Master of Science in Advanced Dentistry (Periodontics)

Course structure

De masteropleiding Specialistische tandheelkunde is slechts één fase in de volledige specialisatieopleiding. Tegelijk met de master (60 sp gespreid over drie jaar en voor orthodontie: over vier jaar), loopt de permanente vorming (van 120 sp). Een deel van de masteropleiding is georiënteerd op het leggen van een brede basis (verbreden van de visie). Hier wordt aandacht besteed aan een aantal basisopleidingsonderdelen die een truncus communis vormen (endodontologie, orthodontie, parodontologie, restauratieve tandheelkunde). Het grootste deel van de opleiding focust op verdieping van de kennis binnen de gekozen specialisatie/afstudeerrichting.

> endodontologie

De endodontologie kan je beschrijven als dat onderdeel van de tandheelkunde dat zich bezighoudt met de bouw en functie van het endodontium (weke kern van de tand) en meta-endodontium (zone rond de wortel). Ook de etiologie, epidemiologie, pathologie, preventie en behandeling van de aandoeningen van het endodontium en de daarmee verband houdende aandoeningen van de weefsels die het gebitselement omgeven, zijn onderwerp van de studie.

Het fundament van het programma is gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur, klinisch onderzoek, biologisch onderzoek en uitgebreide klinische behandelingservaring. Een belangrijk deel van de opleiding is de masterproef. Hierin werk je een wetenschappelijk topic autonoom uit. Het ultieme doel is de data te presenteren op een internationaal congres en die te publiceren in een A1-journal.

De permanente vorming is beperkt theoretisch en uitgebreid praktisch, preklinisch en klinisch. Tijdens de preklinische oefeningen worden alle aspecten van de behandeling aangepakt (werken met microscoop, toepassing van verfijnde technologie die niet courant is in de dagelijkse praktijk, laserbehandelingen, voorbereiding op de chirurgische behandeling ...). In de kliniek wordt aandacht besteed aan de diagnose bij, en het management en de behandeling van, patiënten met gevorderde endodontale problemen. De studenten worden ook geconfronteerd met de behandeling van medisch gecompromitteerde patiënten met complexe behandelingen en herbehandelingen, dento-alveolaire traumagevallen, moeilijke interdisciplinaire casi, complexe noodbehandelingen, en gevallen die een fistulatieve, periradiculaire of correctief chirurgische ingreep vereisen.

Je sluit je opleiding af met een klinisch eindexamen dat wordt afgenomen samen met een externe examinator, die zelf betrokken is bij de opleiding van endodontologen aan een andere universiteit.

 

> kindertandheelkunde en de bijzondere tandheelkunde

Specifiek voor de kindertandheelkunde is dat in het eerste jaar van de opleiding vooral aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling van het kind, angstbegeleiding en het ‘patient management’. Er wordt dieper ingegaan op diverse disciplines van de tandheelkunde met toepassingsgebieden bij het kind. Daarnaast wordt de opleiding ook in direct verband gebracht met de pediatrische disciplines, cardiologie en oncologie. Je doet ook een stage over sedatie en narcodontie, waarbij je zelfstandig, onder supervisie, de behandelingen uitvoert.

In het tweede en derde jaar worden het theoretisch onderwijs en de klinische stages afgestemd op de bijzondere diagnostiek en behandeling bij dentale traumatologie en ontwikkelingsstoornissen. De pediatrische disciplines endocrinologie en neuromotorische stoornissen komen nu uitgebreid aan bod, alsook de tandheelkundige symptomatologie bij syndromen.

Je krijgt nodige begrippen aangereikt van de tandheelkunde bij personen met mentale of fysieke beperking, zowel theoretisch als via een praktische stage. De opleiding wordt sterk wetenschappelijk onderbouwd met een masterproef.

 

> orthodontie

Orthodontie is vakgebied voor gebitsregulatie of tandstandcorrectie. In het eerste jaar houden de gedoceerde vakken verband met de orthodontische therapie. Tevens wordt een onderdeel faciale groei gedoceerd dat gerelateerd is tot de orthopedie in de orthodontie. Een aantal groeistoornissen en syndromen m.b.t. het hoofd, alsook craniomandibulaire dysfunctieproblematiek worden uitvoerig onderwezen.

Het tweede jaar is in belangrijke mate een voortzetting van het eerste jaar met de uitbreiding van een aantal praktijkgerichte opleidingsonderdelen die belangrijk zijn bij het voeren van een orthodontische praktijk. Ook het longitudinale effect van orthodontische en orthopedische therapie komt uitvoerig aan bod.

Het derde en vierde jaar zijn voornamelijk gebaseerd op de klinische behandeling van orthodontische patiënten en de voorbereiding van de klinische eindtoets waarbij de kandidaten de dossiers van twintig behandelde patiënten moeten voorleggen voor een interuniversitaire toetsingscommissie.

> parodontologie

Parodontologie is de leer van de ziekten van het tandvlees en de tandkassen, de holtes in het kaakbeen waarin de tandwortel is bevestigd. Reeds tijdens de basisopleiding maakten de studenten kennis met de parodontale pathologie en therapie. Je kwam ook in contact met de klinische mogelijkheden van de orale implantologie. De specialisatieopleiding in de parodontologie wil nu precies tandartsen met een uitgesproken belangstelling voor dat domein uitgebreid en diepgaand opleiden in alle aspecten van de implantologie - i.e. het plaatsen van lichaamsvreemde elementen via een chirurgische ingreep - binnen de parodontologie. De parodontale therapie en implantologie worden ook in direct verband gebracht met de functionele en prothetische heropbouw. Aandacht wordt ook besteed aan de medisch gecompromitteerde risicopatiënt vanuit parodontaal oogpunt.

Career perspectives

De masteropleiding specialistische tandheelkunde leidt tandartsen uitgebreid en diepgaand op in alle aspecten van de specialisatie volgens de hoogste Europese Criteria. Je kunt ook onderwijs geven in de materie en wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in dat specifieke domein. Je werkt als zelfstandige of in associatieverband met andere tandartsen-specialisten in diverse disciplines.