Master of Arts in de historische taal- en letterkunde

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Talentontwikkeling: Als student krijg je een grote keuzevrijheid bij het samenstellen van je studieprogramma en kun je maximaal inzetten op je eigen interesses en sterktes.
 2. Multidisciplinariteit en multiperspectivisme: Je kiest uit een lijst van opleidingsonderdelen uit verschillende disciplines, niet alleen uit letterkunde en taalkunde, maar ook uit geschiedenis, cultuurwetenschappen en wijsbegeerte. Via het vrije keuzevak kun je een bijkomende taal leren en/of aan een andere faculteit of universiteit studeren.
 3. Over het muurtje: Via het verplichte opleidingsonderdeel ‘Onderzoeksproject’ word je gestimuleerd om verder te kijken dan de reguliere colleges en deel te nemen aan workshops, studiedagen, symposia, lezingen binnen het ruime kader van Historische taal- en letterkunde.
 4. Analytisch en kritisch denkvermogen: Na afronding van de opleiding ben je in staat om de relaties te analyseren tussen materiële feiten en literaire constructies, en tussen geschiedenis, herinnering en erfgoed.
 5. Toekomstperspectief: Tijdens de opleiding word je sterk gestimuleerd om zelfstandig en planmatig te werken, onder meer via het opleidingsonderdeel ‘Stage’, waardoor je goed voorbereid wordt op de uitdagingen van de moderne arbeidsmarkt.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Verdieping of verbreding: De keuzeregels zijn soepel en laten toe om je kennis uit te diepen door verschillende vakken rond één thema te kiezen of om je kennis te verbreden door vakken in verschillende vakgebieden te kiezen (zie ook 2).
 2. Degelijke begeleiding: In opleidingsonderdelen zoals ‘Stage’, ‘Onderzoeksproject’ en ‘Masterproef’ word je door de betrokken docenten persoonlijk begeleid bij de uitwerking van je doelstellingen met het oog op het behalen van de opleidingscompetenties in de historische taal- en letterkunde.
 3. Groei naar zelfstandigheid: Centraal in deze opleiding staan je eigen onderzoeksinteresses. Onder de leiding van specialisten - die eventueel ook buiten de universiteit gezocht kunnen worden - voer je je eigen onderzoek binnen de context die je zelf selecteert.
 4. Internationalisering: Het programma stimuleert internationale ervaringen: Erasmussemester, stage in het buitenland, buitenlandse studiereizen, lezingen door internationale experten kunnen vlot ingepast worden in je programma.
 5. Integratie met het werkveld: De opleiding bereidt je voor op een loopbaan waarin je theoretische reflectie en analytische en communicatieve vaardigheden met elkaar combineert.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Coherentie en communicatie over de talen en disciplines heen: De opleiding moet erover waken, in blijvend overleg met de opleidingen waaruit veel van de opleidingsonderdelen in de master Historische taal- en letterkunde stammen, dat er een evenwicht is tussen de aangeboden talen en disciplines.
 2. Studielast: Verder inzetten op een duidelijke communicatie over de werklast binnen het programma en het daarmee samenhangend belang van het leren plannen.
 3. Samenwerking: Verder streven naar een werksfeer waarin alle personeelsleden actief bijdragen tot een goede team spirit en hun individuele vakken optimaal kaderen binnen de algemene opleidingscompetenties.