Master of Arts in Translation: a combination of at least two languages (Dutch, German, Russian )

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

  Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Denken en doen: de opleiding Toegepaste Taalkunde (in haar verschillende talencombinaties) verbindt een academisch profiel met een praktijk- en beroepsgericht profiel. Je krijgt actuele overzichten van taal-, vertaal- en communicatietheorie en combineert dat met een professionele (ver)taalbeheersing in het Nederlands en twee vreemde talen, en een uitgediepte kennis van de cultuur en maatschappij van de taalgebieden.
 2. Een krachtig team van lesgevers. De opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers. Het professorenkorps combineert onderzoeksexpertise met een passie voor onderwijs. De lectoren en praktijkassistenten specialiseren zich in hun onderwijstaak, en brengen ook expertise uit het werkveld in de opleiding. In elke taalafdeling geven ook native speakers les.
 3. Diversiteit aan les- en evaluatievormen. De opleiding streeft naar een grote afwisseling aan les- en evaluatievormen. Theoretisch georiënteerde vakken krijg je in grote hoorcolleges. In praktijkgerichte werkcolleges worden de groepen gesplitst en werk je intensief samen met je medestudenten en docenten. Je wordt niet alleen geëvalueerd tijdens de examenperiodes: door tussentijdse taken en toetsen behoud je de controle over je leerproces.
 4. De vinger aan de pols van het werkveld. Je wordt voorbereid op specifieke eisen van de beroepswereld, bijvoorbeeld op het vlak van taalonderwijs (ook in het secundair onderwijs, voor de vreemde talen én Nederlands), taaltechnologische toepassingen, tolksituaties, vertaalprojecten of meertalige bedrijfscommunicatie.
 5. De wijde wereld. Onze bacheloropleiding is de absolute nummer één op het vlak van internationalisering. Iedereen krijgt de kans om voor een semester naar het buitenland te gaan. Bovendien zijn wij één van de drijvende krachten achter het unieke Applied European Languages programma, een 4-jarig bachelorprogramma waarbij je twee jaar in het buitenland studeert.

   

Quality assurance: strengths

 1. Organisatie en studententevredenheid. Uit de enquêtes blijkt dat de organisatie van onze opleiding zeer sterk gewaardeerd wordt door de studenten. Het programma wordt ervaren als coherent en stapsgewijs opgebouwd. De lessen worden ook op een vlotte manier georganiseerd. Wij sturen onze organisatie permanent bij waar nodig, in nauw overleg met de studentenvertegenwoordigers.
 2. Interculturaliteit. Je bestudeert de vreemde talen en het Nederlands niet als afzonderlijke entiteiten, maar je leert ook op welke manier taal- en cultuurgebieden van elkaar verschillen, en op welke manier de communicatie daaraan kan aangepast worden.
 3. Stage. Met de laatste programmahervorming bieden we een ruimere mogelijkheid om praktijkervaring op te doen tijdens de stage in het masterjaar. Steeds meer studenten trekken daarvoor ook al naar het buitenland.
 4. Sollicitatieseminarie. Een concreet initiatief dat zeer veel succes kent, is een driedaags sollicitatieseminarie waar de studenten kennismaken met actuele vormen van rekrutering en human resource management, en waar zij in direct contact komen met oud-studenten die in verschillende sectoren werken.
 5. Internationalisering. Dankzij de vele uitwisselingen zijn er ook veel buitenlandse Erasmusstudenten op onze campus, wat dagelijks contact met native speakers mogelijk maakt.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Onderzoekscompetenties: de studenten geven regelmatig aan dat zij zich bij het beëindigen van de opleiding nog niet perfect voorbereid voelen op een onderzoekscarriëre. Bovendien geeft een deel van de studenten ook aan dat zij academisch onderzoek geen prioriteit vinden. De opleiding wil de onderzoeksgeoriënteerde studenten ten volle ondersteunen en ontwikkelt initiatieven om een diepgaandere begeleiding op maat te creëren. De opleiding wil ook actief betrokken worden bij initiatieven in het kader van een onderzoeksmaster.
 2. Hoog niveau maar strenge feedback: de studenten geven aan dat de eisen inzake (ver)taalbeheersing zeer hoog liggen, en dat het moeilijker is om hoge scores te behalen op praktijkgerichte vakken dan op theoretische vakken. Het is voor de opleiding een aandachtspunt om de studenten die het beoogde niveau halen daar ook voor te belonen met mooie scores.
 3. Publieke profiel van de opleiding: uit bevragingen blijkt dat er nog een aantal vragen bestaan over de opleiding. We stellen ons als doel om hier duidelijker dan vroeger op te antwoorden. Zie de FAQ op onze website over de rol van cultuur- en maatschappijkennis in ons programma, over de rol van digitalisering in de (taal)wereld, over de toekomst van het beroep van vertaler, over de meertaligheid in de professionele wereld, of over Toegepaste Taalkunde als springplank voor een geslaagde carrière in het onderwijs.

   

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.