaf  het derde bachelorjaar is er ook ruimte voor keuzevakken. Zo is het mogelijk een eigen parcours uit te stippelen, waarbij je ervoor kan kiezen om je te specialiseren in een bepaalde richting, of om juist meerdere richtingen open te houden.
 3. Aanspreekbaarheid: Tijdens de colleges staan wij open voor vragen en debat, en dat wordt ook actief gestimuleerd naarmate de opleiding vordert, o.a. via interactieve werkvormen, mondelinge presentaties en examens.
 4. Toetsing: hoewel de groepen vrij groot zijn, hechten wij er belang aan om studenten op diverse manieren te toetsen tijdens de opleiding. Een brede waaier aan toetsvormen wordt gehanteerd, met een evolutie van overwegend schriftelijke examens (multiple choice, essay- en beeldvragen) naar mondelinge examens, papers, seminaries o.b.v. leesopdrachten, groepswerk en individuele werkstukken.
 5. Ruimte voor praktijkervaring: tijdens de opleiding kunnen studenten ook praktijkervaring opdoen, wat hen beter voorbereidt op de arbeidsmarkt. De stage vormt daarin een belangrijk onderdeel. Daarnaast dragen ook de buitenlandse excursie, de Jokerweek en de masterseminaries bij tot een eerste praktijkervaring.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Feedback: de studenten geven terecht aan dat ze soms te weinig feedback krijgen op hun werkstukken, of niet altijd op de hoogte zijn waar en wanneer er feedback te krijgen valt. Er wordt werk gemaakt binnen de opleiding om dat punt structureel aan te pakken en beter te communiceren over voorziene feedbackmomenten.
 2. Maatschappelijke ondernemingszin: we willen als opleiding nog meer de ondernemingszin van onze studenten aanwakkeren en we trachten dat in verschillende opleidingsonderdelen en ook in extracurriculaire activiteiten een centrale plaats te geven. Uit feedback van onze stagebegeleiders hebben we geleerd dat initiatief durven nemen, actief en creatief zijn, zelfstandig en hands-on kunnen werken … belangrijke troeven voor het werkveld zijn.
 3. Strakkere opvolging van het masterproefproces: we stellen vast dat studenten nog te vaak hun masterproef uitstellen naar de tweede zittijd of soms zelfs een extra (half) jaar nodig hebben. Het is een werkpunt waarmee we samen met de studenten aan de slag gaan.