Master of Science in Environmental Engineering Technology

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Uniek, multidisciplinair profiel: wij combineren een stevige industrieel-technologisch gerichte ingenieursopleiding met een doorgedreven, praktijkgerichte kennis van milieutechnologie en milieuwetgeving, waardoor je niet alleen het diploma van industrieel ingenieur op zak steekt, maar ook het attest van milieucoördinator A verkrijgt. Dit wordt door het werkveld bijzonder gewaardeerd.
 2. Actief leren: naast de hoorcolleges waarin we de basistheorie aanbrengen, bestaat zowat de helft van de opleiding uit goed georganiseerde practica en/of werkcolleges, groepswerken, excursies, enz. Dit onderstreept het hands-on karakter van onze opleiding. Op die manier vormen we academisch geschoolde mensen, die toch nog voldoende voeling hebben met de praktijk.
 3. Kleinschaligheid: dankzij de kleinschaligheid van de opleiding is een goede, intensieve begeleiding van studenten mogelijk. De informele sfeer zorgt ervoor dat studenten gemakkelijk binnenlopen bij docenten, die hun bureaus hebben vlak naast de auditoria en labo’s waar studenten aan de slag zijn.
 4. Loon naar werken: wij toetsen aan de hand van een grote variatie aan evaluatievormen, zodat alle vereiste competenties – niet alleen kennis maar ook praktijk - worden getoetst en gewaardeerd. Hierbij staan transparantie en betrouwbaarheid voorop. Zo heeft de opleiding bijvoorbeeld een lange traditie in het gebruik van modelexamens en verbetersleutels.
 5. Een passend sluitstuk: de masterproef wordt in veel gevallen samen met bedrijven en overheids- of onderzoeksinstellingen georganiseerd, wat studenten een blik geeft op het werkveld. De scriptie zelf is een mooi afgeperkt werkstuk, met een goede balans tussen een degelijke academische onderbouwing en praktijkrelevant onderzoek. De scriptie kan zowel binnen ons eigen onderzoek, bij een bedrijf als in het buitenland (Erasmus) worden uitgevoerd. Ons systeem rond de begeleiding en uitwerking van masterproeven werd een voorbeeld genoemd voor veel andere gelijkaardige opleidingen.

 

Quality assurance: strengths

 1. Voorbereiding: om goed voorbereid het eerste academiejaar in te zetten, kunnen studenten deelnemen aan onze vakantiecursussen en onthaaldag. Daarnaast zijn er semestriële monitoraten en de extra regelmatige monitoraten voor wiskunde als ondersteuning bij het studeren.
 2. Studiebegeleiding: met vragen over het studietraject kunnen studenten altijd terecht bij de trajectbegeleider. Vragen over de leerstof kunnen studenten stellen aan de docent tijdens het monitoraat. Na de examens krijgen onze studenten bovendien nog feedback op maat. Studenten met een leerstoornis kunnen extra begeleid worden. Elke student krijgt tevens een mentor toegewezen.
 3. Onderwijs gebaseerd op onderzoek: heel wat lesgevers verwerken (recente) onderzoeksresultaten in de cursus, gebruiken eigen artikels of (boek)hoofdstukken in hun vak, en stimuleren zo de studenten tot het lezen van wetenschappelijke literatuur.
 4. Gemotiveerd lesgeversteam: de opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers uit verschillende disciplines. Onze lesgevers combineren hun onderzoeksexpertise met een passie voor onderwijs en een gedrevenheid om zich te blijven inzetten voor de kwaliteit van de lessen die ze geven.
 5. Participatie: als opleiding moedigen we iedereen, lesgevers, studenten én potentiële werkgevers aan om na te denken over en mee te bouwen aan de dagdagelijkse werking van de opleiding, zowel nu als met het oog op de toekomst. Jaarlijks wordt er met de studenten overlegd over alles wat met de studies en het studentenleven te maken heeft, tijdens de klankbordbijeenkomsten.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. De studenten geven terecht aan dat ze te weinig feedback krijgen op hun opdrachten (oefeningen, verslagen, werkstukken, presentaties) die niet-periodegebonden geëvalueerd worden. Er worden daarom meer afspraken gemaakt tussen de lesgevers over de timing van de opdrachten, wat ervan wordt verwacht, en hoe de studenten er feedback over zullen krijgen.
 2. Studenten blijken nood te hebben aan meer ondernemersvaardigheden. Er wordt bekeken hoe dit naast de specifieke vakken die reeds in de opleiding zitten (Bedrijfsbeleid en Bedrijfsmanagement) ook op andere manieren in het programma kan geïntegreerd worden.
 3. Internationalisering, zowel in de vorm van uitgaande mobiliteit als in de vorm van activiteiten op de campus zelf (Internationalisation @ Home), blijft een aandachtspunt. Vooral voor uitgaande mobiliteit wordt aan een snellere en duidelijkere communicatie gewerkt.
 4. Profielbewaking is een blijvend aandachtspunt, waarbij het delicate evenwicht tussen algemene academische vorming en het industrieel-toegepast karakter van de opleiding dient bewaard te worden. Hiertoe wordt regelmatig overleg georganiseerd op facultair niveau en met het werkveld, en wordt erop toegezien dat docenten voldoende toegepast onderzoek verrichten.