Master of Science in Civil Engineering

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Brede opleiding met veel toekomstperspectieven: De opleiding bouwkunde heeft als finaliteit een kritisch en wetenschappelijk gevormd ingenieur die internationaal inzetbaar is binnen het brede vakgebied van de bouwkunde. Als gevolg hiervan biedt de arbeidsmarkt een groot aantal mogelijkheden aan de bouwkundig ingenieur, die zowel onder de noemers “technische job” als “niet-technische job” vallen: studiebureaus, aannemers, openbare besturen, onderzoek en ontwikkeling, banken en verzekeringen, consultancy.
 2. Talentontwikkeling: Als student krijg je een zekere keuzevrijheid in het samenstellen van je programma, naargelang van je eigen interesses. Dit kan via het opnemen van een specialisatiepakket (constructieontwerp, baggeren & offshore waterbouw of bedrijfskunde), keuzevakken (technische en maatschappelijke) en het masterproefonderwerp. Vele studenten nemen ook een nationale of een internationale bedrijfsstage op in hun programma.
 3. Projecten en groepswerk: in elk jaar van de bacheloropleiding bieden we minstens één projectvak aan waarbij onze studenten leren om multidisciplinaire taken doelgericht aan te pakken. Ze werken hiervoor in team samen en leren hierbij ook stapsgewijs een heleboel “soft skills”, zoals plannen, overtuigen, efficiënt presenteren, elkaar feedback geven en rapporteren. Daarnaast dienen voor meerdere opleidingsonderdelen in de bachelor- en de masteropleiding werkopdrachten in groep te worden uitgevoerd, waarin realistische problemen worden aangekaart.
 4. Goed uitgeruste laboinfrastructuur: De opleiding kan profiteren van goed uitgeruste labo’s, waarvan sommige zelfs van een internationaal niveau zijn.
 5. Studentenkring: De kring van de bouwkundestudenten, Poutrix, zorgt voor een uniek “ecosysteem” met extracurriculaire activiteiten (o.a. gastlezingen, werfbezoeken, bedrijfsbezoeken, cursussen, jobbeurs, jaarreis), die vaak in samenwerking met de lesgevers worden georganiseerd.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Hoog niveau: De afgestudeerden ervaren dat de opleiding hoog gewaardeerd wordt, zowel nationaal als internationaal, en dat ze daardoor geen enkel probleem ondervinden om een geschikte job op hoog niveau te vinden.
 2. Gemotiveerd lesgeversteam: De opleiding wordt gedragen door lesgevers die hun onderzoeksexpertise combineren met een gedrevenheid om zich te blijven inzetten voor de kwaliteit van hun lessen. De lesgevers, waaronder ook gastproffen uit praktijksectoren, zijn internationaal actief en zorgen voor een goede link met de praktijk.
 3. Studententevredenheid: Uit de officiële studentenbevraging blijkt een grote studententevredenheid, zowel wat betreft de kwaliteit, de organisatie, de samenhang als de inhoud van de opleiding.
 4. Aanspreekbaarheid: Onze lesgevers en de opleidingscommissie zijn heel aanspreekbaar voor studenten. Daardoor kunnen problemen snel gedetecteerd en aangepakt worden.
 5. Toetsing: Onze studenten waarderen dat ze goed geïnformeerd zijn over de vorm en de inhoud van de evaluaties, zodat ze tijdens het studeren duidelijk weten waaraan ze zich kunnen verwachten.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Duurzaamheid: Aspecten van milieu en duurzaamheid zijn verwerkt in verschillende opleidingsonderdelen, maar de studenten ervaren dit niet als zodanig. We bekijken hoe dit verder kan geëxpliciteerd worden.
 2. Werklast: Er dient over gewaakt te worden dat de werklast van de masteropleiding niet toeneemt. Er zal onderzocht worden of een betere planning en inhoudelijke afstemming van de diverse projecten haalbaar is.
 3. Internationalisering: De Engelstalige masteropleiding scoort hoog op het vlak van internationalisering bij de officiële studentenbevraging. Toch dienen uitdagingen verder aangepakt te worden, zoals de kwaliteitsbewaking van de instroom van buitenlandse studenten en de betere ontplooiing van internationalisering hier ter plaatse.