Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Kenniscreatie: De opleiding stimuleert de studenten om de verworven kennis over levensmiddelenwetenschappen en voeding creatief, doelgericht en innovatief in te zetten bij de ontwikkeling van nieuwe concepten (proces- en productontwikkeling).
 2. Kwantitatief denken: Het opleidingsprogramma is er op gericht om de processen die plaatsgrijpen in een voedselketen en de relatie van voeding tot gezondheid niet enkel te doorgronden maar ook kwantitatief te kunnen beschrijven, te voorspellen en verder te optimaliseren.
 3. Ontwikkel je talenten: Als student krijg je een grote mate van keuzevrijheid in het samenstellen van je studieprogramma naargelang van je eigen interesses. In het programma is er ruimte voor stage, internationale uitwisseling of vorming in ondernemerschap. Een afgestudeerde van onze opleiding is een flexibel inzetbare master die zich voldoende heeft kunnen specialiseren, een veelheid aan taken kan beheren en prioriteiten kan stellen.
 4. Zelfstandig denken: We leiden onze studenten op tot kritische professionals die zelfstandig kunnen functioneren in een breed scala van sectoren en industriële functies, in onderzoek en ontwikkeling, in het maatschappelijk middenveld rond voeding en gezondheid, binnen overheidsbeleid en ontwikkelingssamenwerking. Een attitude van levenslang leren en wetenschappelijk gefundeerd argumenteren in een multidisciplinaire context wordt aangeleerd via het principe van actief leren, zowel tijdens werkcolleges, als bij het uitwerken van de masterproef.
 5. Toepassingsgericht: Afgestudeerden ervaren de opleiding als concreet en maatschappelijk relevant. In de lessen wordt vaak verwezen naar de actualiteit of lopend academisch onderzoek. Via gastsprekers of bedrijfsbezoeken, werkcolleges en taken wordt verduidelijkt hoe theoretische kennis aansluit bij concrete toepassingen in de praktijk. Tijdens de masterproef kan de student een persoonlijk onderzoek opzetten dat kadert binnen een breder onderzoeksproject met een industrieel of maatschappelijk doel.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Goede voorbereiding: Deze Bio-ir Masteropleiding Levensmiddelenwetenschappen en Voeding bouwt verder op de Bio-ir Bacheloropleiding Chemie en Voedingstechnologie: studenten worden via deze bachelor goed voorbereid. Studenten die een andere vooropleiding genoten, wordt een aangepast (voorbereidings)traject aangereikt zodat zij de nodige begincompetenties verwerven. Deze aanpak zorgt voor een goed studierendement (en dus een vlotte doorstroming van studenten in de master).
 2. Gemotiveerd lesgeversteam: De opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers en assistenten uit verschillende disciplines. Onze lesgevers combineren hun passie voor onderwijs met internationale onderzoeksexpertise, die tot de wereldtop behoort (nummer 5 in de wereld volgens Shanghai ranking 2017 voor Food Science & Technology ).
 3. Ruimte voor ‘geïntegreerd’ onderwijs: Met de recente programmahervorming en het vak ‘Productinnovatie’ wordt gestreefd naar onderwijs met een multidisciplinair karakter en een eigenheid die het werkveld weerspiegelt. Hierbij worden zowel de studenten als de betrokken lesgevers gestimuleerd om vakoverschrijdend te denken.
 4. Aanspreekbaarheid: De lesgevers en hun team staan garant voor een frequent persoonlijk contact met de studenten. Dit zorgt voor een goede doorstroming van informatie rond kwaliteit van onderwijs, naast de officiële bevragingen die aan de studenten worden gericht.
 5. Sterke Facultaire Dienst Onderwijs: De Facultaire Dienst Onderwijs beschikt over een team van medewerkers die de opleidingscommissie ondersteunt en kwaliteitszorg onder de aandacht houdt van lesgevers. Via de organisatie van workshops rond kwaliteitszorg, de uitwisseling van ‘beste praktijken’ tussen lesgevers, etc. wordt een ‘kwaliteitscultuur’ in onderwijs gestimuleerd.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Vaardigheden op gebied van samenwerken en communiceren: We willen meer inzetten op de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden doorheen het studieprogramma. Studenten geven aan op dit vlak te weinig feedback te krijgen. Dit willen we verhelpen via volgende actiepunten:
  • Een online leerplatform ‘communicatie’ gericht op het stapsgewijs aanleren van wetenschappelijk schrijven en presenteren is in ontwikkeling op facultair niveau
  • Het gebruik maken van ‘peer assessment’ bij groepswerken. Zo moeten studenten een oordeel kunnen vormen over de kwaliteit van hun eigen presteren (zelfevaluatie) maar ook op dat van hun medestudenten (‘peerevaluatie’).
 2. Strakkere opvolging van het masterproefproces: De studenten zijn tevreden over het brede aanbod van masterproefonderwerpen en het leerproces. Er wordt wel gemeld dat de aanpak van het empirisch onderzoek en begeleiding kan variëren afhankelijk van de tutor. De opleiding wil de studenten op meer gestructureerde wijze begeleiden en bijsturen. De verwachtingen en de evaluatiecriteria van de masterproef zullen duidelijker gecommuniceerd worden aan alle studenten. Er zal meer ingezet worden op een periodieke evaluatie en tussentijdse feedback.
 3. Internationalisering. De studenten zien nog niet genoeg de meerwaarde van ‘internationalisering’ en dit ondanks het feit dat 20-25% van de masterstudenten op uitwisseling gaat en er binnen ‘onze’ master ook keuzevakken in het Engels kunnen gevolgd worden, samen met buitenlandse studenten Er zullen extra inspanningen geleverd worden om internationalisering te bevorderen. Dit kan zowel door het faciliteren van uitwisseling (bv. via het aanbieden van modelprogramma’s aan partnerinstellingen en een betere administratieve begeleiding van onze studenten). Dit kan ook door initiatieven van internationalisation@home te bevorderen.