Master of Science in Biomedical Engineering

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Quality assurance: strengths

 1. Deze aantrekkelijke en uitdagende tweejarige opleiding biedt een vorming en training in het brede veld van de biomedische ingenieurstechnieken en biedt de studenten daarnaast de mogelijkheid om hun eigen weg te kiezen in onze 2 majorclusters: health care en medical device design. Dankzij onze samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en voortdurende aanpassingen aan ons programma kunnen we onderzoeksgebaseerd onderwijs aanbieden van een uitstekend niveau over zowel goed ontwikkelde gebieden zoals medische beeldvorming, medische en stralingsfysica of biomechanica, als nieuwe opkomende domeinen zoals neuro-engineering, micro- en nanotechnologieën of assistieve technologieën.
 2. Ware interdisciplinaire opleiding: Er is meer nodig dan enkel een diepgaande technische knowhow om in de biomedische en de gezondheidszorgsector mee te kunnen draaien. Het is minstens even belangrijk om inzicht te hebben in de specificiteiten van levende materie en in de complexiteit van ontwerpen en ontwikkelingen voor en met de patiënt. Je zal leren over en inzicht krijgen in het standpunt van de klinische medici en alle stakeholders van het biomedische en het gezondheidszorgecosysteem (overheid, verzekeringen, industrie, zorginstellingen…). Pas dan kan de biomedische ingenieur de gewenste en gelijke partner zijn van de medische dokter, in plaats van slechts een technologieleverancier.
 3. De Master of Science in de Biomedische Ingenieurstechnieken was een van de eerste opleidingen die volledig in het Engels werd aangeboden. Dankzij haar integratie in een internationaal consortium van 5 universiteiten (waardoor biomedische ingenieurstechnieken een internationale opleiding is met verplichte mobiliteit), bestaat onze groep effectief uit internationale studenten waardoor onze studenten een authentieke internationale en interculturele dimensie ervaren. In het 2de jaar hebben de studenten ook de mogelijkheid om lessen te volgen in een van onze partneruniversiteiten in het buitenland.
 4. Medische technologie (MedTech) is de snelst groeiende sector in België met een groot aantal activiteiten in start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen. Ondernemerschap en design thinking worden aangemoedigd door projectwerk (ontwikkeling van medische producten) in het eerste jaar en projectwerk met een ziekenhuispartner in het tweede jaar. Daarnaast komen studenten in aanraking met het ecosysteem van biomedische ingenieurstechnieken en MedTech tijdens extramurosactiviteiten zoals de National Day on Biomedical Engineering, de Biomedical Industry Day, bedrijfsbezoeken en bezoeken aan MedTechbeurzen. Via MedTech Flanders hebben studenten toegang tot business accelerator programma’s.
 5. De opleiding wordt verzorgd door een enorm gemotiveerd en dynamisch multidisciplinair team van professors en ondersteunend personeel van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. We stellen nauwe interactie tussen de studenten en de studentenvereniging BEAM (Biomedical Engineering and More) erg op prijs en we zijn trots op het actieve engagement van onze studenten in de program board.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Door het interuniversitair karakter van de opleiding moeten we ons continu inzetten voor en toezien op de optimalisatie van de mobiliteit van studenten en onderwijzend personeel, van de lesroosters en van de examenregeling. Communicatie met de administraties en het personeel is noodzakelijk om de informatieuitwisseling te bevorderen. De studententoegang tot e-learning platforms van de UGent en de VUB moet zoveel mogelijk geautomatiseerd worden.
 2. Er is geen bacheloropleiding die gewijd is aan of voorbereidt op de biomedisch ingenieurswetenschappen, waardoor “verbredende” levenswetenschappelijke opleidingsonderdelen geconcentreerd zijn in het eerste semester van het eerste masterjaar. Hierdoor is het curriculum niet optimaal ontwikkeld. Sommige opleidingsonderdelen hebben een inleidende component en lijken het gevoel te creëren dat de opleiding te algemeen is en soms een focus mist en daardoor beter in een bacheloropleiding zou passen. Dit zou onze studenten tegelijkertijd extra mogelijkheden geven om zich te oriënteren en te specialiseren.
 3. Studentenwerving en -selectie: Aangezien er geen Bachelor of Science in Biomedical Engineering bestaat, is de masteropleiding onvoldoende zichtbaar voor leerlingen uit het secundair onderwijs en leren sommige potentiële studenten de opleiding pas kennen wanneer ze al aan de opleiding bio-ingenieur, biomedische wetenschappen of geneeskunde studeren. Hierdoor stromen er enorm veel studenten in zonder een ingenieursachtergrond, die dan extra voorbereidende cursussen moeten volgen. Een juiste selectie en toelating van internationale studenten blijft een complexe en belangrijke taak. De beoogde internationale omgeving en interactie tussen studenten is enkel mogelijk als studenten de juiste achtergrond hebben, als ze het Engels beheersen en als ze een voldoende hoog academisch niveau hebben.