Master of Science in de pedagogische wetenschappen (pedagogiek en onderwijskunde)

In de Master in de pedagogische wetenschappen zijn er twee afstudeerrichtingen. De afstudeerrichting Pedagogiek en onderwijskunde richt zich op de studie van het pedagogisch handelen. In de afstudeerrichting Klinische orthopedagogiek en Disability Studies ligt het accent op de studie van het pedagogisch handelen vanuit maatschappelijk ‘verbijzonderde’ situaties. Het betreft de bijzondere situaties van mensen met een beperking (disability studies), met gedrags- en emotionele problemen (gedragsstoornissen) en van mensen met een verslavingsproblematiek (middelenmisbruik).

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De afstudeerrichting Pedagogiek en onderwijskunde kijkt naar het pedagogisch handelen in contexten waar leren en ontwikkelen centraal staan. Via onderzoek, theoretische analyses, analyse van beleid en praktijkconfrontaties worden opvoedingscontexten, onderwijssettings en opleidingssectoren systematisch verkend. ‘Onderwijs’ wordt daarbij niet verengd tot één sector. Naast de klassieke onderwijsstructuren en -systemen worden de meer professioneel gerichte aanpak niet vergeten (bv. Syntra, VDAB …) en kijken we ook naar non-formele en informele contexten waarin leren en ontwikkelen bevorderd worden. Het kan dus ook gaan om musea, de media, de pers, jeugdorganisaties, de edutainment sector, online en virtuele omgevingen of recreatieve settings. Aan de ene kant worden kinderen en jongeren bestudeerd, maar evengoed zijn volwassenen de doelgroep.


We kijken daarnaast ook naar wie verantwoordelijk is voor het ontwerpen, implementeren en evalueren van de leer- en ontwikkelomgevingen of naar actoren die indirect de doelgroep beïnvloeden (bv. ouders, beleidsmakers, economische en sociaal-culturele stakeholders). Onderzoek richt zich op vragen zoals: rol van de ouders en het thuismilieu, de versterking van de sociale en emotionele ontwikkeling van jongeren, meertaligheid van migranten, de rol van crèches en kleuteropvoeding voor de latere ontwikkeling, de socialiserende invloed van de thuiscontext. Gewone en nieuwe gezinssituaties komen aan bod, opvoeden en onderwijzen in andere culturele, nationale en internationale contexten (ontwikkelingslanden), en hoe specifieke actoren in de samenleving opvoeding en onderwijs ondersteunen en/of problematiseren.


Er is ook veel aandacht voor leraren en de lerarenopleiding, train-the-trainers, ondersteuning van opvoeders, ouders en organisaties/instellingen bij leer- en ontwikkelprocessen. Verschillende niveaus worden onderscheiden. Op het microniveau richt de studie zich op het systematisch en optimaal ondersteunen van concrete leer-, interactie- en trainingsprocessen. Op het mesoniveau focus je op visievorming en strategisch beleid van organisaties, opleiding en instellingen. Op het macroniveau wordt de rol belicht van de culturele context, globalisering, de historische inbedding, discussies over kwaliteitszorg, de impact van nieuwe technologieën, de directe en indirecte invloed van politiek en economie.


In deze opleiding staat de onderwijsaanpak model voor de rijke variatie aan leer- en ontwikkelaanpakken die je in de praktijk terugvindt en die theoretisch onderbouwd en onderzocht wordt. Klassieke hoorcolleges zijn beperkt; er wordt vooral ingezet op microteaching, miniconferenties, veldwerk, minionderzoekcycli, tutoring, groepswerkstukken, coaching en begeleiding. Er wordt veel geïnvesteerd in tussentijdse feedback. Studenten krijgen binnen de aangeboden kaders veel vrijheid in het kiezen van hun focus, perspectief, thema’s, onderzoekcontexten …


Het grote aantal professoren die in deze afstudeerrichting lesgeven staat garant voor een zeer breed expertisedomein waarop studenten hun masterproef en stage kunnen enten. De onderzoeksstage is één van de belangrijkste bouwstenen van de opleiding naast de masterproef. In deze stage is er, naast een ‘meedraaicomponent’, aandacht voor een onderzoekluik waarin studenten een educatieve vraag van de stageplaats aanpakken. Stagecontexten weerspiegelen de volle breedte van de hierboven beschreven contexten. Stages worden ook in een internationale context uitgevoerd.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Na de afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde kun je terecht in een zeer breed werkveld. Meestal neem je hierbij een coördinerende, plannings-, strategische, ondersteunende of onderzoekrol in. Maar ook heel wat afgestudeerden combineren dit met de directe praktijk op de werkvloer.

Wanneer je de pedagogische of onderwijskundige richting wil ingaan, vind je snel een plek in opvoedingsadviescentra, leerlingen- en ouderbegeleiding, in opleidingen voor leraren of vrijetijdsbegeleiders, educatieve uitgeverijen, in beleidsontwikkeling rond kind en gezin, buurtwerking, stadsontwikkeling, in het ontwerpen en implementeren van mediaproducties, opvoedingscampagnes, onderzoeksondersteuning in hoger onderwijs ... Met je verzamelde kennis en competenties functioneer je ook vlot in begeleidingsdiensten voor scholen, curriculumontwikkeling, productie van leermateriaal, het invoeren van onderwijsvernieuwingen (zoals ICT), kwaliteitscontrole van onderwijs, verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar leren en onderwijzen.

Wil je liever richting onderwijs of vorming, dan zijn er volgende mogelijkheden: de lerarenopleiding, bedrijfsopleidingen, trainingscentra, uitgeverijen van educatieve (vaak elektronische) materialen, onderwijsbegeleidingsdiensten, centra voor permanente vorming, basiseducatie, centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), beleidsmedewerker bij ministeries (bv. onderwijs). Afhankelijk van de plaats waar je werkt, ligt het accent meer op het ontwerpen van programma’s, beleidsadvisering, begeleiding van leerkrachten of docenten, evaluatie en kwaliteitszorg, ondersteuning van scholen en instellingen of meer op onderzoek.

Op de website van de faculteit vind je getuigenissen over de beroepsmogelijkheden.