Master of Laws in de rechten

Juristen nemen in heel uiteenlopende functies een maatschappelijke sleutelpositie in. De opleiding is polyvalent en heel flexibel door de keuzelijst voor ofwel verdiepende vakken, verbredende vakken of specifieke vaardigheden. De colleges zijn meestal zeer interactief en vormen een perfecte voorbereiding op het latere beroepsleven.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Recht en Criminologie
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Rechten is één van de oudste universitaire opleidingen, maar studenten worden er nog steeds door aangetrokken. De verklaring hiervoor ligt voor de hand. De samenleving wordt steeds complexer en dat heeft zijn weerslag op het recht. Meer en meer sectoren worden ‘gejuridiseerd’. Goed juridisch advies is noodzakelijk bij quasi elke belangrijke beslissing. Juristen nemen daardoor een sleutelpositie in binnen de maatschappij. Vroeger studeerde men rechten om advocaat, magistraat of notaris te worden. De nadruk lag vooral op de studie van het burgerlijk recht en van het strafrecht. Ondertussen is de opleiding polyvalenter geworden. Afgestudeerden vinden we niet alleen terug in de klassieke togaberoepen, maar ook in de private sector, bij de overheid of in internationale organisaties. De studie is tevens een ideale basis voor een politieke carrière. Vele volksvertegenwoordigers en ministers hebben hun diploma behaald aan de faculteit Recht en Criminologie.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Het masterprogramma is zeer flexibel. Je volgt zes algemene vakken en kiest daarnaast een twaalftal keuzevakken. Deze kies je uit een lijst met ‘vakken met een component vaardigheden’ (bv. stage, een internationale mout court, een legal clinic …), een lijst met ‘verdiepende vakken’ (het uitdiepen van een bepaalde rechtstak) en een lijst met ‘verbredende vakken’ (specifieke juridische of metajuridische onderwerpen). De keuze maak je op basis van je persoonlijke voorkeuren, je toekomstige beroepskeuze, de doceerwijze of een andere reden. De colleges van die opleidingsonderdelen zijn meestal zeer interactief en vormen een perfecte voorbereiding op de latere beroepspraktijk. Vaak is er geen ‘klassiek’ examen aan het einde van het semester of het academiejaar maar worden niet-periodegebonden evaluaties georganiseerd. Je legt ook nog een masterproef af. Het is een omvangrijke scriptie waarin een belangrijke topic uit het recht wordt uitgediept, zowel strikt juridisch als meta-juridisch en rechtsvergelijkend. Met je masterproef start je al in het eerste masterjaar, maar het finale eindwerk wordt pas neergelegd en verdedigd op het einde van het tweede masterjaar. De structuur van de opleiding is zo flexibel dat je de mogelijkheid hebt om tijdens de masterjaren een deel van je studies in het buitenland te doen. Uiteraard worden de geïnteresseerden die hun horizonten willen verbreden met raad en daad bijgestaan.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

We kunnen de arbeidsmarkt voor juristen opsplitsen in de advocatuur, magistratuur, notariaat, overheid en de privésector:

Advocatuur
Ongeveer één derde van alle afgestudeerde juristen begint een loopbaan als advocaat-stagiair bij de balie, waar ze vooral te maken krijgen met burgerlijk recht en strafrecht. De stageperiode duurt in principe drie jaar, maar niet alle stagiairs ronden de stageperiode af. Een stage aan de balie wordt door heel wat afgestudeerden beschouwd als een bijkomende studieperiode waarbij het vak in de praktijk wordt geleerd. Die ervaring is ook vaak bruikbaar als opstap naar een andere job.

Magistratuur
De politiek is de voorbije jaren tot het inzicht gekomen dat de gerechtelijke achterstand voor een belangrijk deel te wijten is aan een tekort aan magistraten. Om die reden heeft het korps een flinke expansie gekend. Om als magistraat aan de slag te gaan, moet je eerst slagen voor een selectief schriftelijk en mondeling vergelijkend overheidsexamen. Daarna volgt een gerechtelijke stage, waarvan de duur verschilt naargelang je de functie van lid van het openbaar ministerie dan wel een ambt als rechter ambieert. Nadien kun je postuleren voor een vacant ambt bij de staande respectievelijk zittende magistratuur.

Notariaat
Er is een specifieke masteropleiding in het notariaat die juristen opleidt tot de functie van kandidaat-notaris en tot het ambt van notaris. De opleiding omvat 60 studiepunten, maar is zo gestructureerd dat een combinatie met een deeltijds beroep of stage mogelijk is. Een notaris wordt door de Koning benoemd na het afleggen van een vergelijkend examen. Wie in aanmerking wil komen voor een benoeming als notaris of als erkend kandidaatnotaris moet gedurende drie jaar de wettelijk verplichte stage lopen bij een notaris. De opleiding in het notariaat kan ook een interessante aanloop zijn tot een loopbaan in het bank- of verzekeringswezen, in de vastgoedsector of in de ambtenarij. De bijkomende specifieke juridische bagage die je via de opleiding opdoet, wordt in die sectoren immers ten zeerste op prijs gesteld.

Overheid
De overheid heeft veel juristen in dienst. Naast de federale overheidsdiensten Justitie en Buitenlandse Zaken, doen tevens andere federale en Vlaamse ministeriële diensten een beroep op juristen. Ook gemeentelijke en provinciale overheden trekken juristen aan. Verder zijn er tal van functies bij de overheid die niet specifiek voor juristen zijn voorbehouden maar waar juristen vlot voor de examens slagen.

Privésector
Het merendeel van de afgestudeerde juristen trekt vandaag naar de privésector: banken en financiële instellingen, handels- en industriële ondernemingen, verzekeringswezen, vastgoedsector, consumentenorganisaties, vakbonden, niet-gouvernementele organisaties ... De meeste juristen zijn allround adviseurs die betrokken worden bij allerlei beleidsbeslissingen of betwiste zaken. Daarnaast worden er jobs uitgeoefend die niet specifiek juridisch zijn, maar die door hun complexiteit een juridische basiskennis vereisen.

Op de website van de faculteit Recht en Criminologie vind je getuigenissen over de tewerkstelling van juristen. Ook op www.durfdenken.be vind je interessante getuigenissen.