Master of Science in Health Promotion

Quality assurance

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

Assets of the study programme

 1. Duidelijke profilering: De opleiding is de enige masteropleiding Gezondsvoorlichting en –Bevordering in België en profileert zich duidelijk t.o.v. andere academische opleidingen door haar unieke focus op preventie en gezondheidsbevordering.
 2. Instroom uit een waaier van disciplines: De opleiding kiest voor een instroom van zowel professionele bachelors als academische bachelors en masters uit diverse disciplines. Dit zorgt o.a. voor interessante discussies tijdens de lessen en groepsoefeningen en bereidt studenten voor op het functioneren in een inter- en multidisciplinair teamverband.
 3. Inzichten vanuit verschillende perspectieven: In de opleiding wordt gebruik gemaakt van kennis en methoden uit verschillende wetenschapsgebieden: geneeskunde, epidemiologie, psychologie, sociologie, communicatiewetenschap, economie, beleidswetenschap, politicologie en ethiek. Daarom kiest de opleiding ervoor om voor verschillende opleidingsonderdelen, alsook voor het begeleiden van masterproeven, beroep te doen op vakspecifieke experten uit andere vakgroepen en faculteiten.
 4. Onderzoeksgebaseerd programma: Er is een duidelijke leerlijn ‘onderzoeksvaardigheden’ aanwezig in het programma. De studenten bevestigen ook dat de opleiding sterk bijdraagt tot kennis en vaardigheden m.b.t. onderzoeksmethoden.
 5. Gebruik van actieve werkvormen: De opleiding stimuleert studenten tot het opnemen van een actieve rol in hun leerproces (o.a. door het gebruik van actieve werkvormen zoals debat, groepswerken, presentaties).

 

Quality assurance: strengths

 1. Betrokkenheid van stakeholders: Er is een heel grote betrokkenheid van de studenten, alumni en werkveldvertegenwoordigers in het beleid van de opleiding. Zij participeren actief in commissies en vertegenwoordigen hierbij de stem van de medestudenten, afgestudeerden en het werkveld.
 2. Talentontwikkeling studenten: In de opleiding zijn er heel wat initiatieven (o.a. vakspecifieke begeleiding, feedback, veldwerk masterproef, mogelijkheid tot verblijf aan internationale gastinstelling) om de talenten van studenten te ontwikkelen en te versterken.
 3. Gemotiveerd lesgeversteam: De opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers uit verschillende disciplines. De lesgevers combineren hun onderzoeksexpertise met een passie voor onderwijs en een gedrevenheid om zich te blijven inzetten voor de kwaliteit van de lessen die ze geven.
 4. Communicatie: De studenten zijn heel tevreden over de communicatie binnen de opleiding. Ze geven in de evaluaties aan goed op de hoogte te zijn van de evaluatievormen, eindcompetenties en algemene informatieverstrekking.
 5. Aanspreekbaarheid: De opleiding zet in op persoonlijk contact tussen docenten en studenten.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Stage: het huidige programma bevat geen stage. Op vraag van de studenten en het werkveld werd daarom beslist om vanaf academiejaar 2018-2019 een stage in te voeren in het masterprogramma. Hierbij zal het mogelijk zijn om te kiezen voor een meer onderzoeksgerichte stage of voor een praktijkgerichte stage. Deze stage zal ook mogelijkheden bieden voor internationalisering. Door de verschillende stageplaatsen die zullen worden aangeboden, zal de student de kans krijgen om voor een thema te kiezen op basis van de eigen interesse en ervaring. De opleiding is momenteel bezig met het vastleggen van kwaliteitsvolle stageplaatsen en het uitwerken van stagerichtlijnen.
 2. Diplomabekendheid: Ondanks het feit dat het diploma gekend is bij de klassieke spelers in het werkveld van gezondheidsbevordering, is de diplomabekendheid nog niet voldoende aanwezig in het ruime werkveld. Hieraan wordt gewerkt door het inbouwen van een stage in het programma, alsook via de alumnivereniging die de profilering van de alumni naar het werkveld als doelstelling heeft vooropgesteld.
 3. Uitstroommogelijkheden: De opleiding wil de studenten beter zicht geven op de uitstroommogelijkheden in het werkveld. Dit gebeurt momenteel door de organisatie van een afstudeerbeurs door de alumnivereniging. De invoering van stage in het programma zal hier ook toe bijdragen. Daarnaast zal een carrièregids worden opgesteld i.s.m. de alumnivereniging waarin een overzicht zal gegeven worden van alumni die werkzaam zijn binnen verschillende sectoren van de gezondheidsbevordering.

 

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de –kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.