Master of Medicine in de jeugdgezondheidszorg

De master richt zich tot artsen die zich willen bekwamen in de jeugdgezondheidszorg. De opleiding moet de arts toelaten om adequaat te functioneren als jeugdarts in de huidige en toekomstige structuren voor jeugdgezondheidszorg rekening houdend met de omstandigheden waarin jeugdigen leven, de collectieve dimensie van gezondheid en het wetenschappelijk onderzoek.

master-na-masteropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De Master in de jeugdgezondheidszorg richt zich tot artsen die zich in de jeugdgezondheidszorg (schoolse zowel als voorschoolse leeftijd) willen bekwamen. De opleiding moet de arts toelaten om adequaat te functioneren als jeugdarts in de huidige en toekomstige structuren voor jeugdgezondheidszorg met inachtneming van de omstandigheden waarin jeugdigen leven, de collectieve dimensie van gezondheid en het wetenschappelijk (epidemiologisch) onderzoek. Niet enkel kennis bijbrengen, maar ook attituden en vaardigheden ontwikkelen wordt belangrijk geacht.

Aandachtspunten

De colleges worden gegeven in Antwerpen (Universiteit Antwerpen), Gent (Universiteit Gent), Brussel (Vrije Universiteit Brussel) en Leuven (Katholieke Universiteit Leuven). Je schrijft je in aan de KULeuven.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De opleiding Jeugdgezondheidszorg omvat twee jaar voltijdse opleiding, maar kan eveneens deeltijds gevolgd worden, gespreid over vier jaar. Na het volgen van de volledige opleiding Jeugdgezondheidszorg ontvang je een masterdiploma. Het opleidingsprogramma wordt gecoördineerd door een interuniversitaire stuurgroep bestaande uit academische en administratieve afgevaardigden van de betrokken vakgroepen van alle deelnemende universiteiten. Die stuurgroep evalueert het onderwijs op permanente basis, samen met de opleidingscommissie, die bestaat uit alle coördinatoren van het programma, het wetenschappelijk personeel van de betrokken afdelingen, studenten en oud-studenten.

Arbeidsmarkt

Het diploma Master in de jeugdgezondheidszorg richt zich tot artsen die een taak ambiëren in de preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Het is een wettelijke bekwaamheidsvereiste voor tewerkstelling in de Centra voor leerlingenbegeleiding (jeugdgezondheidszorg voor schoolgaande jongeren). De opleiding richt zich ook tot artsen die tewerkstelling nastreven in overheidsdiensten m.b.t. volksgezondheid, zoals de Federale of Vlaamse administraties gezondheidszorg, of een medische coördinatiefunctie binnen Kind en Gezin ambiëren.