Master of Arts in Multilingual Business Communication

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Focus op communicatie: alle opleidingsonderdelen worden gekenmerkt door een ‘mindset’ die gericht is op de kwaliteit en de effecten van communicatie.
 2. Doorgedreven professionalisering: we bereiden de studenten voor op het inzetten van kennis en vaardigheden in het werkveld.
 3. Van ‘know’ naar ‘know-how’: het programma focust op werkcolleges met systematisch streven naar toepassingsgerichte mogelijkheden.
 4. Intensieve interactie met het werkveld: docenten werken samen met professionals op het vlak van gastcolleges, projecten (opdrachtgevers en begeleiders) en stages.
 5. Transdisciplinaire teams: studenten en lesgevers bundelen krachten over de grenzen van vakgebieden, talen en methodes heen.

 

Quality assurance: strengths

 1. ‘Agiel’ lesgeversteam dat op permanente basis interne processen kritisch evalueert en vernieuwing nastreeft.
 2. Continue en intense dialoog (formeel en informeel) met het werkveld (o.a. met actieve deelname aan opleidingscommissie en via terugkoppeling door stage-evaluaties).
 3. Frequente, open en laagdrempelige bevraging van de studenten.
 4. Afstemming – nationaal en internationaal- met recente ontwikkelingen in relevante vakgebieden (congresbijdragen, bijscholing, enz.).
 5. Openheid als kernwaarde (op het niveau van de faculteit én in de bredere maatschappelijke context).

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Constant zoeken naar evenwicht tussen arbeidsmarktgerichtheid en traditioneel-academische ‘rigeur’.
 2. Nood aan nauwere aansluiting bij specifieke onderzoekstradities (taalkunde, discours analyse, etnografie v. management, marketing).
 3. Bewaken van eenheid en focus tegen de achtergrond van uiteenlopende verwachtingen bij de studenten en het afnemend werkveld.