Master of Science in Complementary Studies in Business Economics (Taxation )

Course content

De arbeidsmarkt vraagt steeds meer naar gediplomeerden van niet-economische opleidingen die ook bedrijfseconomische en fiscale inzichten, vaardigheden en attitudes hebben verworven. De opleiding biedt twee afstudeerrichtingen aan: Bedrijfseconomie en Fiscaliteit.

De afstudeerrichting Bedrijfseconomie buigt zich over de interne structuren en processen die bedrijven in staat stellen hun doelstellingen te bereiken. Het bestudeert in de eerste plaats de functionele aspecten van een organisatie. Deze aspecten komen aan bod: hoe en waarom een organisatie ontstaat, hoe ze gefinancierd wordt, hoe ze zich administratief organiseert, hoe ze goederen en diensten produceert en verkoopt, hoe ze haar financiële rapportering opmaakt, hoe ze omgaat met personeel en hoe het management van de organisatie die activiteiten coördineert en stuurt.

Het verwerven van een specialistische kennis in de fiscaliteit vereist méér dan het volgen van enkele basiscursussen. De afstudeerrichting Fiscaliteit komt tegemoet aan de steeds hogere eisen die door het werkveld aan de discipline worden gesteld. De opleiding is blijvend gericht op het integreren van het juridische denkpatroon met bedrijfseconomische inzichten. In het aangeboden studieprogramma staan de fiscaliteit in de brede zin van het woord centraal. De fiscaliteit wordt er wel intenser ingebed in bedrijfseconomische metadisciplines, die een evident belang vertonen voor de fiscale praktijk.

Course structure

De opleiding bestaat uit een voorbereidingsprogramma en een masterprogramma. Het is mogelijk om op basis van eerder behaalde credits vrijstellingen te krijgen. Keuzevakken in je vooropleiding kan je al afstemmen op het voorbereidingsprogramma Bedrijfseconomie of Fiscaliteit.

De afstudeerrichting Bedrijfseconomie heeft vier verplichte vakken die een grondige kennis op het vlak van het financieel en algemeen beheer nastreven. Deze vakken zijn Algemeen beheer, Financiële rapportering in IFRS context, Financiële analyse van de jaarrekening en Kostenberekening en -analyse. De verplichte vakken worden aangevuld met drie keuzevakken die toelaten je te verdiepen in één domein of je kennis verder te verbreden naar andere functionele domeinen. Meer specifiek kan men voor de keuzevakken kiezen uit verschillende clusters: ondernemerschap, service management, beleidsinformatica en operationeel beheer, finance, accountancy of marketing en human resource management.

Het sluitstuk van de masteropleiding is de masterproef. De masterproef peilt naar je vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in een praktijk- of onderzoeksgerichte context. Je kan, na overleg met de promotor, een onderwerp afbakenen dat aansluit bij het bedrijfseconomische vakgbied, of je kan de klemtoon leggen op de bedrijfseconomische uitdieping van een aspect uit je vooropleiding. De master Bedrijfseconomie beslaat in totaliteit 60 studiepunten, daarvan neemt de afstudeerrichting Fiscaliteit 54 studiepunten in.

De master Bedrijfseconomie - Fiscaliteit legt de klemtoon op conceptuele en fundamentele vraagstukken op nationaal en internationaal niveau. Terwijl de afstudeerrichting Fiscaliteit binnen de Handelswetenschappen zich meer richt op de fiscaliteit van KMO’s met voornamelijk aandacht voor compliance.

De masterproef bestaat uit twee luiken: een seminariewerk over een actueel fiscaal thema en een praktijkgerichte ‘tax game’, ontwikkeld door Deloitte Belastingconsulenten. De ‘tax game’ stimuleert een creatief en kritisch denkpatroon en dompelt je meteen onder in de fiscale adviespraktijk, zowel op Belgisch als op internationaal niveau.

Career perspectives

Veel jongeren die in eerste instantie voor een niet-economische studie kiezen, worden in hun beroepsleven geconfronteerd met bedrijfseconomische of fiscale problemen. Daarom is de verbredende master Bedrijfseconomie een meerwaarde om dergelijke tekortkomingen op te vullen. Of je nu jurist bent, taalkundige, criminoloog of ingenieur, je functioneert beter in een organisatie als je de werking ervan doorziet en de bedrijfseconomische context begrijpt. Managementvaardigheden en een breed bedrijfseconomisch of fiscaal perspectief zijn belangrijke troeven op de moderne arbeidsmarkt waar flexibiliteit en jobrotatie van toenemend belang zijn. Een degelijke kennis van de werking van de bedrijfseconomie en fiscaliteit is daarom noodzakelijk voor elke jongere met interesse en ambitie. Afgestudeerden uit de afstudeerrichting Fiscaliteit kunnen een carrière uitbouwen als belastingconsulent, fiscaal jurist, fiscaal advocaat, accountant, bedrijfsrevisor, of een kaderfunctie bekleden in de privésector of bij de overheid.