Master of Science in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Kwaliteitszorg in eigen regie

Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen, daar streven we naar. Daarom is het onderwijs aan onze universiteit stevig verankerd in zes grote doelstellingen.

 1. Denk Breed. Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Durf Denken maar ook durven veranderen van denkwijze.
 2. Blijf Onderzoeken. Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap.
 3. Steun Talent. Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond.
 4. Bouw Mee. Studenten, personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan de inhoud en de vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten in studentenparticipatie en daar zijn we trots op.
 5. Verleg Grenzen. We willen onze studenten internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen. We zetten ook onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel.
 6. Kies Kwaliteit. Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar iedereen. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio’s vormen een belangrijke schakel in dit proces. De behaalde resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie van betrokken stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, internationale experten, alumni, …). De ‘peerleerbezoeken’, het jaarlijkse kwaliteitsoverleg en het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) zorgen ervoor dat de PDCA-cyclus op verschillende beleidsniveaus gesloten wordt en helpen om het verbeterbeleid scherp te houden.

Een uitgebreide beschrijving van hoe de Universiteit Gent continu aandacht houdt voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is te vinden in de Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg (ERGO)

 

Kwaliteit van deze opleiding

Dit kwaliteitszorgsysteem geeft voor elke opleiding informatie over de troeven, de sterke punten en de werkpunten. Een samenvatting voor deze opleiding is te vinden hieronder:

 

De troeven van de opleiding

 1. Multiperspectivisme: De opleiding leidt studenten op tot reflectieve practitioners die als leidinggevende kunnen werken in de gezondheidszorg. Daarbij wordt aan de studenten de nodige vaardigheden bijgebracht om creatief, interdisciplinair en probleemoplossend te werken. Het interdisciplinair karakter is gebaseerd op een diverse instroom van zowel professionele bachelors, academische bachelors en masters enerzijds, en studenten die wel of geen werkervaring hebben anderzijds. Het onderwijs wordt gegeven door docenten uit verschillende vakgroepen en faculteiten waarbij elke docent aantoonbare expertise heeft in het vakgebied dat relevant is voor de opleiding.
 2. Talentontwikkeling: Naargelang de basisopleiding van de student wordt via een schakeljaar en verschillende types van voorbereidingsjaren een adequaat aanbod van studie- en trajectbegeleiding voorgesteld. Dit gebeurt in het bijzonder voor de werkstudenten door de lessen gebundeld aan te bieden zodanig dat een combinatie van werken en studeren een haalbare kaart is.
 3. Kenniscreatie: Goed gekwalificeerde, gemotiveerde en betrokken lesgevers leren de studenten hoe ze onderzoeksevidentie moeten zoeken, beheren en beoordelen. De studenten leren hoe dat deze onderzoeksevidentie kan toegepast worden in de praktijk van gezondheidszorg en welzijnszorg. Dit leidt tot een attitude van levenslang leren.
 4. Programma: Het programma is zodanig opgebouwd dat de studenten competenties verwerven om drie rollen te kunnen opnemen, namelijk de rol van wetenschapper, manager en professional. De masterproef wordt beschouwd als de kers op de taart waarbij de student een aantal verworven competenties geïntegreerd kan aantonen.
 5. Integratie theorie en praktijk: Het opleidingsprogramma bestaat uit een groot aantal uren activerende werkvormen zoals groepsopdrachten en gevallenstudies. Daarbij worden de kritische zin, het probleemoplossend denken en het lerend vermogen van de studenten aangescherpt en zijn zij op de hoogte van de nieuwste internationale ontwikkelingen in het vakgebied.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Voorbereiding en opvolging: Instromende studenten worden via verschillende kanalen zoals de infosessies en de introductiedag goed geïnformeerd over de missie, de visie en de leerresultaten van de opleiding. De opleiding brengt de kenmerken van de inkomende cohorte goed in kaart en stemt de trajectbegeleiding af op de noden van de studenten. Alumni van de opleiding worden bevraagd over de meerwaarde van de opleiding.
 2. Gemotiveerd lesgeversteam: De opleiding wordt gedragen door geëngageerde lesgevers uit verschillende disciplines en faculteiten. De lesgevers combineren hun onderzoeksexpertise met een passie voor onderwijs en een gedrevenheid om zich te blijven inzetten voor de kwaliteit van de lessen. Verschillende lesgevers hebben ook praktijkervaring in het management en het beleid van organisaties in de gezondheidszorg. De opleiding zet sterk in op een onmiddellijk en intensief persoonlijk contact tussen de docenten en de studenten.
 3. Activerende onderwijsvormen: De studenten passen de wetenschappelijke kennis toe op de praktijk van management en beleid in de gezondheidszorg. De opleiding zet hiervoor in op activerende werkvormen, een masterproef met empirisch onderzoek in een concrete werksetting en gastdocenten uit het werkveld.
 4. Toetsing: De kwaliteit van de toetsen wordt voortdurend opgevolgd om op deze wijze er voor te zorgen dat de toetsen in overeenstemming zijn met de eindcompetenties en er een goed eindiveau bereikt wordt. De studenten waarderen dat ze goed geïnformeerd zijn over de vorm en de inhoud van de evaluaties zodat ze tijdens het studeren duidelijk weten waaraan ze zich kunnen verwachten.
 5. Betrokkenheid van stakeholders: De opleiding kan haar doel enkel bereiken door een intense samenwerking met verschillende stakeholders (partners). Naast de docenten beschouwt de opleiding de studenten ook als partners bij het realiseren van haar missie en visie. Op deze wijze wil ze mede-verantwoordelijkheid geven aan de studenten voor hun studietraject. Tenslotte is het belangrijk dat de opleiding zich maatschappelijk verankert. Dit gebeurt door potentiële werkgevers en alumni via de resonantieraad bij de evaluatie en de ontwikkeling van de opleiding te betrekken.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Inspelen op de noden van studenten met een verschillende achtergrond: Het uiteenlopend instroomprofiel van de studenten maakt het een voortdurende uitdaging om met één opleiding te voldoen aan de wensen en behoeften van de verschillende studenten. Een belangrijk aandachtspunt is het voldoende aan bod laten komen van de verschillende sectoren in de gezondheidszorg. De studenten die rechtstreeks instromen in het masterjaar (en dus geen schakeljaar of voorbereidingsprogramma volgen) vergen specifieke aandacht naar begeleiding bij de aanvang van het academiejaar.
 2. Strakkere opvolging van het masterproefproces: De opleiding stelt het uitvoeren van empirisch onderzoek door studenten sterk op prijs en moedigt het ook aan tijdens de masterproef. De opleiding stelt echter vast dat de masterproef vaak wordt uitgesteld. Dit is een werkpunt waar de opleiding samen met de studenten verder aan de slag mee zal gaan.
 3. Internationalisering: Hoewel internationalisering aanwezig is in het programma van de opleiding, zijn de internationale aspecten niet altijd goed zichtbaar in de studiefiches en dienen de studenten nog meer gesensibilieerd te worden over de mogelijkheden voor buitenlandse ervaringen.

   

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de –kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.