Master of Science in Psychology (Clinical Psychology)

Course content

Psychologie is de wetenschap die de gevolgen en oorzaken van menselijk gedrag bestudeert en hoe die kennis inzichten oplevert voor hulpverlening en begeleiding. De masteropleiding leidt tot de beroepsuitoefening als psycholoog. De drie afstudeerrichtingen hebben elk een eigen opbouw en finaliteit en in elke afstudeerrichting is er ruim plaats gemaakt voor de stage.

Course structure

De afstudeerrichting Klinische psychologie onderzoekt de relatie tussen gedrag, cognitie en emotie enerzijds, en ziekte en gezondheid anderzijds. Veel voorkomende problemen bij kinderen, jeugdigen of volwassenen zoals ontwikkelingsstoornissen, angst, depressie, delinquentie, eetstoornissen, verslaving, relatieproblemen en/of seksuele problemen zijn het onderwerp van studie. Bij de gezondheidspsychologie vormen gezondheidspromotie en psychologische interventie bij tal van lichamelijke aandoeningen (kanker, diabetes, astma, chronische pijn …) de kern. Gespreksvaardigheden, methoden van gezondheidspromotie, en methoden van hulpverlening bij kinderen, jeugdigen en volwassenen staan centraal.

De afstudeerrichting Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid vormt psychologen die op een wetenschappelijk verantwoorde manier de geïntegreerde rol van expert/facilitator kunnen waarmaken in drie specialismen: personeelsbeleid, organisatiepsychologie en arbeidspsychologie. Daarnaast biedt de afstudeerrichting een verdieping op het vlak van de consumentenpsychologie en industriële relaties, bv. problemen rond arbeidsduurverkorting, loopbaanbegeleiding, het opstellen van een assessment center bij selectie, het geven van trainingen, het uitwerken van een prestatiebeoordelingssysteem.

De afstudeerrichting Theoretische en experimentele psychologie is een bij uitstek onderzoeksgerichte opleiding. Theorieën en functioneren met betrekking tot de menselijke cognitie (bv. taalverwerking, geheugen, cognitieve controle, numerieke cognitie ...) worden bestudeerd. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan mentale processen en gedrag als aan de biologische basis daarvan. Je leert op een zelfstandige manier betrouwbaar, valide en theoriegedreven onderzoek plannen, uitvoeren en beoordelen, wat ten dienste kan staan van wetenschappelijke of toegepaste vraagstellingen. Je leert er ook hoe men in de neurowetenschappen het verband onderzoekt tussen ognitieve processen en gedrag enerzijds, en de hersenactivatie en -gebieden waarin dat gebeurt anderzijds.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Career perspectives

Afhankelijk van de afstudeerrichting zijn er diverse tewerkstellingsmogelijkheden.

Klinisch psychologen hebben als eerste belangrijke tewerkstellingssector de gezondheidszorg.In psychiatrische ziekenhuizen zijn psychologen verantwoordelijk voor diagnostiek, psychotherapie, en meer en meer ook voor de begeleiding en opleiding van verpleegkundigen, ergotherapeuten en andere paramedici. In de algemene ziekenhuizen zijn psychologen werkzaam op tal van afdelingen. Ze staan in voor patiëntenbegeleiding en revalidatie. Ook in de geestelijke gezondheidszorg buiten het ziekenhuis zijn psychologen het aanspreekpunt voor allerlei problemen van persoonlijke aard. Psychologen zijn eveneens tewerkgesteld op de eerste lijn en in het welzijnswerk, in de forensische sector, de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg, de revalidatiecentra en de medisch-pedagogische instituten. In de Centra voor Leerlingenbegeleiding staan psychologen in voor schoolloopbaanbegeleiding (het leerproces, de keuzemomenten, sociaal-emotionele aspecten …). Ten slotte vind je psychologen ook als zelfstandige: voltijds of deeltijds, vaak in een associatie met deskundigen uit andere disciplines (bv. huisartsen, psychiaters). Een nieuwe wet voorziet in de erkenning van het statuut voor klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog. Uiteraard is dit een belangrijke stap voor die disciplines. De opleidingen zijn recent grondig hervormd en helemaal in lijn met de vereisten beschreven in de nieuwe wet. De wet impliceert ook dat in een aantal gevallen gevraagd zal worden een zesde jaar gesuperviseerde praktijk te doen. Dit is met name van toepassing voor psychologen die autonoom in het domein van de gezondheidszorg zullen functioneren of zich als zelfstandige willen vestigen. De details en de implicaties hiervan worden momenteel door de Minister van Volksgezondheid verfijnd op advies van de Federale Raad voor de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen. Verschillende professoren van de faculteit zetelen in deze raad en houden zo de vinger aan de pols.

Bedrijfspsychologen kunnen verbonden zijn aan het bedrijf zelf of werken binnen een selectie- of consultingbureau. Bedrijfspsychologen zijn veelal verantwoordelijk voor rekrutering, personeelsselectie, personeelsbeleid, organisatieontwikkeling, training ... Ze worden eveneens opgeroepen om veranderingen binnen het bedrijf te begeleiden, bv. bij een vernieuwing in de organisatie, werkvormen, technologieën … Naast de privéondernemingen zijn er meer en meer openbare diensten, ziekenhuizen en andere organisaties geïnteresseerd in het efficiënt runnen van hun zaak. Bedrijfspsychologen kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren.

Theoretisch en experimentele psychologen komen traditioneel in het onderzoek terecht, wat zowel fundamenteel-wetenschappelijk als toegepast van aard kan zijn. Afgestudeerden zijn dan ook tewerkgesteld zowel aan universiteiten als in onderzoeksafdelingen van privéondernemingen: in laboratoria van farmaceutische bedrijven (bv. onderzoek naar de cognitieve bijwerkingen van geneesmiddelen), in studiediensten van consumentenverenigingen, in marktonderzoeksbureaus of in de sector van de verkeerspsychologie (bv. het BIVV). Sommigen houden zich met sportpsychologie bezig, anderen doen onderzoek voor constructeurs van computers. Psychologen komen ook vaak terecht in allerlei onderzoeks- en vernieuwingsprojecten, gefinancierd door de overheid of de privésector.