Master of Science in Conflict and Development

De masteropleiding Conflict and Development focust zich op de interactie tussen conflict en ontwikkeling in het Globale Zuiden. Hierbij wordt een interdisciplinaire benadering gehanteerd, met een verkenning, analyse en bespreking van inzichten uit diverse academische disciplines zoals de politieke wetenschappen, antropologie, ontwikkelingsstudies en sociologie. Het vakkenpakket laat je toe inzicht te verwerven in het bredere denken rond ontwikkeling en vraagstukken rond conflict, en deze op een kritische manier te analyseren. Tevens leer je kritisch nadenken over concrete beleidsinterventies door overheden en (inter)nationale organisaties binnen dit domein. Daarnaast laat de specifieke structuur van de opleiding de student toe om, afhankelijk van persoonlijke voorkeur, hierin voor een meer beleidsmatige benadering of een meer wetenschappelijke benadering te opteren.

Naast deze specifieke inhoudelijke focus, wordt binnen de opleiding een groot belang gehecht aan de praktijk van veldwerk als methodologie om processen van conflict en ontwikkeling beter te begrijpen en eventuele aanbevelingen te formuleren. De student wordt verplicht één vak veldwerk te kiezen waarin via begeleide oefeningen de praktijk van veldwerk wordt besproken maar ook concreet toegepast. De diverse docenten binnen de opleiding bezitten een ruime ervaring in de praktijk van veldwerk in een diverse reeks landen in het Globale Zuiden. Deze concrete praktijkervaring wordt aangewend om de diverse lessen en theoretische argumenten op een kritische en persoonlijke manier te illustreren. Ten slotte vormt deze focus op veldwerk ook een meerwaarde voor die studenten met interesse in een potentiële carrière binnen de professionele ontwikkelingssamenwerking, zowel in het Globale Zuiden als in het Globale Noorden (asielcentra, interculturele en interreligieuze vraagstukken…). De combinatie van de focuspunten ‘conflict’ en ‘ontwikkeling’ en de interactie hiertussen gecombineerd met een ruime aandacht voor de praktijk van veldwerk in het Globale Zuiden maakt van de Master in Conflict and Development een unieke opleiding binnen het Vlaamse universitaire landschap.

Opbouw

De opleiding houdt vast aan een interdisciplinair perspectief door een ruime waaier aan vakken uit verschillende academische disciplines aan te bieden. Daarnaast laat de opleiding de student toe om voor een meer beleidsmatige of een meer wetenschappelijke focus te kiezen. Met die multidisciplinaire aanpak krijg je de noodzakelijke basis om het sluitstuk van de opleiding te vervolmaken: de masterproef. Die masterproef, met de daaraan gekoppelde verdediging, levert een bewijs van zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op het vlak van conflict en ontwikkeling in het Globale Zuiden.

Internationalisering

Heb je interesse voor een verblijf in het buitenland in het kader van de opleiding (meer bepaald m.b.t. het onderwerp van je masterproef), dan kun je via de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) een financiële ondersteuning bekomen. Daarnaast voorziet de opleiding in de mogelijkheid om onder begeleiding een concreet onderzoek uit te voeren in een specifieke regio in het Globale Zuiden. Ten slotte voorziet de opleiding ook in één verplicht vak dat gedoceerd wordt door een wisselende, internationale specialist binnen het domein van Conflict en Ontwikkeling.

Arbeidsmarkt

De tewerkstellingsmogelijkheden situeren zich op diverse terreinen. In eerste instantie betreft dit het domein van de internationale (ontwikkelings)samenwerking, in de nationale of internationale gouvernementele sector, op Europees niveau, VN-organisaties zoals UNDP, UNESCO, FAO, of in de niet-gouvernementele sector (Belgische of internationale ontwikkelings-ngo’s, vredesinstituten, informatie- en onderzoekscentra, zoals 11.11.11, Oxfam, Human Rights Watch, Amnesty International, International Peace Information Service …). Tegelijk wensen we te benadrukken dat de opleiding zich niet beperkt tot dit klassieke terrein van de internationale ontwikkelingssamenwerking maar ook een meerwaarde biedt voor beroepen die zich focussen op het Globale Zuiden in Europa (asielcentra, organisaties die zich focussen op interculturele/ interreligieuze kwesties, vluchtelingenorganisaties…). Uiteraard hangen de individuele tewerkstellingsmogelijkheden ook af van het bachelor- of masterdiploma dat je bezit, van je eventuele terrein- of onderzoekservaring en – niet onbelangrijk – je talenkennis.

Meer weten over je carrièremogelijkheden? Neem alvast een kijkje op onze jobwijzer.