Master of Science in Environmental Sanitation and Management

Course content

De groeiende publieke bekommernis over de impact van menselijke activiteiten op het milieu en de gevolgen hiervan voor de natuur en mens, hebben de beleidsmakers ertoe aangezet het voorkomen van lucht-, water- en bodemverontreiniging, evenals het saneren van gecontamineerde sites in hun prioritaire actieprogramma’s op te nemen.

Aangezien op dit ogenblik te weinig mensen voldoende gespecialiseerde kennis hebben om milieuproblemen op een adequate manier aan te pakken en op te lossen, is het nodig dat naast intensief milieuonderzoek nog meer milieudeskundigen worden opgeleid ten behoeve van zowel openbare instanties als privébedrijven. Deze master-na-master is in Vlaanderen door de overheid erkend als aanvullende vorming voor het eerste niveau voor milieucoördinatoren.

Course structure

In het uitgebreide multidisciplinaire studiepakket komen volgende aspecten aan bod:

  • Basisecologie en natuurlijke ecosystemen;
  • Bronnen en oorzaken van milieuverontreiniging;
  • Methodologieën voor het nemen van lucht-, bodem-, water- en sedimentstalen;
  • Onderzoek van milieuverontreiniging op fysisch, chemisch, biologisch, microbiologisch en (eco)toxicologisch vlak;
  • Technieken voor het uitvoeren van risico-evaluaties met inbegrip van normvereisten met het oog op risicoreductie;
  • Technologieën ter voorkoming en sanering van milieuverontreiniging;
  • Milieuwetgeving en -beheer, met inbegrip van milieucoördinatie;
  • Milieueffectrapportering.

Career perspectives

De gediplomeerde milieuspecialisten vinden tewerkstelling in zeer uiteenlopende branches zoals de industrie, de overheidssector en het hoger onderwijs. De afgestudeerden kunnen ook terecht bij ontwerp- en consultatiebureaus, evenals in specifieke milieubedrijven in Vlaanderen.

+++/---

Een aantal afgestudeerden bekleden momenteel functies met grote verantwoordelijkheid wat milieubeslissingen betreft op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
Het diploma is dan ook in waarde gestegen en geniet nu nationale en internationale erkenning vanwege de degelijkheid en de multidisciplinariteit van de opleiding. De milieu-industrie en -wetgeving zijn in volle expansie waardoor de beroepsperspectieven voor de afgestudeerde milieuspecialisten zeer gunstig zijn.