Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT (ingebedde systemen)

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Theoretische basis: onze opleiding biedt een praktische vorming met stevige theoretische onderbouw, die de student gegarandeerd voorbereidt op een succesvol beroepsleven als toekomstig industrieel ingenieur.
 2. Integratie theorie en praktijk: het opleidingsprogramma bestaat uit een groot aantal uren werkcolleges en practica waarin de theoretische kennis uit de hoorcolleges wordt ingeoefend in onze goed uitgebouwde infrastructuur. Daarbij scherpen wij de kritische zin en het probleemoplossend denken van onze studenten aan en houden wij hen op de hoogte van de nieuwste technologische ontwikkelingen in het vakgebied.
 3. Brede eerste bachelor: het eerste bachelorjaar is een basiswetenschappelijk jaar met smaakmakers waarin we studenten laten kennismaken met de verschillende afstudeerrichtingen. Een definitieve keuze maak je na dit eerste jaar, waardoor je je al vroeg in de opleiding kan specialiseren in elektronica-ICT.
 4. Relatie werkveld: Om de kansen van onze studenten op de latere arbeidsmarkt te vergroten, onderhouden we onze contacten met ondernemers en onderzoekers in de bedrijfswereld. Onze studenten nemen deel aan bedrijfsbezoeken, beurzen, stages, masterproeven, lezingen en andere vormingsinitiatieven.
 5. Internationaal projectonderwijs: in verschillende opleidingsonderdelen komen onze studenten al vanaf het eerste jaar in contact met het projectonderwijs van het CDIO-netwerk. Dat is een internationale samenwerking van gereputeerde buitenlandse hogescholen en universiteiten - o.l.v. het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Voorbereiding: om goed voorbereid het eerste academiejaar in te zetten kunnen studenten deelnemen aan onze zomercursussen en de inleidingsweek. In het eerste semester houden we een infoavond waarop studenten en hun ouders worden uitgenodigd.
 2. Studiebegeleiding: met vragen over het studietraject kunnen studenten altijd terecht bij de studietrajectbegeleider. Vragen over de leerstof kunnen studenten stellen aan de docent tijdens het monitoraat. Na de examens krijgen onze studenten bovendien nog feedback op maat. Studenten met een leerstoornis kunnen extra begeleid worden.
 3. Teamwork: in elk bachelor- en masterjaar nemen studenten deel aan een groepsproject om zich te verdiepen in een elektronica-ICT onderwerp. Zo leiden wij onze studenten op tot goede teamspelers.
 4. Onderwijs en onderzoek: onze docenten zijn experten in de domeinen van analoge en digitale elektronica, informatie- en communicatietechnologie en dataverwerking en multimedia en verwerken hun eigen onderzoeksexpertise in de opleidingsonderdelen die ze verzorgen.
 5. Participatie: als opleiding moedigen we iedereen – lesgevers, studenten én potentiële werkgevers – aan om na te denken over en mee te bouwen aan de dagdagelijkse werking van de opleiding, zowel nu als met het oog op de toekomst.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Internationalisering: er zijn op dit moment relatief weinig studenten die tijdens hun studies een internationale ervaring opdoen. We trachten echter onze studenten optimaal hiertoe te stimuleren. Studenten kunnen (vrijwillig) een semester naar een buitenlandse universiteit met Erasmus+, stage lopen bij een buitenlands bedrijf of deelnemen aan onze buitenlandse studiereis. Voor studenten die liever in het binnenland blijven, hebben we een aanbod van gastcolleges met internationale sprekers.
 2. Werkveldervaring: een stage is in ons huidige programma niet verplicht. Toch zien we nauw toe op een evenwichtige balans tussen het academische en toepassingsgerichte karakter van onze opleiding door masterproeven in samenwerking met de industrie, gastcolleges en/of bedrijfsbezoeken te organiseren.
 3. Inspraak: nog te weinig studenten vinden de weg naar formele overlegmomenten. Hoewel onze lesgevers veel belang hechten aan een vlot contact met hun studenten, willen we er naast dit persoonlijke contact ook voor zorgen dat studenten hun stem kunnen laten horen, bijv. door deel te nemen aan vergaderingen en onderwijsevaluaties.

 

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.