Master of Science in Complementary Studies in Business Economics (Taxation )

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

De afstudeerrichting Fiscaliteit beoogt de studie van de interactie van fiscaliteit met bedrijfseconomische inzichten. Daarbij streeft de opleiding er naar om voor zowel juristen als voor niet-juristen de banden tussen het fiscaal recht en de bedrijfseconomie aan te trekken.

 1. Diepgaande vakgerichte fiscale kennis, waarvan de basis in een vooropleiding of het voorprogramma is aangebracht met aandacht voor aanverwante kennisgebieden zoals onder meer accountancy, bedrijfseconomie en vennootschapsrecht aan te scherpen.
 2. Integratie theorie en praktijk met nadruk op het toepassen van de grondige fiscale kennis op concrete problemen en het verwerven van de nodige compententies als voorbereiding op de fiscale beroepspraktijk.
 3. Communicatievaardigheden met aandacht voor correct gebruik van zowel de juridische als de bedrijfseconomische terminolgie.
 4. Onderzoeksvaardigheden waarbij de mogelijkheid geboden wordt om zelfstandig fiscaal onderzoek te verrichten, zowel in een juridische als in een bedrijfseconomische context.

 

Quality assurance: strengths

 1. Diepgaande kennis en inzicht in de fiscaliteit: de studenten verwerven een diepgaande kennis in de grondbeginselen van het fiscaal recht en in de functionele domeinen van de fiscaliteit en de randdisciplines. Hierbij volgen ze de recente evoluties in de fiscale wetgeving nauw op.
 2. Multidisciplinaire aanpak: er wordt in de opleiding bijzonder aandacht besteed aan de interactie tussen de bedrijfseconomie en fiscaliteit zodat studenten fiscale vraagstukken oplossen vanuit een multidisciplinaire benadering.
 3. Inbreng praktijkdeskundigen: gastprofessoren van grote fiscale advies- en advocatenkantoren zijn aangetrokken, om elk in hun vakgebied, opleidingsonderdelen te verzorgen. Zij kunnen tevens wetenschappelijke publicaties voorleggen.
 4. Samenwerken in team: voor de masterproef (bestaande uit een seminariewerk en tax game) werken studenten in multidisciplinair teamverband (op basis van vooropleiding) een fiscaal advies uit.
 5. Interactie met docenten: als opleiding zetten wij blijvend in op een toegankelijk en persoonlijk contact tussen de docenten en de studenten.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Afstemming op dichotome structuur opleiding: de opleiding omvat naast de ‘masteropleiding’ ook een ‘voorbereidingsprogramma’. De diverse instroom van studenten (juristen, economisten, andere) zorgt ervoor dat dit inhoudelijk en organisatorisch soms een moeilijke evenwichtsoefening vormt. Er werden reeds initiatieven genomen in de goede richting (programmawijziging 2016-2017), maar we willen hier ook in de toekomst aandacht aan besteden.
 2. Meer onderwijsinnovatie: we willen verder inzetten op de ontwikkeling van actieve onderwijsvormen in onze opleiding. De masterproef waarbij studenten samenwerken in multidisciplinaire teams, is reeds een mooi voorbeeld van een bestaand initiatief tot activering.
 3. Uitbouw alumniwerking: de alumnivereniging VOSEKO organiseert reeds verschillende evenementen om in contact te blijven met de alumni van de FEB. Graag willen wij deze werking versterken door de alumni fiscaliteit nog nauwer op te volgen (bv. sociale media), de contacten met studiegenoten warm te houden en nieuwe contacten te leggen met collega’s uit de fiscale beroepspraktijk (bv. social event).