Master of Science in de ziekenhuisfarmacie

De interuniversitaire opleiding heeft tot doel je op te leiden voor een specifieke loopbaan in de ziekenhuisapotheek. Je krijgt een grondige vorming in de verschillende domeinen waar je als ziekenhuisapotheker je expertise, kennis en vaardigheiden moet kunnen aanwenden om als een gewaardeerde partner binnen de ziekenhuizen je plaats te bekleden.

master-na-masteropleiding
3 jaar 60 studiepunten
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De interuniversitaire master-na-masteropleiding Master in de ziekenhuisfarmacie heeft tot doel je op te leiden voor een specifieke maatschappelijke loopbaan in de ziekenhuisapotheek. Je krijgt een grondige vorming in de verschillende domeinen waar je als ziekenhuisapotheker - binnen een milieu van medici en paramedici - je expertise, kennis en vaardigheden moet kunnen aanwenden om als een gewaardeerd partner in de gezondheidszorg binnen de ziekenhuizen je plaats te bekleden. Het studieprogramma werd afgestemd op de meest recente ontwikkelingen en vereisten binnen de ziekenhuisfarmacie, zodat je op het einde van de opleiding beschikt over de noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes in verband met de diverse verantwoordelijkheden van de apotheker in het ziekenhuis.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De opleiding, conform de Europese normen, maakt je vertrouwd met alle aspecten die te maken hebben met een ziekenhuisapotheek (geneesmiddelproductie, wetgeving, organisatie en beheer, ziekenhuishygiëne, geneesmiddeldistributie, communicatie met directie, artsen en paramedisch personeel, informaticasystemen, kwaliteitszorg …). De opleiding tot ziekenhuisapotheker is opgesplitst in een interuniversitaire master-na-masteropleiding van 60 studiepunten en een driejarige beroepsbekwaming onder de vorm van stage in een ziekenhuisapotheek (beide onderdelen kun je alleen voltijds volgen). Zoals vastgelegd in het ‘Ministerieel Besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria voor de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker’ van 22 oktober 2012 zijn zowel het behalen van het diploma van de academische opleiding Ziekenhuisfarmacie als het getuigschrift van de driejarige beroepsbekwaming noodzakelijk voor het verkrijgen van een erkenning als ziekenhuisapotheker. De beroepsbekwaming maakt geen deel uit van de academische opleiding en valt onder de bevoegdheid van de federale Erkenningscommissie Ziekenhuisfarmacie.
Het academische luik van de opleiding omvat 60 studiepunten, gespreid over een periode van drie jaar. Tijdens het eerste academiejaar worden 40 studiepunten opgenomen voor alle hoorcolleges, seminaries, practica en de daarbijhorende examens, behalve voor het opleidingsonderdeel Inleiding tot de klinische farmacie (4 studiepunten) dat geprogrammeerd wordt in het tweede opleidingsjaar. Tijdens het derde academiejaar wordt de masterproef (16 studiepunten) ingepland, die wordt uitgevoerd in het ziekenhuis waar je de beroepsbekwaming doet. Je schrijft ieder jaar in aan één van de deelnemende universiteiten en neemt de vakken op in je individueel studieprogramma in de respectieve jaren zoals hierboven aangegeven. De lessen worden gedoceerd aan de diverse deelnemende universiteiten: UGent, KU Leuven, VUB en UA. Alle examens zijn schriftelijk en worden verspreid over twee examenperiodes in januari en april.
De beroepsbekwaming (stage) staat onder toezicht van de Erkenningscommissie Ziekenhuisfarmacie, die is samengesteld uit leden van de beroepsverenigingen Ziekenhuisapotheker en leden van de universiteiten. De stage kun je enkel lopen in ziekenhuisapotheken die daartoe erkend werden door de Erkenningscommissie Ziekenhuisfarmacie. De beroepsbekwaming is gestructureerd in vier modules: Distributie, Nosocomiale infecties, Klinische Farmacie en Bereidingen. Vermits sommige stageplaatsen niet alle aspecten van beroepsbekwaming kunnen aanbieden, is het mogelijk dat je een gedeelte van de stage op een tweede stageplaats moet lopen. Een buitenlandse stage behoort ook tot de mogelijkheden.

Arbeidsmarkt

Ziekenhuisapothekers vinden we uiteraard voornamelijk terug in ziekenhuizen. Via het Koninklijk Besluit van 4 maart 1991 wordt immers bepaald dat elk ziekenhuis over een ziekenhuisapotheek moet beschikken, met een minimum aantal ziekenhuisapothekers in functie van het aantal bedden in het ziekenhuis. Naast de geneesmiddelendistributie en geneesmiddelenbereiding moet de ziekenhuisapotheker instaan voor een veilig en doeltreffend gebruik van de geneesmiddelen en het beheer van de ziekenhuisapotheek. Door de aard van de functie zetelt de ziekenhuisapotheker gewoonlijk in het comité voor geneesmiddelen, het comité voor steriele materialen en het comité voor ziekenhuishygiëne. Zin voor overleg en multidisciplinaire samenwerking zijn dan ook vaardigheden waarover kandidaat-ziekenhuisapothekers moeten beschikken. Een diploma als ziekenhuisapotheker verruimt echter ook je kansen om buiten de ziekenhuissector aan de slag te gaan, bv. in de farmaceutische industrie, verzorgingsinstellingen, overheidsdiensten …, meer bepaald in die functies waar kennis van de werking van de ziekenhuisapotheek van belang is. Zo vinden we een aantal afgestudeerden terug in functies die verband houden met de registratie van en informatie over geneesmiddelen en het opvolgen van producten die op de markt zijn.