Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (sportbeleid en sportmanagement)

De Master of Science in de Lichamelijke Opvoeding (LO) en de Bewegingswetenschappen geeft studenten een uitgebreide wetenschappelijke vorming en leidt hen op tot experten, wetenschappers en professionals die in staat zijn om in verschillende bewegings- en sportgerelateerde contexten te functioneren.

Concreet worden studenten opgeleid om:

  • de bewegende mens op een professionele en kritisch-wetenschappelijk onderbouwde manier te benaderen en te begeleiden (bewegingsexpert)
  • het functioneren en het begeleiden van de bewegende mens op een kritisch-wetenschappelijke manier te onderzoeken (sportwetenschapper)
  • zowel individueel als in team verantwoordelijkheid op te nemen en gepast te communiceren in een multidisciplinaire en brede maatschappelijke samenleving (professional).

Opbouw

De Master of Science in de LO en de Bewegingswetenschappen bouwt verder op de wetenschappelijke basis uit de bacheloropleiding en diept de reeds verworven onderzoeks- en beroepscompetenties verder uit. De masteropleiding omvat twee studiejaren van telkens 60 studiepunten. Het programma omvat een beperkt aantal algemene vakken in het domein van de LO en de Bewegingswetenschappen, vier verschillende afstudeerrichtingen, minors, een aantal keuzevakken, en een masterproef.

De algemene vakken omvatten enerzijds een onderzoeksmethodologische vak en anderzijds enkele specifieke theoretische vakken in het domein van de LO en de Bewegingswetenschappen. Daarbij komt nog, weliswaar in beperkte mate, de bewegingsvorming in enkele nieuwe en actuele sportdisciplines aan bod. De klemtoon ligt daarin op een methodisch-didactische vorming.

De vier afstudeerrichtingen onderscheiden zich van elkaar door een verdiepend en gespecialiseerd pakket aan vakken en twee uitgebreide stages die eigen zijn aan de gekozen afstudeerrichting.

  • In de afstudeerrichting Sporttraining en coaching kan je er voor kiezen om je enerzijds te specialiseren in één specifieke sportdiscipline om een zo hoog mogelijke graad als erkend trainer te bereiken en anderzijds om de competenties van een algemene sportcoach te verwerven.
  • De richting Sportbeleid en sportmanagement bereidt je voor op een functie in het beleid en het beheer van sportorganisaties, zoals sportfederaties en -clubs, gemeentelijke en privésportcentra.
  • Als de tendens om meer aandacht te besteden aan fysieke activiteit en fitheid in het kader van gezondheid jou aanspreekt, dan is de afstudeerrichting Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid iets voor jou. In deze afstudeer​richting staan de bewegingsbegeleiding van specifieke doelgroepen en fitnessbegeleiding, al dan niet uitgevoerd in fitnesscentra, voorop.
  • Als je meer voelt voor een job in het onderwijs, kan je voor de afstudeerrichting Bewegingsonderwijs kiezen. Deze afstudeerrichting bereidt je voor op het lesgeven maar niet alleen in het vakgebied van de LO. Dankzij een brede basis van biomedische wetenschappen geven veel Masters in de LO en de Bewegingswetenschappen ook les in theoretische vakken zoals biologie, chemie, fysica en gezondheidsopvoeding. Deze afstudeerrichting omvat een belangrijk deel van de specifieke lerarenopleiding die een officiële onderwijsbevoegdheid voor het secundair onderwijs in de tweede en derde graad (en LO in het basisonderwijs) geeft.

In de Master kies je naast de afstudeerrichting ook een minor van 30 studiepunten. Die minor is ofwel een deel van de specifieke lerarenopleiding (minor onderwijs) ofwel een wetenschappelijke verdieping in één van de onderzoeksdomeinen in de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (minor onderzoek). Voor de afstudeerrichting Sportbeleid en Sportmanagement is er ook een verdiepende minor in management mogelijk (minor management).

Naast de specifieke professionele voorbereiding krijg je in de master een aantal onderzoeksmethodologische vakken die je in staat stellen je masterproef te maken. De masterproef bestaat uit een onderzoek dat je opmaakt, uitvoert en rapporteert in overleg met je promotor.

