Master of Science in Chemical Engineering

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Programma: een breed scala aan mogelijkheden om kennis en/of vaardigheden op te bouwen in verschillende vakgebieden naargelang de interesses en noden van de student.
 2. Goede contacten met industrie: bedrijfsbezoeken, professoren met een industriële achtergrond, bedrijfsproject en masterproeven.
 3. Goed uitgeruste infrastructuur: een variëteit aan labo’s op bench en pilot schaal voor stoomkraken, katalyse, polymeren en analysetechnieken en een sterke computerinfrastructuur (zowel eigen als toegang tot supercomputer).
 4. Multidisciplinariteit: rond een kern gedragen door professoren uit de vakgroep MaTCh, is er een inbreng van expertise uit andere vakgebieden door professoren uit andere vakgroepen.
 5. Eindcompetenties: sterke fundamentele wiskundige en wetenschappelijke basis om probleemoplossend te denken, waardoor de studenten in zowel de industrie als onderzoeksinstituten zeer gegeerd zijn.

 

Quality assurance: strengths

 1. Toetsing: De studenten waarderen dat ze goed geïnformeerd zijn over de vorm en de inhoud van de evaluaties zodat ze tijdens het studeren duidelijk weten waaraan ze zich kunnen verwachten.
 2. Vakexperten: lessen worden gegeven door internationaal gerenommeerde professoren in hun respectievelijk vakgebied.
 3. Interactie studenten-lesgevers: connectie met studenten door vertegenwoordiging van studentenvereniging MaChT in de opleidingscommissie, wat zorgt voor extra contactmogelijkheden tussen studenten en de personen die de opleiding schragen. Dit zorgt voor een initiële, snellere feedback bovenop de formele onderwijsevaluaties.
 4. Masterproefbegeleiding: elke masterproef student krijgt alle nodige experimentele en computationele infrastructuur ter beschikking en een persoonlijke begeleider die specialist is in dit onderwerp.
 5. Ruimte voor projectwerk en praktijkervaring: in de opleiding wordt er afgewisseld tussen hoorcolleges, projectwerk, oefeningenlessen en labowerk.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Internationalisering: zichtbaarheid verhogen voor potentiële buitenlandse studenten voor het Engelstalige master programma, verdere optimalisatie van de procedure voor inkomende en uitgaande studenten.
 2. Continuïteit van praktijkgerichte cursussen: Een punt van aandacht zijn de praktijkgerichte cursussen die gegeven worden door professoren met hoofdactiviteit in de industrie, met maximale aanstellingen voor drie jaar.
 3. Balans tussen industrie en onderzoek: de balans behouden tussen uitbreiding van industriële praktijkgerichte onderwerpen (bv. meer aandacht voor procesveiligheid en -ontwerp) en onderzoekstechnieken die noodzakelijk zijn voor een academische carrière.