Master of Science in Electromechanical Engineering Technology

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Multiperspectivisme: De opleiding leidt studenten op tot ingenieurs met zowel technische als wetenschappelijke kennis, zowel theoretische als praktische vaardigheden, met een brede polyvalente basis (jaar 1 en 2) en een duidelijke specialisatie (jaar 3 en master).
 2. Programma: De opleiding heeft duidelijke leerlijnen in het programma die stap voor stap opgebouwd worden.
 3. Profilering: De opleiding richt zich in het 3de bachelorjaar en masterjaar op specifieke speerpunten, die volledige onderbouwd zijn door onderzoek op de campus en door jarenlange samenwerking met de industrie.
 4. Talentontwikkeling: De opleiding versterkt niet alleen de kennis van de studenten in specifieke technisch-wetenschappelijke materie, maar bouwt ook aan de broodnodige vaardigheden voor de toekomstige ingenieur, nl. communicatie en projectmanagement, juridische, economische en ecologische aspecten bij projecten.
 5. Integratie theorie en praktijk: het opleidingsprogramma bestaat uit een groot aantal uren werkcolleges en practica waarin de theoretische kennis uit de hoorcolleges wordt ingeoefend in onze goed uitgebouwde /laboruimtes en practicumlokalen.

 

Quality assurance: strengths

 1. Gemotiveerd lesgeversteam: De opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers, die zeer aanspreekbaar zijn.
 2. Verwevenheid onderwijs – industrie: De opleiding beschikt over state-of-the-art laboratoria waar industriële partners, lesgevers en studenten nauw samenwerken.
 3. Verwevenheid onderwijs - onderzoek: De opleiding beschikt over state-of-the-art laboratoria waar onderwijs en onderzoek gecombineerd worden, zodat kennis en expertise optimaal uitgewisseld worden.
 4. Keuzevakken: De opleiding voorziet een groot aanbod aan keuzevakken, zodat de student in zijn eigen interessegebied kan specialiseren.
 5. Toetsing: onze studenten waarderen dat ze goed geïnformeerd zijn over de vorm en de inhoud van de evaluaties zodat ze tijdens het studeren duidelijk weten waaraan ze zich kunnen verwachten.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Internationalisering: De opleiding heeft voldoende mogelijkheden vanuit de universiteit tot internationalisering, maar worden door zowel lesgevers als studenten te weinig benut. De mogelijkheden in het programma om tot een internationale ervaring te komen zijn beperkt.
 2. Studentenparticipatie: De opleiding biedt voldoende mogelijkheden aan de studenten om bekommernissen te uiten en de kwaliteit van de opleiding voortdurend te optimaliseren, maar de participatie beperkt zich tot enkelingen.
 3. Alumni-werking: De alumni-werking is aanwezig, maar weinig transparant. De OC stelt als doel om de alumni-werking te versterken en haalt hiervoor zijn inspiratie bij andere opleidingen.

 

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de –kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.