Master of Science in de sociologie

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Inzicht in de samenleving van de 21ste eeuw: in onze opleiding leer je de uitdagingen van de wereld van vandaag beter te begrijpen: diversiteit, migratie en integratie, genderissues, sociale ongelijkheid en onderwijsprestaties, depressie en welbevinden, culturele uitsluiting, conflict en ontwikkeling in het globale zuiden, globalisering, burgerschap en maatschappelijke participatie.
 2. Onderzoekscompetenties: de opleiding is hands-on. Je leert verder te gaan dan alledaagse verklaringen. Door het leren van praktische onderzoeksvaardigheden wordt je specialist in het complex en genuanceerd analyseren van de samenleving. Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek komen aan bod.
 3. Community Service Learning: studenten blijven niet in het auditorium. Voor verschillende vakken en onderzoeksopdrachten doen studenten praktijkervaring op als sociologische professional in het kader van maatschappelijke dienstverlening.
 4. Toekomstperspectief: de combinatie van analytisch inzicht en onderzoeksvaardigheden bereidt onze studenten op een carrière als onderzoeker en of wereldveranderaar bijvoorbeeld binnen de universitaire wereld, overheidssector of het maatschappelijke middenveld.
 5. Multiperspectivisme: de core business is sociologie. Naast sociologie is er ook aandacht voor vakken in de psychologie, biologie, politicologie, bestuurskunde, cultuurwetenschappen…

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Kleine groepen: we zijn een kleine opleiding, met alle voordelen van dien. Kleine klasgroepen, gezellige sfeer, en vooral een grote mate van interactiviteit.
 2. Actieve onderwijsvormen: schrijfoefeningen, in groep onderzoek opzetten, micro-teaching, presentaties, debatten… er wordt hard gewerkt!
 3. Talentontwikkeling en feedback: kleine klasgroepen en actieve werkvormen worden ondersteund door continue opvolging door assistenten en lesgevers.
 4. Kenniscreatie: door de nauwe verwevenheid van onderwijs en onderzoek in ons programma leren onze studenten zelf wetenschappelijke kennis creëren.
 5. Aanspreekbaarheid: als kleine opleiding zetten wij in op een onmiddellijk en intensief persoonlijk contact tussen lesgevers, assistenten en studenten.

 

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Betere communicatie naar studiekiezers: de visie, de positionering en de werking van onze opleiding komt niet altijd goed uit de verf. We maken werk van een betere communicatie binnen- en buitenshuis door grotere aandacht voor communicatie naar studiekiezers en het secundair onderwijs.
 2. Betere communicatie over de overgang naar de arbeidsmarkt: onze studenten zijn gegeerd op de arbeidsmarkt, maar weten zelf niet altijd goed waar hun meerwaarde ligt. Dit aanpakken is de inzet van een ‘career’ traject voor onze masterstudenten.
 3. Meer inspraak: we vinden het belangrijk dat studenten zich actief betrokken voelen bij onze werking. Inspraak leidt tot enthousiasme en betrokkenheid, maar vooral tot het tijdig bijsturen van onze werking.