Master of Arts in de wijsbegeerte

In de wijsbegeerte ga je de uitdaging aan om antwoorden op fundamentele vragen (nu en in het verleden) kritisch te ontleden. Naast de grondige historische studie wordt ook een sterke klemtoon gelegd op de kritische reflectie op actuele problemen. De specialisatie gebeurt via de masterproef en een ruim aanbod van keuzevakken.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Wijsbegeerte start met verwondering. Een filosoof stelt voortdurend kritische vragen over de mens, de wereld en de samenleving en zal proberen die vanuit alle relevante invalshoeken te belichten. De filosoof neemt geen genoegen met simpele antwoorden maar gaat steeds verder op zoek naar diepere drijfveren en rationele verklaringen. Voor de filosoof is er geen absoluut eindpunt, maar staat de rationele zoektocht naar inzichten en het stellen van nieuwe vragen voorop.

In de voorbije eeuwen hebben grote filosofen met hun inzichten een stempel gedrukt op ons denken. De opleiding wijsbegeerte geeft je de kans de fundamentele vragen en de antwoorden die erop zijn geformuleerd kritisch door te denken en zelf een bijdrage te leveren tot het wijsgerig denken. Naast de grondige historische studie van wijsgerige teksten ligt ook een sterke klemtoon op de kritische reflectie op actuele problemen: de wetenschapsexplosie, de ecologische en bio-ethische problematiek, veranderingen in het wetenschappelijke wereldbeeld enz.

De grondige studie van de historisch belangrijke denkers, gekoppeld aan aandacht voor de actuele problemen, zorgt ervoor dat je als student wijsbegeerte kritisch en autonoom argumenten leert formuleren en op die manier je bijdrage kan leveren in actuele en maatschappijkritische debatten.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De volledige opleiding in de wijsbegeerte is opgebouwd rond de idee dat je eerst algemene kennis en inzicht moet verwerven zodat je je daarna kunt specialiseren. De eenjarige Master in de wijsbegeerte laat een verregaande specialisatie toe en vormt op die manier het sluitstuk. Afhankelijk van je interesses kan je een eigen pakket samenstellen met als belangrijk onderdeel de masterproef.

Wie geen Bachelor in de wijsbegeerte heeft behaald, zal de algemene filosofische basiskennis moeten bijschaven via een verkorte bachelor.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Een opleiding in de wijsbegeerte is geen voorbereiding op een welbepaalde job. Maar dat hoeft op de hedendaagse jobmarkt geen probleem te betekenen. De vraag naar afgestudeerden met een polyvalente opleiding steekt immers overal de kop op. Personeelsverantwoordelijken spitsen zich minder dan vroeger toe op specifieke diplomavereisten maar hebben daarentegen meestal een bepaald profiel voor ogen en kiezen de kandidaat die daaraan het best beantwoordt. Bij de selectie speelt de persoonlijkheid van de kandidaat vaak een grotere rol dan het diploma.

Afgestudeerden uit diverse richtingen komen voor die ‘allround jobs’ in aanmerking. De wijsgeer heeft door zijn training in kritische reflectie, zijn brede achtergrond en door zijn grote zelfstandigheid en synthesevermogen een sterke startpositie. Combineer je bovendien wijsbegeerte met een andere studierichting, dan heb je ontegensprekelijk nog een extra troef in handen.
Enkel als je opteert voor het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit en in het onderwijs zijn er jobs die rechtstreeks aansluiten bij de opleiding.
Andere uitwegen zijn: culturele, socioculturele, levensbeschouwelijke e.a. organisaties, en minder voor de hand liggende sectoren zoals overheidsdiensten, journalistiek, bibliotheekwezen, maar ook meer en meer in de bedrijfswereld.