Master of Medicine in Family Medicine

Course content

De masteropleiding Geneeskunde heeft aan alle Vlaamse universiteiten vanaf 2015-2016 een omvang van 180 i.p.v. 240 studiepunten. De totale opleidingsduur van de basis­opleiding Geneeskunde bedraagt dus zes jaar (drie bachelorjaren en drie masterjaren). De master-na-masteropleiding in de huisartsgeneeskunde die daarop volgt ziet er vanaf 2018-2019 anders uit.

Studenten die de uitdovende vierjarige masteropleiding geneeskunde volgden, kunnen nog inschrijven in de uitdovende tweejarige opleiding tot huisarts. (*)

Studenten uit het vernieuwde curriculum geneeskunde (3-jarige master) kiezen in de derde master in het vak ‘Verdiepende oriëntatiestage’ voor minstens één van de twee stages voor huisartsgeneeskunde. Bovendien nemen ze deel aan de bekwaamheidsprocedure voor toegang tot de master-na- masteropleiding huisartsgeneeskunde.

Die procedure bestaat uit verschillende fases:

  • fase 1 is de administratieve fase waarbij de kandidaat formele voorwaarden moet vervullen om te worden opgenomen in een interuniversitaire (inschrijvings)lijst voor deelname aan fase 2, nl. het afleggen van de eigenlijke bekwaamheidstoets;
  • fase 2 bestaat uit het afleggen van de bekwaamheidstoets waarbij huisartsgeneeskundige basisattitudes, vaardigheden en kennis worden getoetst;
  • fase 3 bestaat uit een interuniversitair jury-examen en is bedoeld voor de kandidaten die niet geslaagd zijn in fase 2; Indien je geslaagd bent voor die procedure kan je starten aan een driejarige opleiding die leidt tot een Master in de huisartsgeneeskunde.

Tijdens de opleiding tot huisarts (master huisartsgeneeskunde) volg je een programma bestaande uit stages bij een huisarts en huisartsrelevante ziekenhuisdiensten. Het betreft een voltijdse begeleide en bezoldigde praktijkuitoefening bij een aangestelde praktijkopleider. In het tweede jaar van de opleiding loop je zes maand opleiding bij een erkende ziekenhuisopleider. Daarnaast zijn tijdens de drie jaar groepsbijeenkomsten geprogrammeerd, seminaries die worden begeleid door een stagemeester- coördinator, thematische opleidingssessies en vormen van afstandsleren (via internet). Als afronding van de opleiding wordt een masterproef afgeleverd bestaande uit een wetenschappelijk onderbouwd praktijkproject of ander huisartsrelevant onderzoeksproject als scriptie en een portfolio. Voor de organisatie van de opleiding werken de vier Vlaamse universitaire huisartsencentra samen.

(*) In AJ 2017-2018 studeert de laatste cohorte van studenten af die nog een vierjarige masteropleiding in de Geneeskunde gevolgd hebben. In het vierde masterjaar van die opleiding volgen toekomstige huisartsen, ziekenhuisartsen en studenten maatschappelijke gezondheidszorg een apart traject. Wie koos voor het traject huisarts behaalt na het vierde masterjaar het diploma Master in de geneeskunde: afstudeerrichting huisarts. Daarna volgt nog een master-na-masteropleiding van twee jaar die leidt tot een Master in de huisartsgeneeskunde (uitdovend). Het programma is vrij gelijklopend aan de nieuwe opleiding master-na-master huisartsgeneeskunde.

Career perspectives

Wie kiest voor huisartsgeneeskunde zoekt een vestiging meestal in functie van de regionale spreiding; de laatste tijd meer en meer in associatie met andere huisartsen of paramedici. De meeste huisartsen werken onder het statuut van zelfstandige.

De taken van de huisarts zijn breder dan die van de specialist. Voor de meeste patiënten is de huisarts de eerste contactpersoon en meestal ook de vertrouwensfiguur, die via het Globaal Medisch Dossier de zorgverlening in overleg met de patiënt coördineert en zorgt voor continuïteit. Een huisarts maakt kennis met alle mogelijke ziektebeelden waaronder ook psychosociale klachten.

+++/---
Aangezien de huisarts een centrale plaats bekleedt in de eerste lijn, is hij vaak ook betrokken in samenwerkingsverbanden bv. met specialisten, klinieken, OCMW, diensten voor thuisverzorging, centra voor geestelijke gezondheidszorg ... Daarnaast heeft de huisarts uiteraard ook een preventieve taak.
Door de veroudering van de bevolking en een dalend aantal huisartsen is er een stijgende vraag naar huisartsen. Huisartsenwachtposten tijdens het weekend en georganiseerde weekwachten maken de laatste jaren opgang wat de combinatie werk-privé grondig vergemakkelijkt.