Master of Science in Chemical Engineering Technology

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Multiperspectivisme: Tijdens de lessen wordt het kritisch inzicht bij studenten gestimuleerd door problemen en theorieën vanuit verschillende opvattingen en argumenten te bespreken.
 2. Talentontwikkeling: Met een aantal keuzevakken is het voor de student mogelijk om enkele eigen accenten en interesses in het studieprogramma te voorzien.
 3. Kenniscreatie: Tijdens de stapsgewijze opbouw van kennis worden de studenten voortdurend aangezet tot kritische reflectie en het toepassen van de nodige vaardigheden om creatief en probleemoplossend te werken.
 4. Programma: In het aangepaste programma is er meer tijd uitgetrokken voor de masterproef en stages waardoor meer ruimte voor internationale uitwisseling mogelijk wordt.
 5. Integratie theorie en praktijk: Het opleidingsprogramma voorziet een groot aantal uren werkcolleges en practica waarin de theoretische kennis uit de hoorcolleges in gespecialiseerde laboratoria en practicumlokalen wordt toegepast. Dit stimuleert het kritisch en probleemoplossend denken van onze studenten.

 

Quality assurance: strengths

 1. Voorbereiding: Om goed voorbereid het eerste academiejaar in te zetten kunnen studenten deelnemen aan onze vakantiecursussen en onthaaldag, daarnaast is er ook studiebegeleiding (monitoraat) voorzien voor bv. wiskunde
 2. Studiebegeleiding: De opleiding werkt een adequaat beleid naar studie- en trajectbegeleiding uit. Voorbeelden hiervan zijn monitoraat (vakinhoudelijke ondersteuning), leeractiviteiten (waarbij je een mentor kan toegewezen krijgen), studiebegeleiders en ombudspersonen.
 3. Toetsing: Door toepassen van feedforward en feedback worden de studenten goed geïnformeerd over de vorm en inhoud van de evaluaties zodat ze tijdens het studeren duidelijk weten waaraan ze zich kunnen verwachten.
 4. Aanspreekbaarheid: Door de kleinschaligheid van de campus wordt persoonlijk contact tussen onze docenten en onze studenten sneller gelegd.
 5. Onderwijs gebaseerd op onderzoek: Heel wat lesgevers verwerken (recente) onderzoeksresultaten in de cursus, gebruiken eigen artikels of (boek)hoofdstukken in hun vak, en stimuleren zo de studenten tot het lezen van wetenschappelijke literatuur.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Onderzoekscompetenties: De opleiding wenst nog meer de nadruk te leggen op het belang van een onderzoeksmatige aanpak (met o.a. wetenschappelijk literatuuronderzoek, en bronvermelding). De opleiding wil deze manier van werken stimuleren in functie van de masterproef maar ook doorheen het volledige studieprogramma.
 2. Internationalisering: Masterstudenten zouden nog meer gestimuleerd moeten worden om op uitwisseling te gaan naar het buitenland. De internationale mobiliteit onder de studenten is nog vrij laag. Extra communicatie en sensibilisering kan een stimulans bieden
 3. Studiebelasting: Extra opdrachten en werkstukken mogen niet leiden tot een ongecontroleerde verhoging van de studiebelasting, maar zouden in de voorziene studiebelasting moeten ingecalculeerd zijn.