Master of Science in de tandheelkunde

De nadruk ligt nu op de verdere verbreding, verdieping en klinische toepassing van specifieke tandheelkundige disciplines. Er is ook voortdurend aandacht voor de maatschappelijke context waarin een tandarts zal werken. Ook de medische kennis wordt verder uitgebreid. Na afloop van de masteropleiding kunnen nog verdere specialisaties gevolgd worden.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De opleiding tot tandarts duurt vijf jaar en is ingedeeld in twee cycli: drie bachelorjaren en twee masterjaren. In de opleiding tandheelkunde bestaat een studiejaar uit geïntegreerde blokken en lijnen (meer informatie over de opbouw van de opleiding is te vinden in de bachelorbrochure).

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

> Master in de tandheelkunde
De kennis uit de bachelorcyclus wordt in de master verder klinisch vertaald. Grote nadruk ligt op verdere verbreding, verdieping en klinische toepassing van specifieke tandheelkundige disciplines zoals dentale radiologie, materiaalwetenschappen, prothetiek (vast en uitneembaar), endodontie, parodontologie, orthodontie en kindertandheelkunde. Daarnaast komen ook deelgebieden aan bod zoals kaakgewrichtspathologie, implantologie, gerodontologie en de bijzondere tandheelkunde. In die opleidingsonderdelen wordt er gestreefd naar een geïntegreerde patiëntenbehandeling. Tijdens de masteropleiding is er voortdurend aandacht voor de maatschappelijke context. Onderwerpen over communicatieleer, ethiek, deontologie, sociale ongelijkheid ... komen aan bod. Daarnaast wordt de medische kennis verder uitgebouwd met o.a. inwendige geneeskunde voor tandartsen en aspecten van dermatologie, plastische heelkunde en neus-, keel- en oorziekten. Je wetenschappelijke onderzoekscompetenties worden ontwikkeld door het verdedigen van een masterproef. Op die manier wordt een algemeen tandarts gevormd met een brede medische, wetenschappelijke en maatschappelijke kennis. Met het behalen van het diploma Master in de tandheelkunde ben je een volwaardig tandarts.

> postgraduaatsopleiding/stagejaar
Om de beroepstitel van 'algemeen tandarts' te behalen, volg je na de basisopleiding een stagejaar in de vorm van een postgraduaatsopleiding. Die titel geeft jou als tandarts het recht autonoom een praktijk uit te oefenen. De opleiding duurt twaalf maanden en wordt georganiseerd door de universiteit. Tweederde is specifiek gericht op de autonome beroepsuitoefening, vandaar 'stagejaar'. De federale overheid voorziet een maandelijkse vergoeding.

> specialisaties
Een deel van de afgestudeerde tandartsen duikt niet onmiddellijk de algemene praktijk in maar specialiseert zich aan de universiteit in een bepaalde discipline. De specialisaties worden in een volledig Nedeerlandstalig traject aangeboden. Het gaat om de volgende specialisaties: endodontologie, kindertandheelkunde en de bijzondere tandheelkunde, orthodontie, parodontologie.

Naast de hier beschreven domeinmaster kun je ook kiezen voor de educatieve master. Je wordt dan geen tandarts, maar je maakt de keuze om met je wetenschappelijke kennis een educatieve functie op te nemen. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Door de vergrijzing van de tandartsenpopulatie en de beperkte instroom van nieuwe tandartsen zitten de beroepsmogelijkheden duidelijk in de lift. Vandaag is er een duidelijk tekort aan tandartsen (in een aantal regio’s van het land is dat zelfs zeer sterk uitgesproken). Dat tekort zal het komende decennium nog verder toenemen. De vraag naar tandartsen overtreft dus het aanbod van de afgestudeerden. De quota - vastgelegd door de overheid - worden niet gehaald. Er is echter nog heel wat werk te verrichten op het gebied van de tandheelkundige verzorging en de preventie. Rekening houdende met de vervrouwelijking van het beroep, de evolutie van de hoogtechnologie en de verhoogde vraag naar specialistische zorg dient er een fundamentele mentaliteits- en gedragsverandering ontwikkeld te worden met betrekking tot de uitvoering van het beroep. De wil hiervoor bestaat en de verandering komt traag op gang. De aantrekkelijkheid van het beroep neemt toe mede dankzij het oprichten van groepspraktijken (het is aangenamer werken voor de tandarts) en het inrichten van de opleiding tot bachelor in de mondzorg en tandartsassistent. Op die manier kan de tandarts ondersteuning krijgen door geschoolde medewerkers.

> tandartskabinet
Tandartsen komen nog steeds terecht in een individuele tandartspraktijk, maar de groepspraktijken zitten duidelijk in de lift. Enkele tandartsen zijn werkzaam in poliklinieken van ziekenfondsen of in ziekenhuizen.
Schooltandverzorging, tandheelkunde in instellingen of bedrijfstandheelkunde – werkterreinen die in sommige van de ons omringende landen bestaan – kennen wij in ons land (nog) niet.
Vlamingen maken ook gebruik van de mogelijkheid om in het buitenland (binnen de EU) als tandarts te werken. Wie die stap zette, deed dat met succes.

> andere mogelijkheden
Pas afgestudeerden verliezen wel eens uit het oog dat er eveneens jobmogelijkheden zijn op het gebied van de medische en farmaceutische bedrijven, firma's voor tandheelkundige materialen, tandverzorgingsdiensten in medische, psychiatrische en geriatrische instellingen. Ook de uitbouw van forensische of gerechtelijke tandheelkunde en de ontwikkeling van software voor tandartsen (dental computing) zijn mogelijkheden die door jonge tandartsen nog vaak over het hoofd worden gezien.