Master of Arts in Literary Studies

Course content

De opleiding Master in de literatuurwetenschappen is een interuniversitaire gespecialiseerde masteropleiding die de diverse literatuurwetenschappelijke methoden zoals die op het niveau van de bachelor en van de initiële master worden behandeld, uitdiept en de deskundigheid in dat vakgebied verhoogt.

Het programma bereidt je voor op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek waarbij nadruk wordt gelegd op interdisciplinariteit. Tegelijkertijd worden een aantal gevorderde praktische vaardigheden bijgebracht, zowel met betrekking tot het verzamelen, beheren en verwerken van informatie als het presenteren van onderzoeksresultaten. Je besteedt ook aandacht aan het professioneel aanwenden van theoretische kennis binnen het brede culturele veld.

De opleiding biedt je een intensieve en diepgaande studie van de hedendaagse literatuurwetenschap met inbegrip van haar historische ontwikkeling, haar diversifiëring en haar plaats binnen de contemporaine cultuurwetenschap.

De onderwijsactiviteiten vinden plaats aan de vier deelnemende universiteiten. De inschrijving gebeurt aan de KU Leuven.

Course structure

De algemene opleidingsonderdelen reiken o.a. een geavanceerd disciplinair referentiekader aan waarin de centrale probleemstellingen van de literatuurwetenschappen gearticuleerd worden aan de hand van lectuur en discussie van fundamentele gevorderde teksten uit de theoretische en de vergelijkende literatuurwetenschap. De vakken van de clusters doen dienst als gevorderde casestudies waarin deelaspecten van de literatuurwetenschap grondig worden bestudeerd onder leiding van onderzoekers met specifieke expertise in de materie terzake. Er zijn drie clusters waarin respectievelijk institutionele, historische en tekstgerichte perspectieven uitgewerkt worden. Verder is er een internationaal seminarie met een gerenommeerd literatuurwetenschapper. De corpusvakken bieden de mogelijkheid om de diverse methodologische principes te toetsen aan een welbepaald corpus primaire teksten onder begeleiding van onderzoekers met expertise terzake. De masterproef, inclusief een presentatie op een colloquium, zorgt ervoor dat je vertrouwd raakt met de vereisten voor een actieve participatie in het contemporaine literatuurwetenschappelijke bedrijf.

Career perspectives

Je bent in staat zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten rond literaire onderwerpen.
Je kunt ook probleemloos doorstromen naar andere professionele domeinen waarin de literatuur in al haar vormen centraal staat: kunstkritiek en -journalistiek, literair-culturele organisaties, onderwijs.