Master of Science in Bioscience Engineering: Land and Water Management

Course content

De opleiding tot bio-ingenieur in het land- en waterbeheer beoogt een brede vorming in de biologische, fysische en chemische aspecten van het duurzaam beheer van de compartimenten land en water, zowel in natuurlijke als in kunstmatige ecosystemen. De ingenieur die afstudeert als Master in de bio-ingenieurswetenschappen: land- en waterbeheer dient de kenmerken en processen die zich afspelen in bodems en oppervlakte- en grondwater grondig te beheersen en moet bovendien in staat zijn om in die processen in te grijpen en de gevolgen van die ingrepen op het functioneren van ecosystemen kwantitatief in te schatten en te voorspellen op een landschappelijke schaal.

Course structure

De masteropleiding is zodanig gestructureerd dat zowel verdiepende vakken als meer verbredende, algemeen vormende disciplines aan bod komen, volgend op een bacheloropleiding. De ruggengraat van de opleiding wordt gevormd door een reeks stamvakken die een grondige basiskennis leggen in bodemkundige topics, aspecten van waterbeheer en ingenieursvakken.

Verder kunnen een aantal vakken worden gekozen, deels uit een beperkte lijst, deels via een vrije keuze, die een specialisatie toelaten in bepaalde aspecten van het land- of het waterbeheer.
Aldus bieden de keuzevakken de mogelijkheid om de kennis verder te verbreden, of juist een bepaald aspect van de opleiding verder uit te diepen. De opleiding wordt afgerond met een masterproef die gebaseerd is op onderzoek verricht door de student.

Career perspectives

De masteropleiding biedt de afgestudeerde een breed spectrum aan tewerkstellingsmogelijkheden, zoals in onderzoekscentra (universiteiten of andere onderzoeksinstellingen), in overheidsinstellingen en parastatalen, bij ontwerp- en studiebureaus, in industriële functies, en in allerlei posities in het buitenland (ontwikkelingscoöperant, medewerker bij internationale organisaties …). Vooral de kwalitatief hoogstaande en unieke combinatie van gespecialiseerde kennis over biotische en abiotische natuurlijke systemen met een breed scala aan ingenieurstechnieken staat garant voor interessante toekomstperspectieven.