Master of Science in Biomedical Sciences

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Sterke focus op de mens en zijn ziektebeelden: er is veel aandacht voor de factoren en mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan en de evolutie van ziekteprocessen. Het volledige spectrum van molecule tot patiënt komt aan bod.
 2. Multidisciplinair: de studenten krijgen een brede waaier van vakken door de combinatie van fundamentele basiswetenschappen, zoals biologie, scheikunde, fysica en wiskunde, en medische basiswetenschappen, zoals anatomie, weefselleer en fysiologie. Deze worden verder aangevuld met methodologische vakken zoals bio-informatica, biomedische analyse en medische gentechnologie.
 3. Creatieve kennisontwikkeling: de opleiding vormt kritische professionals die de nodige vaardigheden hebben om creatief en probleemoplossend te werken. Zo wordt de ontwikkeling van het ‘wetenschappelijk denkproces’ gestimuleerd.
 4. Onderzoeksgericht: de opleiding leidt de studenten op om zelfstandig biomedisch onderzoek uit te voeren, te leiden en/of te coördineren.
 5. Brugfunctie: de opleiding vormt onderzoekers met een brugfunctie tussen fundamenteel of toegepast biomedisch onderzoek en de klinische praktijk van de arts.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Gemotiveerd lesgeversteam: de lesgevers zijn actieve onderzoekers en/of artsen, en zijn dus rolmodellen voor levenslang leren. Door het inzetten van actieve onderzoekers als lesgevers worden de nieuwst ontwikkelingen in het vakgebied geïntegreerd in het opleidingscurriculum.
 2. Inspraak: er is een sterke betrokkenheid van de studenten bij de opleiding waarbij deze grote inspraak hebben in de opleiding via een goede samenwerking tussen de opleidingscommissie en de Biomedische Studentenraad.
 3. Integratie theorie en praktijk: het opleidingsprogramma bevat een groot aantal werkcolleges, geleide oefeningen en practica waarin de theoretische kennis uit de hoorcolleges wordt ingeoefend. Hierbij kunnen studenten in kleinere groepen zelf aan de slag in goed uitgebouwde laboruimtes en practicumlokalen. Verschillende opleidingsonderdelen vinden plaats in het Universitair Ziekenhuis Gent, waardoor de studenten op de eerste rij staan om te leren van specialisten uit alle takken van het biomedisch onderzoek.
 4. Brede masteropleiding met mogelijkheid tot specialisatie: de bacheloropleiding focust op een brede algemene vorming, tijdens de masterjaren is er mogelijkheid tot verregaande specialisatie in een domein van het actueel biomedisch onderzoek, zoals medische genetica, immunologie, kanker, voeding en neurowetenschappen. Het eindniveau van de studenten die een diploma biomedische wetenschappen behalen ligt hoog, wat zich vertaalt in uitstekende tewerkstellingskansen.
 5. Hoogstaande kwaliteit van de masterproef: elke masterstudent voert tijdens zijn/haar masterproef zelfstandig experimenteel onderzoek uit met een hoge originaliteit. De studenten krijgen hiervoor individuele begeleiding door ervaren onderzoekers uit de biomedische wereld.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Internationalisering: de opleiding wil inzetten op de verdere ontwikkeling van internationalisering waarbij onder andere meer ruimte gecreëerd wordt voor internationale uitwisselingen.
 2. Meer projectmatige practica: in de recente hervorming van de master is er meer tijd uitgetrokken voor projectmatige, multidisciplinaire practica die studenten stimuleren om biomedische problemen vanuit een bredere invalshoek te bekijken. Dit soort practica zullen in de toekomst ook geïntegreerd worden in de bachelorjaren.
 3. Arbeidsmarkt: biomedische afgestudeerden zijn actief in een breed werkveld. De opleiding plant een vergelijking met andere (inter)nationale opleidingen om de latere tewerkstellingsmogelijkheden eventueel nog te verruimen en gerichter te kunnen toelichten.