Master of Science in Complementary Studies in Business Economics (Business Economics)

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Effectiviteit: onze grootste troef is zonder meer dat we op korte termijn onze studenten heel wat bedrijfseconomische kennis en vaardigheden bijbrengen. Onze studenten kunnen op de arbeidsmarkt dan ook hun voet zetten naast studenten TEW of Handelswetenschappen.
 2. Talentontwikkeling: we bieden onze studenten heel wat keuzevrijheid om een groot deel van hun programma zelf samen te stellen.
 3. Programma: onze opleiding brengt heel wat concrete kennis bij, maar is gestoeld op wetenschappelijke inzichten. Onze studenten zijn in staat na de studie aan te sluiten bij het doctoraat in de Toegepaste Economie.
 4. Communicatie- en samenwerkingsvaardigheden: via tal van opdrachten leren onze studenten samenwerken rond bedrijfseconomische thema’s en hierover professioneel te rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling.
 5. Aandacht voor milieu en samenleving: we hechten belang aan hoe bedrijfseconomische beslissingen rekening kunnen houden met elementen van milieu en maatschappelijk welzijn.

 

Quality assurance: strengths

 1. Studentvriendelijk en academisch onderlegd lesgeversteam: onze lesgevers hebben stuk voor stuk mensen hun sporen verdiend als internationaal erkend onderzoeker. Terzelfdertijd zijn ze toegankelijk voor studenten.
 2. Toetsing: onze studenten worden op voorhand goed geïnformeerd over de wijze van evalueren en de verwachtingen omtrent de examens. Er is voldoende mogelijkheid tot feedback.
 3. Gebruik maken van het multiperspectivisme binnen de opleiding: de opleiding kent een diverse instroom van studenten. Zij hebben reeds een ander, niet-economisch, diploma behaald. De opleiding benut de mogelijkheden om studenten met verschillende vooropleidingen bij elkaar te brengen. Zo kunnen ze eerder verworven inzichten uitwisselen en toepassen op economische aspecten.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Inzetten op Internationalisation@Home: door de beperkte duur van het programma en de grote hoeveelheid kennis die verworven dient te worden blijft er weinig ruimte over voor internationale mobiliteit. De opleiding probeert hieraan te werken door meer initiatieven m.b.t. Internationalisation@home te ontwikkelen.
 2. De alumniwerking kan nog worden verbeterd: door de korte tijdsduur (i.e. dikwijls negen maanden) waarin studenten aan onze faculteit verblijven gaat de band met de faculteit en de opleiding na het afstuderen vaak verloren. We zouden graag initiatieven nemen om de band met de studenten ook na het afstuderen te versterken.
 3. Uitwerken programmawijziging: om de opbouw van de leerlijn accounting te optimaliseren zal vanaf academiejaar 2020-2021 een grote programmawijziging doorgevoerd worden. Deze zal in academiejaar 2019-2020 uitgewerkt worden. Zo worden de nieuwe vakken afgestemd op elkaar en wordt er een optimaal lesrooster samengesteld.

         

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.