Master of Science in de verpleegkunde en de vroedkunde

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Focus op talenten. De opleiding heeft een duidelijke visie op het type alumni dat de opleiding wil afleveren. Ze leidt op tot academisch gevormde en positief kritische professionals, wetenschappers, (klinisch) leiders en implementatiedeskundigen. De opleiding stimuleert en daagt studenten uit om hun talenten te ontwikkelen door zelf weloverwogen keuzes te maken naargelang hun eigen interesses. In functie van hun carrièreplannen en – mogelijkheden bepalen studenten zelf waar ze het zwaartepunt van hun opleiding leggen.
 2. Kwaliteitsvol en divers onderwijsaanbod met academische verbreding en verdieping. De opleiding heeft een samenhangend programma waarin kritische reflectie, eigen regie en coaching van de studenten centraal staan.
 3. Sterke wetenschappelijke onderbouwing. De opleiding is ingebed in het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, een gerenommeerd onderzoekscentrum. De lesgevers zijn nationaal en internationaal actief in hoogstaand wetenschappelijk onderzoek, beleidsvorming in de gezondheidszorg en wetenschappelijke/maatschappelijke dienstverlening. Deze inbedding en expertise resulteren in een sterke ontwikkeling van methodologische- en onderzoeksvaardigheden van studenten.
 4. Solide cultuur van partnerschap en gedragenheid. De opleiding heeft formele en informele structuren en kanalen om input, afstemming en gedragenheid bij o.a. het werkveld, kennisinstellingen, alumni en patiënten(organisaties) te realiseren.
 5. Multiperspectivisme. Nationale en internationale lesgevers vanuit verschillende disciplines dragen bij tot de diversiteit, de open en brede kijk en het grensverleggend denken in het onderwijs.  

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Transparante communicatie. De opleiding stelt open communicatie met en toegankelijkheid voor studenten en lesgevers centraal.
 2. Geëngageerd team van lesgevers. De opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers, die streven naar kwaliteitsvol onderwijs. Zij combineren hun lesgeven met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met een effectieve meerwaarde voor de verpleegkunde, de vroedkunde en de gezondheidszorg in het algemeen.
 3. Doorgedreven kwaliteitszorg. De opleiding kenmerkt zich door een continue aandacht voor de kwaliteit en organisatie, met snelle en efficiënte bijsturing indien nodig.
 4. Opleiding ook voor werkstudenten. Met een gerichte inzet op zelfgestuurd- en afstandsleren zijn het programma en de organisatie afgestemd op een flexibele combinatie van studeren en werken.
 5. Levenslang leren. Vanuit een coachende benadering gebruikt de opleiding activerende werk- en evaluatievormen zoals portfolio, debatten en zelfgestuurd- en afstandsleren.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Masterproefonderzoek. In het kader van het onderzoek dat studenten uitvoeren voor hun masterproef, dient er een aanvraag te worden gericht aan het ethisch comité. De procedure van uitschrijven en behandelen van deze aanvragen neemt zeer veel tijd in beslag. Dit verkort de duurtijd die studenten nog aan het effectieve onderzoek kunnen besteden. De opleiding wil in samenspraak met de faculteit en de andere opleidingen de dialoog met het ethisch comité aangaan over hoe dit proces efficiënter kan verlopen.
 2. Geïntegreerde evaluatie. De opleiding kan voor het toetsbeleid terugvallen op een sterke toetsvisie en een degelijk uitgewerkt toetsbeleid. De toetsvormen die momenteel gehanteerd worden zijn echter nog weinig geïntegreerd en vakoverschrijdend. De opleiding zal in de toekomst in functie van een optimalere transfer naar het werkveld meer inzetten op geïntegreerd toetsen over de diverse opleidingsonderdelen.
 3. Breed internationaal denken. De opleiding heeft een beperkt aantal studenten die kiezen voor uitgaande mobiliteit naar een partnerinstelling gedurende hun studietraject. De opleiding wenst in de toekomst nog meer af te stemmen met haar partnerinstellingen om uitgaande mobiliteit te verhogen en het aanbod voor inkomende studenten te versterken.

 

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de –kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.