Master of Arts in Linguistics and Literature (German - Italian)

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Brede opleiding, waarin verschillende perspectieven uitgewerkt worden (multiperspectivisme): het grondig aanleren van twee talen wordt gefundeerd op zowel een brede inleiding tot de humane wetenschappen als een diepgaande analyse vanuit twee wetenschappelijke disciplines, taalkunde en letterkunde.
 2. Taalvaardigheid: De opleiding zet sterk in op het aanleren van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden.
 3. Onderzoeksgericht: Het einddoel van de opleiding ligt in het ontwikkelen van een zelfstandige, kritische en onderzoeksgedreven ingesteldheid. Samen met de taalvaardigheid zorgt deze ingesteldheid voor een brede inzetbaarheid in de arbeidsmarkt en voor een attitude van levenslang leren.
 4. Keuzemogelijkheden en talentontwikkeling: Studenten hebben ruime mogelijkheden om hun eigen interesses en talenten te ontwikkelen: (1) ze kiezen twee talen uit een aanbod van negen talen, (2) vanaf het derde jaar kunnen studenten inzetten op een eigen professionele profiel (een specifieke beroepskeuze, verdere studie of een academische carrière, (3) er is een mogelijkheid om zich meer te concentreren op de studie van oudere of recentere stadia van taal en literatuur, en (4) studenten worden aangemoedigd vrij hun onderwerp van de bachelor- en masterproef te kiezen.
 5. Internationalisering: De opleiding is sterk gericht op internationalisering omwille van (1) het studie-onderwerp (vreemde talen), (2) een internationaal samengesteld docentenkorps, aangevuld met talrijke gastlezingen van buitenlandse lesgevers, en (3) goed georganiseerde internationale uitwisselingen in de bachelor en de master. De opleiding maakt zich sterk dat alle studenten die dat wensen, een buitenlandervaring kunnen opdoen.

 

Quality assurance: strengths

 1. Er is in de opleiding een grote variatie aan les- en werkvormen in functie van het aanleren van taalvaardigheden, onderzoekscompetenties en kritische zin.
 2. De studenten waarderen de goede band met gemotiveerde lesgevers.
 3. De evaluatievormen in onze opleiding zijn heel gevarieerd en worden goed aangekondigd.
 4. De onderwijsevaluaties door studenten wijzen uit dat onze opleiding goed scoort op het vlak van leereffect, onderzoeksgerichtheid, zelfstandigheid en internationalisering; onze ervaringen met (inkomende en uitgaande) uitwisselingsstudenten bevestigen dit.
 5. De opleiding houdt rekening met de vraag van studenten naar een gedegen voorbereiding op hun professionele toekomst. Vanaf 2018-19 maakt de opleiding hiervoor keuzeruimte vrij in haar programma.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Coherentie en communicatie over de talen en disciplines heen. Er zijn intrinsieke verschillen tussen de aangeboden talen en disciplines, maar de opleiding moet erover waken dat de leerlijnen, studiebelasting, toetspraktijken en eindcompetenties goed op elkaar afgestemd blijven doorheen alle onderdelen van het programma.
 2. Hoewel de opleiding ervan overtuigd is dat haar onderwijs gericht is op maatschappelijk relevante thema’s en problemen, blijft het een uitdaging om dat voor de studenten voldoende tastbaar te maken.
 3. In het algemeen moet de opleiding de studenten beter inlichten over haar visie, eindcompetenties, belang voor de samenleving en aansluiting op de arbeidsmarkt.

   

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.