Arbeidsmarkt

Brochure over de tewerkstellingsmogelijkheden.

Afgestudeerde Masters in de LO en de Bewegingswetenschappen beschikken over een uitgebreide wetenschappelijke vorming waardoor zij in staat zijn om het functioneren en het begeleiden van de bewegende mens op een kritisch-wetenschappelijke manier te benaderen en te onderzoeken.

Daarnaast beschikt een Master in de LO en de Bewegingswetenschappen over een uitgebreide expertise om deze kritisch-wetenschappelijke benadering te benutten in het professioneel begeleiden van de bewegende mens in verschillende sport- en bewegingsgerelateerde contexten. Masters in de LO en de Bewegingswetenschappen worden ook opgeleid om hun rol als professional in het werkveld waar te maken. Zo beschikken ze onder meer over de nodige vaardigheden om zowel individueel als in team verantwoordelijkheid op te nemen en om gepast te communiceren in een multidisciplinaire en brede maatschappelijke samenleving.

Tenslotte heeft de opleiding in de LO en de Bewegingswetenschappen, in vergelijking met andere opleidingen, een zeer uitgesproken sociaal karakter waardoor de afgestudeerden over sterke sociale vaardigheden beschikken. Uit de feedback die de opleiding van de arbeidsmarkt krijgt, blijkt dat de combinatie van al deze eigenschappen als één van de belangrijkste troeven van een Master in de LO en de Bewegingswetenschappen beschouwd wordt. Door de combinatie van deze eigenschappen wordt een Master in de LO en de Bewegingswetenschappen sterk geapprecieerd op de arbeidsmarkt, zowel binnen de sport- en de bewegingssector als daarbuiten.

+++/---

Onderwijssector
De sterke uitbouw van de afstudeerrichtingen in de masteropleiding zorgt ervoor dat je als afgestudeerde goed voorbereid op de arbeidsmarkt terechtkomt. Hieronder worden een aantal mogelijkheden weergegeven. Onderwijssector Een Master in de LO en de Bewegingswetenschappen kan uitmonden in een job als leraar LO in het secundair onderwijs of in het hoger professioneel (pedagogisch) onderwijs. Je geeft dan vakken als lichamelijke opvoeding, gezondheidsopvoeding, chemie, biologie, anatomie en fysiologie.

Sport- en recreatiesector
In deze sector zijn heel wat jobmogelijkheden voor een Master in de LO en de Bewegingswetenschappen weggelegd: sportfunctionaris, verantwoordelijk voor de uitwerking van het gemeentelijke sportbeleid; beheerder van sport- en recreatiecentra, verantwoordelijk voor het management van sportorganisaties; lesgever-animator in vakantiecentra of grote bedrijven; gespecialiseerde trainer in sportclubs, verenigingen of topsportscholen; personal trainer op zelfstandige basis, gespecialiseerde trainer in fitnesscentra of verenigingen of in functie van specifieke doelgroepen zoals senioren of kinderen met overgewicht; leidinggevende en coördinerende functies in sportfederaties; medisch afgevaardigde in een farmaceutisch bedrijf; sportwetenschappelijk begeleider in een sportmedisch of wetenschappelijk begeleidingscentrum.

Bedrijfsleven
Afgestudeerde Master in de LO en de Bewegingswetenschappen vinden ook vlot hun weg naar het bedrijfsleven. Er zijn tal van voorbeelden van Masters in de LO en de Bewegingswetenschappen die een (hoge) leidinggevende functie hebben, zowel in als buiten de sportsector.

Onderzoek
De laatste jaren is het wetenschappelijk onderzoek rond sport, beweging en gezondheid in opmars. Een toenemend aantal afgestudeerden kiest na het behalen van het Masterdiploma voor een onderzoekstraject, dat meestal uitmondt in een doctoraat. Een doctoraat betekent een duidelijke meerwaarde voor bepaalde functies binnen een bedrijf, universiteit of hogeschool.